LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-граматичне поле ітеративності в сучасній англійській мові

значення повторюваності за допомогою конкретної граматичної форми. Решта ітеративних індикаторів відносяться до некатегоріальних засобів, вони не утворюють опозицій та не співвідносять граматичне значення з певною системою граматичних форм.

У ході дослідження встановлено, що за функціональними та семантичними особливостями усі засоби вираження ітеративності поділяються на регулярні і нерегулярні. До регулярних належать індикатори, які експлікують аспектуальне значення повторюваності при кожному вживанні, незалежно від впливу контексту. Сюди відносяться:

 • категоріальні граматичні конструкції used to + Vinf, would + Vinf;

 • частотні прислівники often, usually, frequently, annually, periodically та ін.;

 • дієслова, лексичне значення яких тотожне значенню ітеративності (наприклад: repeat, iterate, rehearse та ін.);

 • лексико-синтаксичні конструкції to be in the way of doing smth., to be in the habit of doing smth;

 • синтаксичні конструкції, які базуються на редуплікації (наприклад: on and on, again and again, over and over again та ін.).

Нерегулярні ітеративні індикатори виражають значення повторюваності у межах ітеративного контексту або у комбінації з регулярними мовними засобами вираження повторюваності. Сюди відносяться:

 • іменники (custom, tradition, fashion та ін.);

 • прикметники (regular, common, periodical та ін.);

 • числівники (hundred, thousand, million та ін., що вживаються у комбінації з іменником time), які у своїх основних або похідних значеннях містять натяк на повторюваність дії або характерні властивості об'єкта чи явища.

Встановлено основні риси лексико-граматичного поля ітеративності, а саме:

 • Ядро поля становлять категоріальні граматичні конструкції used to + Vinf та would + Vinf. Решта індикаторів є некатегоріальними і відносяться до периферії .

 • У полі ітеративності також відображений функціонально зумовлений поділ ітеративних індикаторів на регулярні і нерегулярні. Регулярні індикатори представлені граматичними конструкціями used to +Vinf, would + Vinf, частотними прислівниками і дієсловами зі значенням тотожним значенню ітеративності.

 • Частотні ітеративні прислівники тяжіють до двох центрів з індикаторами never та always, які позначають відповідно значення нульової та абсолютної ітеративності.

 • Всі решта прислівників розташовані відповідно до визначеного нами ступеня градації ітеративного значення відносно цих двох центрів. Шкала градації значення повторюваності характеризується нами окремо.

 • Сектор поля, до якого входять нерегулярні ітеративні індикатори, включає іменники, прикметники та числівникові комплекси з основним або похідним значенням повторюваності.

 • У межах поля представлені семантичні зв'язки однорівневих і різнорівневих мовних засобів. Взаємодія лексичних та граматичних компонентів поля здійснюється завдяки їх змістовній співвіднесеності, їх здатності об'єднуватися в спільні семантичні комплекси.

 • Для поля характерне часткове перехрещення (перетинання) його елементів та секторів, при цьому утворюються спільні зони для вираження різних відтінків ітеративного значення, до яких входять елементи різних мовних рівнів.

  Схематично лексико-граматичне поле ітеративності представлене на рис. 1:

  Рис. 1. Лексико-граматичне поле ітеративності  Розроблено також класифікацію індикаторів ітеративності, яка базується на формально-функціональному розмежування рівнів мовної системи. Усі засоби вираження повторюваності можна розділити на три групи, які належать до різних рівнів мови:

 • лексичних засобів (прислівники, іменники, прикметники, дієслова та числівники із основним або контекстуальним значенням повторюваності);

 • граматичних засобів (конструкції типу used to + Vinf та will/would + Vinf, які використовуються для вираження значення регулярного повторення дії у минулому);

 • лексико-граматичних або лексико-синтаксичних засобів (конструкції типу to be in the way of doing smth., to be in the habit of doing smth., over and over again, on and on та ін., а також явище синтаксичної редуплікації (повторення лексеми відображає повторення дій, подій та явищ обєктивної дійсності).

  Кількісне співвідношення різноманітних груп засобів вираження ітеративності представлене в табл. 1.

  Таблиця 1.

  Засоби відтворення значення ітеративності


  Група засобів

  Абсолютна кількість

  Відносна кількість (%)

  Лексичні засоби

  1618

  80,9

  Граматичні засоби

  236

  11,8

  Лексико-граматичні засоби

  146

  7,3

  Всього

  2000

  100


  При побудові лексико-граматичного поля ітерaтивності враховувався той факт, що верхній та нижній кордони частотності передаються за допомогою прислівників always (on every occasion) та never (on no occasion). Між цими межами розташовані решта індикаторів ітеративності, відношення між якими відображені на рис. 2.


  Абсолютна ітеративність always

  nearly always, almost always

  usually, normally, generally (= on most occasions)

  often, frequently (= on many occasions)

  sometimes (= on some occasions)

  occasionally, now and then (=on a few occasions)

  rarely, seldom (= on few occasions)

  hardly ever, scarcely ever (= almost never)

  Нульова ітеративність never.

  Рис. 2. Польовий розподіл ознаки ітеративності

  При кількісному аналізі системи лексичних індикаторів ітеративності виділено три групи засобів, які передають значення звичайної повторюваності більш конкретно і відносяться відповідно до експлікаторів означено-кратної ітеративності, а саме:

 • синтаксичні комплекси, що мають вигляд моделей типу once + Ntime, three times, several times + Ntime (once a day, three times an hour, several times a week та ін.) (іноді в офіційному та діловому мовленні неозначений артикль a/an може бути замінений на прийменник per, наприклад: once per day);

 • конструкції типу every + Ntime (every day, every morning, every two years);

 • лексичні експлікатори daily (= once a day), weekly, monthly, yearly та ін.

  Інша група виразників аспектуального значення ітеративності включає вирази з квантифікаторами типу some, any, most, many, наприклад:

  Some days I feel like giving up job altogether (G. Greene).

  We play tennis most weekends (J. Fleming) .

  Hes been to Russia many times as a reporter(F.G. Powers).

  При подальшому розгляді лексичних індикаторів ітеративності проаналізовано випадки, коли вони у певному контексті втрачають більшу частину власного аспектуального значення і набувають абстрактнішого значення, яке більше стосується загальних характерних особи, предмету чи явища. Так, прислівники always та sometimes можуть бути інтерпретовані швидше як відповідно "in every case" та "in some case", ніж "on every occasion" та "on some occasions", наприклад:

  Children always dislike going to bed(F.S. Fitzgerald).

  Розроблено також шкалу градації ітеративного значення у межах


 •