LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-граматичні особливості та композиційна структура французької політичної промови (на матеріалі виступів Шарля де Голля і Жака Ширака)

вітальні, святкові, дипломатичні. Партійні промови, якщо й проголошуються Президентами Франції, то тільки в разі святкування річниці створення партії та в період передвиборчої кампанії.

Виокремлені нами типи президентської політичної промови мають певні комунікативні особливості.

Передвиборчі промови проголошуються Президентом, який має намір балотуватися на другий строк, перед виборами. Основною метою передвиборчих промов Президентів є утримання влади і прихилення на свій бік виборців.

Проголошення парламентських промов відбувається в парламенті Франції та інших держав і залежить від регламенту.

Вітальні промови вважаються однією з прерогатив представників влади й формально присвячені тематиці заходів, на яких проголошуються. Але ж насправді вони служать популяризації промовцем своїх цілей і завдань.

Святкові промови містять у собі особливості інформативно-переконувальних текстів. Основним фактором, який сприяє виокремленню такого типу промов, є дата проголошення промови: новорічна/різдвяна промова або промова, присвячена певній події.

Дипломатичні промови проголошуються під час офіційних зустрічей Президентів із представниками інших країн, під час офіційних візитів і мають ритуальний характер.

При аналізі політичних промов Шарля де Голля виокремився тип радіотелевізійних промов, які було проголошено, так би мовити, "на злобу дня", напередодні вирішальних для французького народу подій, як-то референдум з приводу прийняття нової Конституції або події в Алжирі. Основною метою радіотелевізійних промов Шарля де Голля є доведення до масової аудиторії завдань і результатів своєї політики з метою ідеологічної інтеграції та прийняття потрібних для промовця рішень.

Таким чином, з антропоцентричних позицій президентська політична промова – це усний політичний текст, який проголошується Президентом перед масовою аудиторією, ставить назрілі завдання у тій чи іншій сфері громадського життя, дає рекомендації щодо здійснення поставлених завдань.

Розділ 2. "Композиційна структура текстів політичних промов Президентів Франції". На сучасному етапі у зв'язку з екстенсивним розвитком лінгвістики тексту та пов'язаних з нею пошуків нових шляхів і методів аналізу тексту, дослідники (Ж.Антуан, М.Крезо) вказують на необхідність зближення поетики й лінгвістики в плані вивчення композиційних структур різних типів текстів. У цьому ракурсі політична промова розглядається як текст особливого типу, в основу якого покладено "трансцендентну структуру" (термін О.О.Реформатського), яка відбиває специфіку комунікативної ситуації тексту та характеризується такими лінгвостилістичними параметрами: аргументативний характер розгортання тексту, об'єктно-суб'єктний спосіб організації інформації, відверта авторська інтенція, безпосередня й постійна апеляція до адресата, специфіку якого теж визначають односпрямовані та спеціально організовані мовленнєві засоби й набір релевантних комунікативно-прагматичних настанов.

Побудова політичної промови відбувається за античною трихотомічною схемою: вступ, основна частина, заключна частина.

Вступ є необхідним для привертання уваги аудиторії. Основна частина складається традиційно з висунення та доведення тези, вона орієнтована на інформаційний аспект. У заключній частині підводять підсумки основних положень і роблять висновки. Якщо темою політичної промови є вирішення певної проблеми, то у вступі або на початку основної частини чітко визначається ця проблема, а далі йде перелік тих явищ, що її спричинили, заходи для її усунення. Заключна частина містить заклик до аудиторії за допомогою запропонованих заходів вирішити цю проблему. Крім визначення структурних компонентів політичної промови, нами виявлено їх процентне співвідношення між собою: вступ – 5% від загального обсягу тексту промови, основна частина – 85% (представлення чинного стану речей – 20%, можливі наслідки для майбутнього – 25%, різні засоби дії – 40%), заключна частина – 10%.

Основною прагматичною настановою вступного комунікативного блоку (далі ВКБ) (за термінологією О.М.Мороховського й О.П.Воробйової) є привернення уваги адресата. ВКБ – це контактовстановлювальний мовленнєвий акт, у якому використовуються такі формули соціального етикету як "Je suis heureux de vous dire", "Je voudrais vous dire merci", "Je vous remercie", наприклад: Je suis heureux de vous dire ce soir, les voeux trs sincres que je forme pour vous et pour tous ceux que vous aimez (Chirac31.12.1997).

Найчастіше ВКБ складається з одного абзацу. Аналіз структурування ВКБ політичних промов Шарля де Голля й Жака Ширака дозволяє зробити такі висновки. По-перше, в абзаці ВКБ використовується в середньому 65,3 словоформ. По-друге, обсяг абзацу, а за ним і всього ВКБ, залежить від типу промови. Так, найдовші абзаци (в середньому 92,3 словоформ) зустрічаються в дипломатичних промовах Жака Ширака.

У 83% проаналізованих промов ВКБ починаються зі звертання до адресата. Особливістю політичної промови слід вважати те, що промовець в ній використовує тільки прагматично адекватні звертання (термін Л.В.Корновенко). Так, під час зустрічі в Авіньйоні з депутатами й французькими залізничниками, присвяченій пуску нової швидкісної лінії французької залізниці, Жак Ширак звертається до всіх присутніх, серед яких на перше місце ставить міністра транспорту, потім жінку-міністра у справах цього регіону, далі йде жінка-прем'єр-міністр, потім жінка-мер Авіньйона, далі йдуть депутати місцевого самоврядування. За депутатами Жак Ширак звертається до президентів установ, які представляють французьку залізницю (SNCF и Rseau ferr de France). Для того, щоб пожвавити обставини, в яких відбувається зустріч, Жак Ширак передає привітання молодим залізничникам, чим висловлює свою повагу до корпорації, до якої вони причетні, й, нарешті, за правилами французького етикету, звертається до решти присутніх, вживаючи нейтральне "Mesdames et Messieurs":

Monsieur le Ministre,

Madame la Ministre,

Madame le Premier Ministre,

Madame la maire d'Avignon,

Mesdames et Messieurs les lus,

Messieurs les Prsidents de la SNCF et du Rseau ferr de France,

sans oublier un salut amical aux jeunes cheminots qui sont rassembls pour cette journe exceptionnelle et qui je tiens dire toute l'estime que nous portons tous, une corporation qui fait honneur notre pays,

Mesdames et Messieurs,

Je voudrais d'abord, m'adressant aux personnels de la SNCF et de Rseau ferr de France, les fliciter pour cette magnifique ralisation (Chirac 7.06. 1999).

На відміну від Жака Ширака, Шарль де Голль більш лаконічний. Він надає перевагу коротким звертанням. До французького народу напередодні референдуму щодо Алжиру він звертається просто "Franaises, Franais":

Franaises, Franais,

Je vous ai expos, dj, les motifs, le contenu et la porte du projet de loi, qu' en ma qualit de Prsident de la Rpublique, je soumets votre approbation au sujet de l'Algrie (Gaulle de 6.01.1961).

Слід зазначити, що основною рисою політичних промов є слідування правилам етикету.