LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-граматичне поле ітеративності в сучасній англійській мові

індикаторів.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких конкретних завдань:

 • визначити місце ітеративності у межах понятійної категорії аспектуальності та у видовій системі англійського дієслова.

 • дослідити характерні семантичні та функціональні особливості ітеративного способу дії;

 • охарактеризувати кількісний та якісний компоненти ітеративності шляхом аналізу семантичної структури ітеративних індикаторів;

 • сформувати та класифікувати системи категоріальних / некатегоріальних, регулярних / нерегулярних, лексичних, граматичних та лексико-граматичних засобів вираження ітеративності;

 • змоделювати лексико-граматичне поле ітеративності сучасної англійської мови та дослідити способи нагромадження, звуження та нейтралізації ітеративного значення;

 • визначити формальні параметри ітеративних індикаторів та створити електронний корпус англійських ітеративних конструкцій;

 • розробити алгоритм створення і аналізу комп'ютерних лексичних фреймів для концептуалізації ітеративного значення;

 • створити фрагменти експериментальних програм автоматизованого перекладу ітеративних конструкцій з використанням моделей ітеративного контексту;

 • проаналізувати недоліки та переваги існуючих систем автоматизованого перекладу у процесі відтворення аспектуального значення ітеративності.

Методика дослідження визначена поставленими завданнями, матеріалом дослідження, теоретичною спрямованістю роботи і має комплексний характер. У роботі використано описовий, семантико-синтаксичний, контекстологічний, дистрибутивний, трансформаційний, компаративний, інтенціональний методи та метод опозицій. Головним методом для запропонованого дослідження є метод польового структурування. У процесі аналізу компонентів лексико-граматичного поля ітеративності застосовано також елементи семного аналізу. Крім названих методів у дослідженні були задіяні такі операції аналізу, як індукція, дедукція, класифікація та порівняння. Для формального моделювання використано традиційні методи електронної формалізації тексту, які передбачають стандартне форматування електронного тексту, лематизацію, індексацію, а також метод KWIC (Key-Word-in-Context) для створення і аналізу корпусних конкордансів.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що у ній вперше здійснено комплексне дослідження лексичних, граматичних та лексико-граматичних засобів вираження ітеративності сучасної англійської мови. На основі отриманих результатів розроблені алгоритми формального кодування ітеративного значення у вигляді комп'ютерного лексикону, а також здійснено зіставний аналіз способів автоматизованого перекладу ітеративних індикаторів різними мовами. Розроблено також алгоритм фреймової формалізації ітеративних конструкцій та експериментальні міні-програми їх автоматизованого перекладу. Укладено електронний корпус англійських ітеративних індикаторів.

Наукова новизна отриманих результатів дослідження може бути узагальнена у таких положеннях, які винесені на захист:

 • Ітеративність – це аспектуальне значення, яке відображає кількісні характеристики способу перебігу дії в комбінації з її темпоральними параметрами і характеризує дію з точки зору її кратності (неодноразової повторюваності). Наявність часових розривів між повтореннями дії, послідовне її розгортання в часі й тотожність виконавця є необхідними умовами реалізації значення ітеративності.

 • Для англійської мови можна змоделювати лексико-граматичне поле ітеративності, яке об'єднує у своїй структурі різнорівневі засоби вираження ітеративного значення і є гетерогенною системою відкритого типу. Для даного поля характерна наявність двох центрів, у яких знаходяться індикатори never та always, що є носіями значення нульової та абсолютної ітеративності відповідно.

 • Усі засоби вираження значення ітеративності можуть бути охарактеризовані а) за ступенем вираження змісту, що досліджується (власне ітеративи : : змішані ітеративи); б) за способом вираження ітеративності (експліцитний : : імпліцитний); в) за формою вираження ітеративності (розчленована : : нерозчленована). Вибір способу та форми вираження ітеративності залежить від контексту та зумовлюється загальною комунікативною стратегією висловлювання.

 • У центрі лексико-граматичного поля ітеративності знаходяться категоріальні граматичні засоби вираження ітеративності (конструкції used to + Vinf, would + Vinf), оскільки вони виражають граматичне значення повторюваності за допомогою конкретної граматичної форми. Решта ітеративних індикаторів відносяться до некатегоріальних засобів, вони не утворюють опозицій та не співвідносять граматичне значення з жодною системою граматичних форм.

 • У межах лексико-граматичного поля ітеративності виділяються три основні групи мовних засобів вираження значення повторюваності: лексичні засоби (прислівники, прикметники, дієслова, іменники, числівники з основним або похідним значенням повторюваності); граматичні засоби (префікс re-, конструкції used to +Vinf та would + Vinf); лексико-граматичні (конструкції типу on and on, again and again, over and over again, to be in the way of, to be in the habit of та ін.).

 • Домінуюча роль у лексико-граматичному полі ітеративності належить групі лексичних засобів, переважно обставинам способу дії, які характеризуються самостійним ітеративним потенціалом

 • Значення ітеративності у межах поля не є одноманітним. Стосовно центрів, елементи поля розташовані за ознакою нагромадження та зменшення кількості повторень.

 • Ситуативні та контекстуальні варіанти ітеративного значення можуть проявлятися як розширення, звуження, нейтралізація та маргінальність домінуючої семантичної ознаки.

 • Комплексний аналіз елементів поля ітеративності дозволив розробити стандартизовані формальні моделі ітеративних конструкцій, які можуть використовуватись в електронних лексикографічних джерелах та у системах автоматизованого перекладу.

 • Комп'ютерне збереження англійських ітеративних індикаторів поряд із формалізацією семантики у вигляді лексичних фреймів передбачає також аналіз синтагматичних особливостей їх вживання у мові шляхом дослідження текстових конкордансів.

 • Оптимізація автоматизованого перекладу англійських ітеративних конструкцій українською мовою повинна здійснюватись через зіставлення контекстуально зумовлених структурних мовленнєвих моделей, а не окремих слів.

  Особистий внесок здобувача полягає у визначенні та типологізації різнорівневих засобів вираження аспектуального значення ітеративності, у семантичній систематизації індикаторів значення повторюваності та у моделюванні лексико-граматичного поля ітеративності сучасної англійської мови. Завдяки використанню методу лінгвістичного моделювання, скомпоновано різноманітні можливі лексико-граматичні моделі експлікаторів ітеративності, створено шкалу градації ознаки ітеративності в межах групи прислівників – індикаторів повторюваності. Запропоновано авторський електронний корпус ітеративних індикаторів, відібрано та проаналізовано конкорданси ітеративних індикаторів із світового електронного Банку англійської мови та складено фрагменти програм автоматизованого перекладу ітеративних конструкцій з англійської мови українською. Визначено переваги і недоліки систем автоматизованого перекладу, доступних у


 •