LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-граматична структура турецького газетного тексту

kuюkusuz – безперечно; 4) вставні компоненти, які виражають невпевненість в достовірності наведених фактів, змісту висловлювання: galiba – напевно, sanэyorum – я думаю, mьmkьn – можливо, bana цyle geliyor ki – мені здається, ьmit ediyorum – сподіваюся, belki – можливо, bir ihtimal – можливо; 5) вставні компоненти, звернені до спірозмовника для активізації його уваги на змістові повідомлення: bak – послухай, bakalэm – давайте подивимось, biliyor musunuz – знаєте, gцrьyorsunuz ya = gцrьyor musunuz – бачите, anlэyor musunuz – розумієте, gцrdьрьnьz gibi – як бачите, belli ki – як видно; 6) вставні компоненти, якими користується автор або співрозмовник для підсумування своєї думки, оформлення висловлювання: sцzьn kэsasэ – коротше кажучи, sonda = sonuз olarak = nitekim – унаслідок, bununla beraber – разом з тим, kэsacasэ – загалом, цzellikle – особливо, зокрема, esas itibariyle – в принципі, hakikaten – на справді, aslэnda – по суті тощо; 7) вставні слова, які виражають емоційне ставлення мовця до змісту речення: yazэk – шкода, maalesef – на жаль, bereket versin ki – на щастя, Эnюallah – дасть Бог, Allah versin – дай Боже, Allaha юьkьr – дякувати Богу, Allah razэ olsun – нехай Бог його благословить.

Вставленими конструкціями часто виступають: 1) пояснення термінів, вжитих у базовому реченні: MCT Programэ adэ verilen eрitэm MCSE (sistem mьhendisliрi) ve MCSD (yazэlэm mьhendisliрi) olmak ьzere iki ayrэ branюta gerзekleюtiriliyor. – Навчання, яке дістало назву "програма МСТ", здійснюється у двох окремих напрямках: MCSE (системна інженерія) та MCSD (прикладна інженерія); 2) уточнення певного компоненту базової частини речення: Hemen her yaю iзin (benim gibi hiз bьyьmeyenler dahil) deрiюik oyuncaklar ьreten Lego цzellikle dokuz yaю ьstь зocuklara цzel bir ьrьn hazэrlamэю. – Лего, який виготовляє різноманітні іграшки для будь-якого віку (в тому числі й для таких як я, що ніколи не дорослішають), підготував продукцію саме для дітей, старших 9-ти років; 3) числові, процентні дані, які підтверджують сказане у базовому реченні: Deering bu iю iзin 1 milyar euro (1.29 milyar dolar) ... ayэrdэklarэnэ sцzlerine ekledi. – Дірінг додав, що на цю справу ... вони виділили 1 мільярд євро (1.29 мільярдів доларів); 4) вказівка на час дії, названої в базовому реченні: "Pazartesi gьnь (bugьn) baюkan Wolfhenson'la bir araya geleceрim" diyen Babacan bunun veda gцrьюmesi olacaрэnэ belirtti. – Бабаджан, який сказав: "Я зустрінуся з головою Вольфгенсоном у понеділок (сьогодні)", зазначив, що це буде зустріч-прощання; 5) уточнення сказаного в базовому реченні шляхом пояснення або розширення думки: Orada ondan da sэkэ bir neo-faюist olan Daniella Di Sotto ile tanэюtэ (1988'de evlendiler. Bir kэzlarэ var. Зok mutlular.) – Там він познайомився з іще активнішою від нього нео-фашисткою Даніалею Ді Сотто (вони одружилися в1988 році. У них є донька. Вони дуже щасливі); 6) інформаційно-довідкові дані: Kitabэnэ цzetleyen kapsamlэ yazэsэndan (N.York Times, 3 Nisan 2005) anladэрэm kadarэyla Friedman...– Фрідман, на скільки я зрозумів із статті (N.York Times, 3 квітня 2005), в якій підсумовані основні положення його книги; 7) пояснення до тексту, що уточнюють географічні назви, власні імена тощо: ABD Savunma Bakanlэрэ (Pentagon) 118 kiюinin цldьрьnь ...bildirdi. – Міністерство оборони США (Пентагон) повідомило про те, що ... загинуло 118 осіб.

