LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-граматичне поле ітеративності в сучасній англійській мові

мережі Інтернет.

Теоретична значимість дисертаційного дослідження полягає в тому, що в результаті застосування комплексного підходу до вивчення понятійної категорії аспектуальності та аспектуального ітеративного способу дії зроблено внесок у встановлення зв΄язків між граматичними та понятійними категоріями, виявлення міжрівневих мовних зв'язків, які використовуються для позначення конкретного значення. Виявлені формальні параметри ітеративних конструкцій є важливими для загальної теорії формалізації мовних одиниць з метою їх електронного кодування та для вирішення проблеми формального вираження видових значень в англійській мові.

Практична цінність роботи полягає в створенні електронного корпусу англійських ітеративних індикаторів, який може бути включений до електронних словників і баз даних, у розробці фрагментів програм автоматичного перекладу ітеративних конструкцій. Створено алгоритм аналізу та формалізації ітеративних конструкції шляхом використанні лексичних фреймів. Основні положення та висновки роботи можуть бути використані у курсах теоретичної та прикладної лінгвістики, компютерної лексикографії, теоретичної та практичної граматики англійської мови, у спецкурсах з аспектології, теорії і практики перекладу, а також на заняттях з англійської мови. Отримані результати аналізу можуть бути включені до існуючих систем автоматизованого перекладу, програм із синтезу та розпізнавання мовлення, а також становити основу для методичних розробок з автоматизованого перекладу, та застосовуватися в науково-дослідній роботі.

Основні положення дослідження пройшли апробацію на засіданнях кафедри методики навчання іноземних мов та прикладної лінгвістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (протокол №5 від 22 лютого 2001 р.) та кафедри прикладної лінгвістики Волинського державного університету імені Лесі Українки (протокол №6 від 6 листопада 2002 р.) і були відображені в доповідях на наукових конференціях професорсько-викладацького складу і студентів Волинського державного університету імені Лесі Українки (Луцьк, травень 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 рр.). Результати роботи були представлені на першій Всеукраїнській конференції "Методологічні проблеми перекладу на сучасному етапі" (Суми, 23-25 вересня 1999 р.), на Міжнародній науковій конференції "Іноземна філологія на межі тисячоліть" (Харків, 25-26 квітня 2000 р.) та на 10-ій Міжнародній конференції "Мова і культура" (Київ, 25-29 червня 2001). Матеріали дослідження використовується на заняттях з англійської мови зі студентами ІІІ-V курсів відділення прикладної лінгвістики Волинського державного університету, а також на семінарах з курсів прикладної лінгвістики та компютерної лексикографії, при створенні електронних аспектологічних словників.

Публікації. Головні напрямки та основні положення дисертаційної роботи відображені в 6 статтях автора, опублікованих у фахових виданнях України, та тезах міжнародної наукової конференції.

Відповідно до основної мети та конкретних завдань дослідження визначено структуру дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів з виснoвками, загальних висновків, бібліографії та трьох додатків Бібліографія включає список основної використаної літератури (216 публікацій) та список джерел ілюстративного матеріалу (33 джерелa). Основний текст дисертації складає 209 сторінoк.

У вступі розкривається сутність наукової проблеми, обґрунтовується тема, вказується об'єкт і предмет доcлідження, визначається його актуальність та новизна, формулюється мета і завдання роботи, визначаються методи дослідження, теоретична значимість і практична цінність.

На початку кожного розділу подається короткий опис обраного напрямку та обґрунтування застосованих методів дослідження.

У першому розділі містяться теоретичні положення сучасної теорії аспектуальності, визначається поняття ітеративності як одного з аспектуальних способів дії, детермінуються основні кількісні, якісні й просторові аспекти поняття ітеративності; запропоновано робочі визначення основних понять та авторська класифікація ітеративних значень.

У другому розділі здійснено класифікацію засобів вираження ітеративності в сучасній англійській мові, визначено сукупності мовних одиниць, які відносяться до різних способів вираження ітеративності, наведено кількісні дослідження груп різнорівневих індикаторів повторюваності, змодельовано лексико-граматичне поле ітеративності, встановлено його структуру та особливості парадигматичних зв΄язків між елементами поля.

У третьому розділі проаналізовані загальні існуючі способи комп΄ютерної формалізації мовних одиниць, визначена покрокова процедура електронної нормалізації англійських ітеративних індикаторів, охарактеризовано авторський корпус ітеративних конструкцій, відібрані та проаналізовані конкорданси ітеративних індикаторів, відібрані із світового електронного Банку англійської мови, описано фрагмент програми автоматизованого перекладу ітеративних мовних моделей з англійської мови на українську. Проаналізовано роботу сучасних програм автоматизованого перекладу у процесі відтворенні ітеративних індикаторів.

У загальних висновках підведено підсумки проведеного дисертаційного дослідження, викладено його наукові результати, сформульовано рекомендації щодо їх теоретичного та практичного використання, окреслено перспективи подальшої роботи над цією проблематикою.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ


Перший розділ „Ітеративність як спосіб відображення аспектуальних характеристик дії" висвітлює основні положення сучасної теорії аспектуальності у германських мовах. Дослідження проводиться з урахуванням категоріально-класифікуючої функції мови та спрямоване на вивчення зв'язків категорій мови. У центрі дослідження знаходиться аспектуальне значення ітеративності, яке розглядається у межах загальної понятійної категорії аспектуальності.

Констатується думка вчених про те, що аспектуальні параметри англійського дієслова не можливо повністю відділити від часових (Б.М. Балін, О.В. Бондарко, І.П. Іванова, О.К. Корсаков, Ю.С. Маслов, Н.О. Слюсарева, Т.М. Стьопкіна, Б.Комрі, О. Єсперсен, А. Хорнбі), тому розглядається зв'язок між категоріями виду і часу в англійській мові .

Встановлено зв'язок між універсальною понятійною категорією аспектуальності та граматичною категорією виду, яка у різних мовах виражається по-різному. Однак вказівка на спосіб перебігу дії у часі та просторі є обов'язковим атрибутом будь-якого висловлювання.

За визначенням О.В.Бондарка, аспектуальність – це функціонально-семантичне поле, яке утворюється шляхом взаємодії мовних засобів (морфологічних, синтаксичних, словотвірних, лексико-граматичних, лексичних та їх різноманітними комбінаціями), які обєднуються за спільністю семантичних функцій, що належать до сфери аспектуальних відношень, тобто відношень, зміст яких полягає в передачі характеру протікання та розподілу дії у часі.

Використовуючи вчення О.В.Бондарка про семантичну домінанту аспектульності встановлено, що, зважаючи на наявні аспектологічні дослідження на матеріалі мов різних типів, не існує можливості виявити таку інваріантну семантичну ознаку, яка б охопила усі значення у полі аспектуальності будь-якої мови і була б одночасно більш конкретною та визначеною, ніж той