LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-граматичне поле ітеративності в сучасній англійській мові

"Вежа". – 2000. - №2. – С. 124-127.

 • Біскуб І.П. Часові параметри ітеративного способу дії // Науковий Вісник ВДУ. – Луцьк: Вид-во Волин. держ. ун-ту "Вежа". – 2002. - №5. – С. 104-110.


  Анотація

  Біскуб І.П. Лексико-граматичне поле ітеративності в сучасній англійській мові. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2004.

  Дисертацію присвячено багатоаспектному вивченню поняття ітеративності як одного з аспектуальних способів дії, побудові лексико-граматичного поля ітеративності сучасної англійської мови, а також дослідженню способів комп'ютерної формалізації ітеративних індикаторів в електронних лексикографічних джерелах.

  У ході системного аналізу виявлені та охарактеризовані кількісний, просторовий та часовий параметри ітеративності, визначені критерії побудови та основні параметри лексико-граматичного поля ітеративності, яке може бути охарактеризоване як гетерогенна система відкритого типу, що включає сукупність різнорівневих засобів вираження ітеративного значення. Методом польового аналізу виявлено два центри даного поля, які позначають значення абсолютної та нульової ітеративності, що передається лексичними індикаторами "always" та "never" відповідно, побудовано шкалу градації ітеративного значення, яка характеризує стосунки між центрами поля та периферією. Охарактеризовано часову і модальну віднесеність аспектуального значення повторюваності.

  Систематизовано способи формалізації ітеративного значення, визначено алгоритм генерації лексичних фреймів для відтворення аспектуальних параметрів дієслів. Створено показовий комп'ютерний лексикон для уніфікованого представлення лінгвістичної інформації та електронний корпус ітеративних індикаторів. Методом селективної вибірки здійснено відбір систем конкордансів ітеративних індикаторів зі Світового Банку англійської мови. Створено програму автоматизованого перекладу англійських ітеративних індикаторів українською мовою.

  Ключові слова: аспектуальність, аспектуальний спосіб дії, лексико-граматичне поле, ітеративність, лексичний фрейм, електронний корпус, конкорданс.

  Аннотация

  Бискуб И.П. Лексико-грамматическое поле итеративности в современном английском языке. – Рукопись.

  Диссертация на соискание научной степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Львовский национальный университет имени Ивана Франко.

  Диссертация посвящена многоплановому изучению понятия итеративности как одного из аспектуальных способов действия, построению лексико-грамматического поля итеративности в современном английском языке, а также исследованию способов компьютерной формализации английских итеративных индикаторов в электронных лексикографических ресурсах.

  Работа является первым комплексным исследованием разноуровневых языковых индикаторов аспектуального значения итеративности, проведенным с акцентом на формальных параметрах значения повторяемости действия, с последующим формалистическим кодированием английских итеративных индикаторов в компьютерных лексиконах.

  В первой главе рассматриваются основные теоретические постулаты современной теории аспектуальности, приводятся рабочие определения основных понятий и категорий. В центре исследования находятся формально-ориентированные теории языкового представления универсальной понятийной категории аспектуальности в современном английском языке.

  Во второй главе проведен многоаспектный анализ языковых средств передачи аспектуального значения итеративности на материале произведений художественной прозы, представлены авторские классификации системы английских итеративных индикаторов. Приводится также графическая модель лексико-грамматического поля итеративности и шкала градации значения итеративности в рамках группы лексических итеративных индикаторов.

  В третьей главе рассматриваются современные теории формализации лингвистической информации в виде компьютерных лексиконов. Построена модель компьютерного лексикона для электронного кодирования аспектуального значения итеративности, созданная в соответствии с существующими стандартами компьютерной формализации. Проанализирован созданный автором корпус английских итеративных конструкций, разработан алгоритм фреймового кодирования значения итеративности, проанализированы также конкордансы английских итеративных индикаторов, отобранные из всемирного Банка английского языка, доступного в сети Интернет. Результаты электронной формализации значения итеративности использовались при создании мини-программы автоматизированного перевода английских итеративных конструкций на украинский язык.

  В ходе системного анализа аспектуального значения итеративности были рассмотрены семантические компоненты данного значения и разработана классификация итеративных значений в зависимости от степени доминирования тех или иных итеративных параметров, а именно:

  • по количественным параметрам (многократная :: однократная, определенно-кратная :: неопределенно-кратная итеративность);

  • по временным параметрам ( регулярная :: нерегулярная итеративность);

  • по пространственным параметрам (однонаправленная (вращение) :: двонаправленная (колебание) итеративность).

  Annotation

  Biskub I.P. Lexico-grammatical Field of Iterativeness in Modern English. – Manuscript.

  The thesis for a candidate degree in the field of philology by speciality 10.02.04. – Germanic Languages. – Ivan Franko Lviv National University, 2004.

  The dissertation is devoted to the study of iterativeness as one of the aspectual manners of action. It aims at building lexico-grammatical field of iterativeness in Modern English and investigating computer formalization means for decoding language in general and iterative indicators in particular.

  In the course of linguistic investigation the quantitative, temporal and spacial parameters of iterativeness are singled out. A set of oppositions peculiar to the description of each parameter is then discovered. Using general principles of field structure, lexico-grammatical field of iterativeness is built and then defined as a heterogeneous system of open type including lexical, grammatical, lexico-grammatical and lexico-syntactical language means that belong to different language levels. Two centers of absolute and zero iterativeness with lexical indicators always and never respectively are explored within the field. The gradation scale of iterativeness meaning reflecting center-periphery relations in the field is created. The interrelation between temporal, modal and aspectual characteristics of iterativeness are thoroughly examined.

  A case study devoted to the means of standardized computer representation of iterative indicators in the form of computer lexicons and concordance-oriented textual corpora has been provided. The results have been applied in the process of machine translation program creation. The generated program allows the translation of iterative speech patterns from English into Ukrainian.

  Key words: aspectuality, aspectual manner of action, lexico-grammatical field, iterativeness, iterative manner of action, lexical frame, text corpus,


 •