Пряму мову часто застосовують для надання розповіді переконливості й колоритності. Автор публіцистичного твору, переконуючи читача в тій або іншій оцінці суспільних явищ науковим аналізом суспільного життя, системою аргументів, логікою роздумів, прагне зберегти автентичність чужих висловлювань і точно передати жести, рухи, міміку. У турецькій газеті чужа мова поєднується зі словами автора за допомогою: 1) безсполучникового зв'язку, коли присудок авторської мови виражений формами дієслова demek – казати: ABD Dэюiюleri Bakanэ Albright ... yaptэрэ aзэklamada "Irak'ta diplomasі sonuз vermedi. Biz юimdi Saddam'dan sonra kurulacak hьkьmetin hangi yolu seзeceрi konusunu gцrьюьyoruz" dedi. – Держсекретар США Олбрайт у своїй промові сказала: "В Іраку дипломатія не дала результату. Ми на даний момент розглядаємо питання про те, який шлях обере уряд, створений після Саддама"; 2) сполучного слова diye та сполучника ki: Bu arada yardэmcэsэ Oрuz Зetin dedi ki paniрe gerek yok. – В цей же час його помічник заявив: "Немає причин панікувати". Слова автора відрізняються від самостійних речень тим, що без прямої мови вони не мають закінченого смислу, але разом з тим, вони виконують службову роль, вказуючи на те, хто, коли і за яких обставин виголосив текст прямої мови, можуть називати дію, що супроводжувала ці слова, емоційний стан, в якому вони були вимовлені, або мету висловлювання. Порівняно з прямою мовою використання в газетній публіцистиці непрямої мови має певні переваги в тому, що передаючи чуже висловлювання, застосовуються більш економні мовні засоби, які дозволяють зберігати лаконічність викладу матеріалу. Водночас непряма мова поступається перед прямою в емоційному плані. У турецькій газеті найчастіше непряму мову передають за допомогою імен дії -dэk/-acak, ma/me, а також підрядних додаткових речень зі сполучником ki: Mahkemede ifade veren F.Ю., Kцksal Demir'in birkaз yэl цnce kendisine tecavьz ettiрini ve yargэlanэp hapis cezasэna зarptэrэldэрэnэ sцyledi. – Ф.Ш., який давав свідчення у суді, сказав, що Кьоксал Демір декілька років тому напав на нього і був засуджений до тюремного ув'язнення.

У висновках подаються основні результати дослідження:

1. Преса є одним з найважливіших знарядь пропаганди політичних ідей, формування громадської думки, поширення різного роду знань, оскільки вона безпосередньо пов'язана з повсякденним життям суспільства. Використовуючись як активний чинник політичної боротьби, преса стала рушійною силою у розвитку літературної мови, яку застосовують для мовного оформлення матеріалу, що висвітлюється у газеті. Аналізуючи процеси, які відбуваються у сфері турецької газетної публіцистики, слід зауважити, що відбуваються істотні зміни на лексико-семантичному рівні. Ці зміни зумовлені комплексним впливом екстра- та інтралінгвальних чинників. Різкі соціальні зміни спричиняють інтенсивний пошук необхідних номінацій, нових актуальних лексико-семантичних елементів, унаслідок чого в турецьку мову запозичуються європеїзми і, водночас, усуваються більш застарілі, неактуальні слова. Розширення лексичного складу турецької мови справляє значний вплив на збагачення змісту та форми самої мови, на динаміку її лексичної системи. Будучи невіддільно пов'язаною з політичним, економічним, культурним життям людей, газетна лексика найлегше піддається еволюції, оскільки відбиває усі зміни в суспільному житті народу.

2. Важливим компонентом турецької газетної мови, яка являє собою складну систему функціональних стилів, є термінологія, що застосовується тут відповідно до її рівня розвитку та науково-технічного прогресу. Термінологія, яку можна зустріти на сторінках газет, виникає і збагачується в процесі розвитку таких структурно-функціональних стилів як науковий, науково-технічний, офіційно-діловий,