LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-граматичне поле ітеративності в сучасній англійській мові

]


2

he

always

reject-ed


the

not-ion

of

a

mystic-al

interpret-a-tion
rejection

rejecter

rejecteenotional
mystic

mysticism

mystify

interpret

interpretative

interpreter

3

Pro-noun

Adverb

Verb

tran-

sitive


Art.

Noun

Prep

Art

Adj.

Noun


person-al


adv. of

frequency


finite


defi-

nite

abstract,

count-

able

prep.

of

logic.

rela-tions

in-

def.

positive

degreeabstract,

countable


he

(Com.

case)


to rejectinf

rejected

(Past

Infefinite)


notion

(Nom.

case,

Sg.)
interpretation

(Nom. Case,

Sg.)


-he re-

jected

-always rejected

-always

rejected

-rejected the notion


-the notion

-re-jected the

notion

-the notion of inter-

preta-tion


-of inter-

pre-

tation

-a

(an)

in-ter-

pre-

ta-

tion

-mystical

inter-pretation

-the notion of

interpretation

-mystical inter-

pretation

4

w=he

x=man

w=always

x=always

w=re-jected

x=reject


w=the

x=0

w=no-tion

x=no-tion

w=of

x=0

w==a

x=0

w=mysti-cal

x=mysti-cal

w=interpre-

tation

x=interpre-

tationСтворений лексикон, який відповідає стандартам сучасних проектів з комп'ютерного кодування мови, включає селективно відібрану формальну, функціональну і семантичну інформацію про одиниці речення, включаючи і аспектуальні характеристики. Запропонована формальна модель лексикону ітеративного висловлювання підтверджує гіпотезу про те, що кількість інформації, необхідної для успішного функціонування побудованого лексикону, відповідає не лінгвістичним знанням власне носіїв мови, а об'єму знань, який мають люди, що вільно володіють англійською мовою, як іноземною (Advanced learners of English). Ця гіпотеза підтверджується багатьма сучасними дослідженнями у галузі комп'ютерної лінгвістики (Дж. Грішман, В. ван Уі, Дж. Свартвік, Р. Хадсон, Б. Аткінс, Б. Левін, М. Халідей, І. Мельчук та ін.)

Наведене схематичне представлення лінгвістичної інформації не є повним, особливо з точки зору сучасного рівня розвитку когнітивної лінгвістики, але алгоритми введення лінгвістичної інформації до електронних ресурсів збереження і обробки даних є предметом постійного наукового інтересу, особливо у зв'язку з необхідністю стандартизації процедури фреймової формалізації семантики елементів мови.

Робиться висновок про те, що у процесі формалізації англійських ітеративних аспектуальних конструкцій наведене кодування лінгвістичної інформації є особливо ефективним із двох причин. По-перше, через відсутність чітко визначеної граматичної категорії виду в сучасній англійській мові дуже складно виявити та проаналізувати формальні і функціональні особливості аспектуальних експлікаторів. Автоматичний аналіз великої кількості текстових фрагментів дозволяє встановити сукупність спільних ознак ітеративних конструкцій на формальному рівні, а також окреслити релевантні асоціативні зв'язки на рівні лексичних фреймів, які б імітували семантично домінантні аспектуальні ознаки.

По-друге, беручи до уваги прикладний аспект автоматизації лінгвістичних досліджень, уніфіковане кодування лексичних одиниць сприяє оптимізації роботи систем синтезу та розпізнавання зв'язного мовлення, а також значно покращує роботу програм автоматизованого перекладу. Наприклад, при перекладі англійських ітеративних конструкцій українською мовою велику складність становить саме відтворення аспектуальних параметрів висловлювання, оскільки існують структурні відмінності між видовими системами двох мов. І саме лінгвістичний і статистичний аналіз об'ємних електронних корпусів дозволяє віднайти найбільш точні відповідники для перекладу.

Одним із загальновизнаних способів формалістичного відображення семантики є використання фреймів. Як відомо, фрейми надають можливість фундаментального представлення знань у такому вигляді, у якому вони знаходяться у свідомості людини (Л.Барсалов).

Враховуючи той факт, що англійські речення є вербоцентричними, тобто основні параметри висловлювання сконцентровані саме у його дієслівному ядрі, робиться висновок про те, що ітеративність, як аспектуальна ознака дієслова, також реалізується у межах конкретної дієслівної ситуації, тому формальне представлення дієслівного ядра є ключовим моментом у процесі створення формальних моделей висловлювання.

На підтвердження цієї думки створено експериментальну модель лексичного фрейму для дієслівного ядра ітеративного висловлювання The balloons always pop near the fire. Значення регулярної якісної (такої, що характеризується зміною стану суб'єкта дії) ітеративності реалізується шляхом вживання ітеративного індикатора always і часової форми Present Indefinite. Дія, що повторюється, передається дієслівним ядром pop. Схематично лексичний фрейм для pop буде виглядати так:


Composition (pop): p1 + p2 + p3 pop consists of three phonemes,

model(p1): /p/ the first is an instance of /p/,

model(p2): /o/ the second is an instance of /o/,

model(p3): /p/ the third is another instance of /p/.

model(pop): verb pop is an instance of a verb

companion(verb): c, verbs (e.g. pop) take a companion

which precedes them.

referent(pop): pop* pop refers to pop*

model(pop*): event pop* is an instance of an event,

and involves a 'changer', namely

the referent of the companion c


Даний спосіб формалізації інформаційних параметрів є, на сучасному етапі розвитку комп'ютерної лінгвістики, стандартним способом представлення семантики мовних одиниць, який використовується в електронних словниках.

Проведений порівняльний аналіз словникових статей електронних версій друкованих словників (The Concise Oxford Dictionary of Current English, The Oxford Thesaurus. An A-Z Dictionary of Synonyms) продемонстрував, що створені формалізовані лексичні фрейми докорінно