LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-граматичне поле ітеративності в сучасній англійській мові

відрізняється від статей у традиційних тлумачних словниках і тезаурусах. Лінгвістична інформація, закодована відповідно до наведеної вище моделі, дозволяє відображати так звану „формалістичну семантику" (В. ван Уі), яка є передумовою успішної роботи систем автоматичної обробки тексту.

Аналіз потенційних можливостей сучасних систем автоматичної обробки тексту продемонстрував, що аспектуальні параметри англійських дієслів надзвичайно складно формалізувати і відтворювати в межах структурованого лексичного фрейма. Через це особливо актуальним стало створення електронного корпусу англійських ітеративних індикаторів, до якого увійшли 2000 текстових фрагментів, що були проаналізовані у попередньому розділі. Створений корпус може використовуватись для статистичної обробки даних, як ілюстративний матеріал для дослідження зразків ітеративних конструкцій, для автоматичного виділення дистрибутивного оточення, а також як міні-база даних для систем автоматизованого перекладу.

Встановлено, що необхідність створення подібних категоріально орієнтованих корпусів продиктована потребою удосконалення існуючих систем автоматизованого перекладу та програм автоматичної обробки текстів, оскільки будь-які спроби формалізації аспектуальних значень в сучасній англійській мові не можуть бути успішними без урахування 1) семантичних особливостей індикаторів ітеративності і 2) контекстуального оточення у вигляді конкордансних зразків вживання тих чи інших елементів. Саме ці аспекти були враховані нами при створенні корпусу ітеративних індикаторів.

Використовуючи ресурси Інтернет, був створений також субкорпус англійських ітеративних індикаторів, побудований за принципом конкордансів. Матеріали даного субкорпусу були відібрані із всесвітнього Банку англійської мови.

Наводимо фрагмент списку конкордансів для конструкції used to, яку ми відносимо до граматичних індикаторів ітеративності:

Список конкордансів для used to (із Банку англійської мови, вересень 2003р.)

in the Ross Sea, the MV Gondwana was used to blockade the Maru 3's loading

make-up. It is versatile and can be used to blend Tinted Eye Colours,

Barnum, the great American showman, used to say, every crowd has a silver

his time brooding over archives, and used to receive friends in his bureau, a

of singletons. At least they get used to sharing Like Tweedledum and

is well spent because it is not used to buying luxuries, but things which

circle [/h] MOST freshwater anglers used to hate eels, decrying their

Now my body is much more suppled. I'm used to it [p] The twenty-something

The News [/h] Martyn Lewis [p] You used to have actors like Richard Baker

cyclists breathing in. Thais seem used to the pace but tourists can often

Дана форма представлення лінгвістичної інформації є універсальним способом виявлення і дослідження мовленнєвих зразків і моделей. Особливо репрезентативним є вивчення дистрибутивних параметрів мовленнєвого вживання ітеративних індикаторів. У процесі аналізу конкордансів ітеративних індикаторів встановлені відхилення від традиційних шаблонів вживання ітеративних індикаторів, котрі є свідченням постійної мовної динаміки.

Результати обробки інформації із автоматичних банків є надзвичайно важливими для оптимізації роботи систем автоматизованого перекладу. Основні здобутки авторського аналізу способів формалізації ітеративних індикаторів знайшли відображення у розробленій програмі автоматичного перекладу ітеративних конструкцій.

Метою даної роботи не було створення комплексних програм перекладу англійських аспектуальних конструкцій українською мовою. Розроблена міні-програма перекладу англійських ітеративних індикаторів з прикметником every українською мовою використовує їх мовні моделі, розроблені у Другому розділі запропонованої роботи

Створена програма перекладу ітеративних конструкцій є показовою з точки зору встановлення стандартів для алгоритмізації перекладу аспектуальних параметрів висловлювання. Проведений аналіз способів перекладу англійських ітеративних конструкцій українською мовою довів, що аспектуальні (у нашому випадку ітеративні) характеристики речення, через відсутність чітких граматичних ознак, відтворюються у перекладі, переважно, шляхом лексичних і синтаксичних трансформацій. Тому особливо важливими є дослідження контекстуальних моделей мови оригіналу і мови перекладу, їх формалізоване представлення у вигляді інваріантних формул з можливими розширеннями.

Через недосконалість існуючих універсальних автоматичних перекладачів створення таких вузько спеціальних програм є особливо актуальним, оскільки вони специфікують окремі категоріальні (у даному випадку аспектуальні) ознаки висловлювання.

Наприкінці розділу проведено порівняльний аналіз роботи сучасних систем автоматизованого перекладу, які використовуються у мережі Інтернет. Досліджено варіанти автоматизованого перекладу ітеративних індикаторів annual, last (next, prior to)+Ntime німецькою та російською мовами. Матеріал для дослідження був відібраний із сайту Європейської Федерації Журналістів. Проаналізовано переваги та недоліки існуючих програм автоматизованого перекладу, а також окреслено перспективи подальших досліджень у даній галузі.


ВИСНОВКИ


Проведений аналіз категоріальних властивостей аспектуального значення ітеративності, мовних засобів вираження даного значення ті способів їх формалізації в електронних лексикографічних джерелах дав змогу зробити такі висновки:

  • Лінгвістичне позначення дії за допомогою відповідної системи засобів відбувається шляхом збереження всіх її характеристик, які є важливими для реалізації процесу комунікації. Відповідно до цього, найбільш суттєвими характеристиками дієслівної дії є її часові ознаки (абсолютний або відносний час), аспектуальні ознаки (спосіб перебігу та розподіл у часі), ознаки дієслівного стану (активність або пасивність субєкта по відношенню до дії) та деякі інші.

  • В залежності від функцій у мовленні, всі засоби мови (незалежно від їх приналежності до того чи іншого мовного рівня), які містять у своїй семантиці вказівку на характер перебігу та розподілу дієслівної дії у часі, можуть бути обєднані в єдине поле аспектуальності. Це дозволяє встановлювати функціональні особливості лексичних та морфологічних аспектуальних засобів, а також деталізувати їх структурні характеристики та характер взаємодії у процесі спільного функціонування.

  • Аналіз існуючих теорій аспектуальності та проведене дослідження дозволяють визначати аспектуальність як функціонально-семантичне поле, яке утворюється шляхом взаємодії мовних засобів (морфологічних, синтаксичних, словотвірних, лексико-граматичних, лексичних та їх різноманітними комбінаціями), які обєднуються спільністю семантичних функцій, що належать до сфери аспектуальних відношень, тобто відношень, зміст яких полягає у передачі характеру протікання та розподілу дії у часі. Поле аспектуальності існує у кожній мові, тобто має універсальний характер через те, що у всіх мовах так чи інакше представлені мовні засоби, що у взаємодії виражають характер протікання та розподілу дії у часі. У цьому розумінні поле аспектуальності виступає як універсальна єдність.

  • Ітеративність – це аспектуальне значення, яке характеризує


  •