LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-граматичне поле ітеративності в сучасній англійській мові

групи лексичних індикаторів, що свідчить про багатоплановість ітеративних параметрів не лише відносно універсальних категоріальних ознак (таких як просторовість, кількісність та ін.), а й про дискретний характер власне значення повторюваності. Шкала нагромадження ітеративного значення наведена на рис.3:
Рис.3 Нагромадження ознаки ітеративності


Встановлено, що передача аспектуального значення ітеративності за допомогою лексико-синтаксичних засобів відбувається, в основному, в межах обставин різних типів. Обставини зі значенням ітеративності поділено на такі семантичні типи:

 • циклічність: every year, every day, weekly, monthly та ін., наприклад:

He lived in Udine and came out in this way every day to see how things were going, and things went very badly (A. Christie).

 • інтервал: often, rare, seldom, sometimes, from time to time та ін., наприклад:

She had often thought that he was incapable of a generous impulse (S. Maugham).

 • узуальність: usually, mainly, as a rule, never, always та ін., наприклад:

I always think Ill see a gap where youve lost some baby teeth (F.S. Fitzgerald).

Встановлено, що, в залежності від типу обставин, нелокалізовані ітеративи можуть відповідно бути розділені на узуальні та періодичні. Конструкції, які вживаються для передачі локалізованої в часі ітеративної дії, з усіх типів обставин допускають лише присутність обставин інтервалу.

Третій розділ „Способи комп'ютерної формалізації ітеративних індикаторів" присвячений дослідженню існуючих моделей комп'ютерної формалізації мови з метою визначення особливостей автоматичного кодування ітеративних індикаторів.

Даний розділ містить максимально формалізований аналіз виявлених індикаторів ітеративності відповідно до існуючих теорій комп'ютерного представлення лінгвістичної інформації, які базуються на глибокому і всебічному аналізі системної організації мови і мають на меті вирішення конкретних прикладних завдань. До таких завдань належать оптимізація роботи програм автоматизованого перекладу, комп'ютерний синтез та розпізнавання мовлення, з якими безпосередньо пов'язане вирішення проблеми створення штучного інтелекту.

Встановлено, що формалістичне представлення лінгвістичної інформації в електронних джерелах передбачає послідовне вирішення наступних завдань:

 • Визначення поняття комп'ютерного лексикону та вимог для створення таких лексиконів, що мають бути репрезентативними для вирішення поставлених лінгвістичних завдань.

 • Розширення поняття лексикону через включення його до комп'ютеризованих лексичних структур, відомих як бази даних.

 • Створення корпусу текстових фрагментів для адекватного і результативного аналізу лексикону, та для отримання об'єктивної інформації про реальний стан речей у мові.

  Створення формальних моделей для електронного представлення англійських індикаторів ітеративності здійснено із використанням вчення про комп'ютерний лексикон як основне джерело збереження мовної інформації. Запропонована Н.Хомським у 80-х роках минулого століття ідея про те, щоб у лексиконі для кожної лексичної одиниці були представлені її абстрактна фонологічна форма і будь-які семантичні властивості, які із нею асоціюються, трактується у даному дослідженні більш конкретно. До експериментальних моделей комп'ютерного лексикону англійських ітеративних індикаторів внесено також особливості сполучуваності даних індикаторів з іншими елементами мови при утворенні словосполучень та речень.

  Створення комп'ютерного лексикону для окремо взятого речення зі значенням ітеративності (He always rejected the notion of a mystical interpretation (J.Fowles)) здійснено з використанням теорії збагаченого лексикону Р. Хадсона. Збагачений лексикон включає не лише лінгвістичну інформацію, яка є необхідною для вирішення конкретно визначеної проблеми, а містить загальну комплексну інформацію про мовні одиниці, викладену у певній, чітко визначеній послідовності. Загалом, збагачений лексикон є комбінацією та взаємоінтеграцією фонологічної, морфологічної, синтаксичної, семантичної, розмовної та прагматичної інформації.

  Відповідно до існуючих вимог, створено комп'ютерний лексикон для відібраного ітеративного висловлювання. Фрагмент лексикону наведено у табл.2:

  Таблиця 2.

  Комп'ютерний лексикон ітеративного висловлювання за моделлю Р. Хадсона

  He

  always

  rejected

  the

  notion

  of

  a

  mystical

  interpretation


  1

  /h/-[ ]

  /e/-[ ]
  [ ]


  /a/ -[ ]

  /l/ - [ ]

  /w/-[ ]

  /a/ - [ ]

  /y/ - [ ]

  /s/ - [ ]
  [ ]

  /r/ - [ ]

  /e/ - [ ]

  /g/ - [ ]

  /e/ - [ ]

  /c/ - [ ]

  /t/ - [ ]

  /e/ - [ ]

  /d/ - [ ]


  [ ]


  /th/-[ ]

  /e/- [ ]
  [ ]

  /n/-[ ]

  /o/-[ ]

  /tio/-[ ]

  /n/-[ ]


  [ ]

  /o/-[ ]

  /f/-[ ]
  [ ]

  /a/-

  [ ]

  [ ]

  /m/ - [ ]

  /y/ - [ ]

  /s/ - [ ]

  /t/ - [ ]

  /i/ - [ ]

  /c/ - [ ]

  /a/ - [ ]

  /l/ - [ ]


  [ ]

  /i/ - [ ]

  /n/ - [ ]

  /t/ - [ ]

  /er/ - [ ]

  /p/ - [ ]

  /r/ - [ ]

  /e/ - [ ]

  /t/ - [ ]

  /a/ - [ ]

  /tio/ - [ ]

  /n/ – [ ]  [