LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-граматичні засоби вираження відносин часу у сучасній французькій мові (на матеріалі текстів офіційно-ділового стилю)

однак, є обов`язковою для виконання дії головного речення. P. C., Imp. привносять у загальний модальний фон висловлення своє основне значення реальної, визначеної дії. Останнє дозволяє багатоцільове трактування змісту висловлення при застосуванні документа у юридичній або економічній практиці.

У дистрибуції після comme si P-q-p. та Imp. виконують суто модальні функції: вираження нереальної дії.

5. Модально-часовий план висловлення формується синтезом різних факторів: граматичним часом і контекстом, до поняття якого входять лексичне оточення, синтаксична дистрибуція, інформаційне наповнення тексту в цілому і його функції. На рівні висловлення значення граматичного часу реалізується у взаємодії з лексичними одиницями як темпоральної (обставини), так і нетемпоральної семантики (підмет, додатки).

У текстах ОДС, що мають силу закону, обставини часу вказують на безперервність процесу чи на повторення, відтворення дії. Супроводжуючи присудок у формі Prsent, вони експлікують значення "prsent omnitemporel", оскільки семантично не комбінуються з основним значенням "prsent actuel". Для висловлень з використанням майбутніх часів характерною є відсутність обставин часу. Невизначеність хронологічних рамок дії переносить акцент на потенційну сему F. S., F. Ant. - "гіпотетична", "можлива дія".

За винятком документів з іменною адресованістю лексичні одиниці, що відіграють роль актантів у досліджених текстах, мають абстрактне семантичне значення. Іменники і займенники, що виконують функції підмета і додатків, служать для номінації класу осіб, предметів, а не конкретних особистостей, об`єктів. У цьому контексті актуалізація змісту не є можливою, й у поєднанні з граматичними часами акцент переноситься на потенційні семи.

6. Пасивна конструкція у текстах ОДС виступає проміжним лексико-граматичним засобом формування темпоральної семантики висловлення. Вона відіграє роль лексичного засобу при створенні універсальності змісту. Семи, актуалізовані завдяки пасивній формі, комбінуються з граматичним значенням дієслівного часу, уточнюючи характер темпоральних відношень у висловленні й тексті.

Проблеми, порушені в роботі, можуть набути подальшого розвитку у дослідженнях семантики дієслівних часів французької мови, лексичного складу і синтаксису висловлень з текстів офіційно-ділового стилю; у вивченні комунікативно-прагматичних особливостей документів офіційно-ділового стилю; у проведенні порівняльного аналізу вітчизняних і французьких текстів з урахуванням різної будови мов; у практиці перекладу.


Ocновні положення дисертації відображено у таких публікаціях:

Лісова І.Г. Комунікативно-прагматична ємність минулих часів в текстах офіційно-ділового стилю (на матеріалі французької мови) // Вісник Лінгвістичного університету. Серія "Філологія", том 2, № 1. - Київ, 1999. - с. 134-139.

Лісова І.Г. Переклад граматичних часів дієслова, які вживаються у текстах офіційно-ділового стилю (на матеріалі французької мови) // Вісник Харківського Державного університету. Серія "Романо-германська філологія". - 1999. - № 425. - С. 85-91.

Лісова І.Г. Граматичні засоби створення плану майбутнього в офіційних документах // Вісник Київського університету. Міжнародні відносини. - 1998.- випуск 5. - С. 115-122.

Лісова І.Г. До питання про багатозначність граматичного часу pass compos у французькій мові // Вісник Київського університету. Міжнародні відносини. - 1997. - випуск 7, частина 2. - С. 105-108.

Лісова І.Г. Варіантність значень теперішнього часу в документах офіційно-ділового стилю (на матеріалі французької мови) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія. - 1995. - випуск 25.- С.66-68.

Лісова І.Г. Роль пасивної конструкції у створенні темпоральності висловлення (на матеріалі текстів офіційно-ділового стилю) // Науково-методичні матеріали 3-ї міжнародної конференції "Стратегії та методики навчання мовам для спеціальних цілей". – Київ: КДУ. - 1999.- С.87- 88 (у співавторстві).

Лисовая И.Г. Взаимодействие семантики подлежащего и сказуемого при создании временного плана высказывания (на материале текстов официально-делового стиля) // Матеріали IV Міжнародної Конференції "Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур". - І том "Мова і мовлення: єдність системного і функціонального аналізу мовних одиниць", І частина.- Дніпропетровськ: Дніпропетровський держуніверситет.- 1997. - С.45-48 (у співавторстві).

Лисовая И.Г. Использование глагольных времен в текстах официально-делового стиля (на материале французского и русского языков). // Науково-методичні матеріали 2-ї міжнародної конференції "Лінгвометодичні концепції навчання мови для спеціальних цілей". – Київ: КДУ.- 1995. - С.195- 196.Анотація

Лісова І.Г. Лексико-граматичні засоби вираження відносин часу у сучасній французькій мові (на матеріалі текстів офіційно-ділового стилю). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.05 - романські мови. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2001.

Дисертацію присвячено аналізу темпоральної семантики висловлення у текстах одного з малодосліджених функціональних стилів французької мови - офіційно-ділового. Темпоральний план речення і тексту в цілому створюється синтезом граматичних, лексичних засобів та екстралінгвістичних чинників. Останніми у даному стилі виступають комунікативна сфера, прагматична настанова й функції тексту.

Граматичні часи дієслова, як центральна ланка часового плану висловлення, розглядаються в їх первинних і вторинних функціях. Визначаються типи текстів й мовленнєві ситуації, в яких домінують значення актуальної, позачасової, гіпотетичної або реальної дії. Часовий план речення вивчається як результат взаємодії дієслівних часів з лексичними одиницями темпоральної й нетемпоральної семантики, з урахуванням їх синтаксичної організації.

Ключові слова: темпоральність, часовий план висловлення, семантика, первинна функція, вторинна функція, модальне значення, актуальне теперішнє, позачасове теперішнє, гіпотетичне майбутнє, реальне минуле.


Summary

Lissova Ilonna G. Lexical and grammatical means of expressing temporal relationships in modern french (based on official business texts). - Manuscript.

Thesis submitted for obtaining a degree of Candidate of Philological Sciences in the speciality 10.02.05 - Romanic languages. - Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv, 2001.

The dissertation thesis centres on temporal semantics