LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-граматичне поле ітеративності в сучасній англійській мові

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


БІСКУБ Ірина ПавлівнаУДК 811.111'366.587

ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНЕ ПОЛЕ ІТЕРАТИВНОСТІ

В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ


Спеціальність 10.02.04 – германські мови

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук
Львів-2004


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі прикладної лінгвістики Волинського

державного університету імені Лесі Українки МОН України


Науковий керівник: кандидат філологічних наук, професор

БЕХ Петро Олексійович, завідувач кафедри

методики навчання іноземних мов та

прикладної лінгвістики Київського національного

університету імені Тараса Шевченка

Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор

ШВАЧКО Світлана Олексіївна, академік

Академії Наук Вища Школа України, професор

Національного університету

внутрішніх справ України (філія в м. Суми)


кандидат філологічних наук, доцент

ЗАВГОРОДНЄВ Юрій Анатолійович, завідувач

Кафедри англійської філології Львівського

національного університету

імені Івана Франка МОН України

Провідна установа: Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

кафедра англійської філології


Захист відбудеться 21 квітня 2004 р. о 10 годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради К 35.051.15 у Львівському національному

університеті імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів,

вул. Університетська, 1.


З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (79000, м Львів, вул.Драгоманова, 5)


Автореферат розіслано 20 березня 2004 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат філологічних наук, доцент Шпак О.А.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Серед багатьох перспективних напрямків розвитку сучасної лінгвістики особливе місце належить дослідженням у галузі формального опису мовних явищ з метою встановлення стандартів для їх комп'ютерного представлення. Існуючі понятійні категорії досить чітко передаються мовними засобами, що дає змогу використовувати категоріальні параметри у комп'ютерних мовних описах. Аспектуальність, як понятійна категорія, є предметом постійного вивчення науковців ( Н.Д. Арутюнова, Б.М. Балін, О.В. Бондарко, В.Г. Гак, І.Б. Долініна, І.П. Іванова, Н.А. Козинцева, О.С. Кубрякова, Ю.С. Маслов, Н.О. Слюсарева, Т.М. Стьопкіна, С.О. Швачко, Б. Комрі, О. Єсперсен, А. Хорнбі, Дж. Лакоф, М. Джонсон, Дж. Нордлендер, З. Вендлер, Х. Феркюль), однак категоріальні параметри аспектуальності англійського дієслова ще й досі не є остаточно визначеними. Це спричиняє особливі складності при створенні комп'ютерних лексиконів, у яких характеристики дієслова, як одного з основних компонентів англійського висловлювання, неможливо відобразити з максимальною точністю.

Запропонована дисертаційна робота присвячена вивченню поняття ітеративності як одного з відтінків аспектуального значення, котре є складовою частиною універсальної понятійної категорії аспектуальності, визначенню різнорівневих груп засобів вираження цього поняття, а також моделюванню лексико-граматичного поля ітеративності в сучасній англійській мові. Окрема частина дослідження містить аналіз способів комп'ютерної формалізації ітеративних конструкцій з метою їх використання для створення електронних баз даних, систем автоматизованого перекладу, опис авторського електронного корпусу ітеративних індикаторів та програми автоматизованого перекладу ітеративних конструкцій з англійської мови українською.

Формалізація англійських аспектуальних конструкцій є особливо важливою та складною через те, що категорія виду в англійській мові не має чіткого граматичного вираження, а знаходить своє відображення у розгалуженій системі аспектуальних способів дії, до яких належить й ітеративність.

Об'єктом дослідження є оказіональні та узуальні вияви значення ітеративності, які зафіксовані в сучасній англійській художній літературі, в електронних лексикографічних джерелах та у мережі Інтернет.

Предметом вивчення є різнорівневі мовні засоби, котрі формують лексико-граматичне поле ітеративності сучасної англійської мови і можуть бути представлені в стандартизованих комп'ютерних лексиконах.

Актуальність теми полягає в тому, що явище ітеративності досліджується крізь призму постулатів сучасної комп'ютерної лінгвістики, спрямованої на розвиток комплексної моделі співіснування та виділення лінгвістичних параметрів, оскільки категорія ітеративності поєднує в собі темпоральні та аспектуальні характеристики дії. Робота виконана з використанням формально орієнтованого підходу до опису мовних явищ і є актуальною у світлі сучасних прикладних досліджень системи аспектуальних способів дії англійського дієслова. Актуальність дослідження зумовлено також відсутністю стандартів для електронного представлення англійських дієслів, про що свідчать недоліки у роботі систем автоматизованого перекладу. Отримані формалістичні моделі представлення лінгвістичної інформації у вигляді комп'ютерних лексиконів і лексичних фреймів є важливими для оптимізації роботи систем автоматичного синтезу та розпізнавання мовлення. Представлена робота є першим дослідженням формалізації ітеративного значення у процесах створення лінгвістичного забезпечення для систем автоматизованого перекладу.

Зв'язок роботи з науковими темами. Дисертацію виконано в межах комплексної наукової теми "Моделювання комунікативних процесів" та спеціалізованої теми "Германський аспектологічний контекст", що розробляється кафедрою прикладної лінгвістики Волинського державного університету імені Лесі Українки.

Матеріалом дослідження є корпус з 2000 текстових фрагментів із художніх творів сучасної англійської та американської літератури загальним обсягом 30000 сторінок, одержаний методом суцільної вибірки. У розділі, присвяченому вивченню способів комп'ютерної формалізації ітеративних конструкції, використано матеріали всесвітнього електронного Банку англійської мови, а саме конкорданси з індикаторами ітеративності. Зіставний аналіз способів автоматизованого перекладу ітеративних конструкцій здійснено на матеріалі інтернетівського видання Бюлетеню Європейської Федерації Журналістів

Мета даного дослідження полягає у встановленні формальних, семантичних та функціональних особливостей лексичних, граматичних та лексико-граматичних засобів вираження ітеративного значення, а також у встановленні алгоритмів формалізованого відображення значення повторюваності в електронних словниках та базах даних у відповідності до існуючих стандартів комп'ютерного збереження мовної інформації, з їх подальшим використанням в програмах автоматизованого перекладу і синтезу та розпізнавання мовлення. Кінцевим результатом проведеного дослідження є авторський електронних корпус ітеративних