LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-граматичні засоби вираження відносин часу у сучасній французькій мові (на матеріалі текстів офіційно-ділового стилю)

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЛІСОВА ІЛОННА ГЕОРГІЇВНА
УДК 811.133.1'367.7:81'38

ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ

ВІДНОСИН ЧАСУ У СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ

(НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ)

Спеціальність 10.02.05 - романські мовиАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наукКиїв - 2001


Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на кафедрі французької філології.


Науковий керівник:

кандидат філологічних наук, доцент Ігнатова Ольга Іванівна, доцент кафедри іноземних мов Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України


Офіційні опоненти:

доктор філологічних наук, професор Мінкін Лев Михайлович, Харківський державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди, завідувач кафедри романської філології,

кандидат філологічних наук, доцент Круковський Василь Іванович, Київський Національний економічний університет, доцент кафедри іноземних мов.


Провідна установа:

Київський державний лінгвістичний університет.


Захист відбудеться " 24 " травня 2001 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.11 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: Київ, бульвар Тараса Шевченка , 14.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: Київ, вулиця Володимирська, 58.


Автореферат розісланий _20 травня 2001 року.

Вчений секретар канд.філол.н., доц. І.В.Смущинська

спеціалізованої вченої ради


Реферовану дисертаційну роботуприсвячено дослідженню граматичних, лексичних, семантичних й екстралінгвістичних чинників у створенні темпорального плану речення-висловлення й тексту в цілому.

Актуальність даного дослідження зумовлена необхідністю поглибленого вивчення функціональних стилів французької мови, зокрема особливостей вираження й функціонування граматичних і комунікативних категорій у текстах офіційно-ділового стилю. Незважаючи на те, що в даному напрямку інтенсивно ведуться різноманітні дослідження, взаємодія мовних категорій та екстралінгвістичних чинників при створенні темпоральної семантики висловлення залишається недостатньо вивченою. Роботу виконано в рамках комплексної науково-дослідної теми "Проблеми мов для спеціальних цілей", яка розробляється кафедрою іноземних мов Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Об'єктом цього дослідження є парадигма лексико-граматичних засобів вираження категорії часу у французькій мові. Предметом дослідження є особливості функціонування системи часів французького дієслова у текстах офіційно-ділового стилю (ОДС).

Мета роботи полягає у визначенні мовних засобів, за допомогою яких створюється модально-часовий план висловлення та встановленні відповідностей між комунікативним середовищем, мовною ситуацією та темпоральними значеннями й відтінками, які передають граматичні часи на обраному матеріалі. Для здійснення цієї мети необхідно вирішеннятаких конкретних завдань: дати аналіз функціонуваннякатегорії часув загальній системіфранцузької мови; визначити інвентар граматичних засобів,що використовуються для вираження категорії часу в ОДС; виявитистилерозрізняльну функцію вживання граматичних часів; розглянути особливості стилеутворюючихфакторів, характерних для ОДС; вивчити темпоральні й модальні відтінки,що передаються граматичними часами утекстах стилю; дослідити роль лексичних одиниць іширокого контексту у формуванні темпорального плану висловлення.

Положення, які виносяться на захист:

1.Своєрідність вираження категорії часу у текстах офіційно-ділового стилю є результатом взаємодії й співвідношення граматичних часів дієслова, лексичного оточення та екстралінгвістичних чинників, що формують широкий контекст.

2.Сфера застосування, функції документа, вимоги до його змісту й форми виступають екстралінгвістичними чинниками, які впливають на темпоральний план висловлення.

3. В офіційно-діловому стилі спостерігається тенденція до скорочення кількості граматичних часів дієслова, що використовуються для вираження категорії часу. Домінування граматичних часів Prsent, Futur Simple, Futur Antrieur, Pass Compos обумовлюється свідомим вибором автора офіційного тексту.

4. Домінуючі граматичні часи вживаються, окрім своїх основних, у вторинних функціях, створюючи додаткові темпоральні й модальні значення, необхідні для дієздатності офіційно-ділового документа.

5. Лексичні одиниці темпоральної і нетемпоральної семантики, які виступають у синтаксичних функціях підмета та обставин, сприяють створенню контекстуального значення позачасової, гіпотетичної, передбачуваної дії в плані теперішнього чи майбутнього.

6. Характерним для текстів офіційно-ділового стилю є широке застосування пасивної форми як лексико-граматичного засобу посилення модальності часових відносин.

Методологічною основою дослідження став діалектичний підхід до мови як системного явища, якемає свої закони розвитку.Методика дослідження - комплексна: поряд з методом лінгвістичного опису використовується метод семного, статистичного, трансформаційного, порівняльно-зіставного аналізу, принципи вербоцентричної концепції Л. Теньєра.

Наукова новизна роботи визначається тим, що в ній вперше на матеріалі різних видів офіційно-ділових текстів досліджуються граматичні й лексичні засоби, а також екстралінгвістичні фактори формування темпоральних і модальних значень та їх відтінків у висловленні.

Теоретичне значення даної роботи полягає в тому, що її результати являють собою внесок у розробку теоріїфункціонування французької мови як системи,розширяють знання в галузі лінгвостилістики тадосліджень часової системифранцузької мови.

Практична