LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-граматичні особливості та композиційна структура французької політичної промови (на матеріалі виступів Шарля де Голля і Жака Ширака)

впливового ефекту на аудиторію використовуються афективні синтаксичні моделі речень з окличними словами, аргументативний повтор, анадіплоз, епіфора, сегментовані речення, парцельовані конструкції, емфатичні конструкції, наприклад:

Alors, je vous le dis de tout cœur, saisissez cette chance ! Ayez confiance! Confiance dans votre peuple et dans votre pays dans votre culture gnreuse, dans vos traditions humanistes. Allez de l'avant! Ralisez vos rves! Ce got d'entreprendre et cette nergie, mettez-les au service de l'Ukraine mais aussi au service d'une Europe pacifique, o l'on peut s'panouir librement et sans contrainte.

Et n'oubliez pas parmi vos amis, la France est l! Elle est vos cts. En accord sur l'essentiel, progressons ensemble! Ensemble, donnons la nouvelle Ukraine toutes les chances pour l'avenir. Et donnons notre nouvelle Europe cette paix et cette prosprit auxquelles, tous, nous aspirons, au lendemain de tant de guerres et de divisions qui nous ont fait tant de mal. Ensemble, dfendons ces valeurs auxquelles nous tenons: l'indpendance, la dmocratie, la libert (Chirac 03.09.1998).

У даному прикладі ЗКБ складається з двох абзаців. Перший абзац вводиться за допомогою логічного конектора alors, який водночас є засобом когезії ОКБ із ЗКБ. Після логічного конектора промовець вживає емфатичну конструкцію jevousledisdetoutcœur, saisissezcettechance, до складу якої входить ідіоматичний вираз detoutcœur і заклик – saisissezcettechance і, таким чином, вже перше речення має ретроспективну проекцію, тому що в ньому є посилання на cette chance, про який йшлося в попередніх блоках промови. Далі йде парцельована конструкція, ускладнена анадіплозом і градацією – Ayezconfiance! Confiance dans votrepeuple et votre pays dans votre culture gnreuse, dans vos traditions humanistes. Оцінна лексика позитивного характеру завдяки епітетам gnreuse і humanistesтакож сприяє емоційному впливу на аудиторію. Наступні два речення є спонукальними, вони закликають до дії – Allezdel'avant! Ralisezvosrves! Речення Cegotd'entreprendreetcettenergie, mettez-lesauserviced'uneEuropepacifique, o l'onpeuts'panouirlibrementetsanscontrainte – теж спонукальне, але на відміну від попереднього простого речення, воно є складнопідрядним сегментованим з антиципацією прямого додатка cegotd'entreprendreetcette nergie. Прикладом образного слововживання, який має оцінну експресію, є ідіоматичний вислів mettez-lesauservicede... Персоніфіковане зображення України й Європи характеризується позитивною експресією, а епітет pacifique, яким супроводжується іменник Europe, має оцінний характер. Логічний конектор – сполучник сурядності et – поєднує другий абзац ЗКБ з першим, вводить безсполучникове складне речення зі значенням нерівнозначності, що виявляється в поясненні першої частини речення Et n'oubliez pas другою parmi vos amis la France est l. Персоніфікований іменник France має позитивну конотацію, а відокремлена обставина parmi vos amis засвідчує доброзичливе ставлення Жака Ширака до України. Висловлення Elle est vos cts, вжите в переносному значенні, демонструє підтримку політики України промовцем, що підтверджується в наступному реченні, яке починається з відокремленої обставини En accord sur l'essentiel. Спонукальне речення Enaccordsurl'essentiel, progressonsensemble! поєднується з наступним за допомогою анадіплозу. Четверте речення другого абзацу поєднується з п'ятим за допомогою анафори. Для цих двох речень характерним є синтаксичний паралелізм. Вживання епітету nouvelle в поєднанні з іменниками Ukraine і Europe демонструє позитивний характер змін, які відбуваються в Україні і сприяють появі "нової Європи", невід'ємною складовою якої вже є "нова Україна". Позитивна оцінна лексика cette paix і cette prosprit поруч із негативною tant de guerres et de divisions слугує ґрунтом для створення антитези. В останньому реченні ЗКБ, окрім підсумкового змісту промови, міститься заклик до утвердження таких загальнолюдських цінностей, як незалежність, демократія, свободаl'indpendance, la democratie, la libert.

Розділ 3. "Лексико-граматичні засоби впливу в політичних промовах Президентів Франції". В основу текстів політичних промов Президентів Франції покладено загальнолітературну лексику, яка створює поле тематичної лексики, актуалізованої в політичному й ідеологічному контексті слів, наявних у загальному словниковому складі для формулювання теорій і доктрин. Слідом за М.О.Діденком і Ж.Маторе, ми поділяємо тематичну лексику на ключові слова, слова-гасла, а також на стилістично немарковану лексику.

Мовлення відбиває ідеологію певного класу, вводить у вжиток набір ідей, політичних суджень, систему символів, ідеологічних настанов і цінностей та реалізується насамперед за допомогою тематичної (політичної) лексики. Така лексика характеризується наявністю широкого спектру конденсованих значеннєвих, емоційних, ідейно-політичних конотацій і виражає ідеологічну оцінку. Наприклад, ідеологічно й оцінно запрограмованими є слова: Europe, communaut, France, tat, Prsident, Paris, Franais, peuple, gaulliste, tats-Unis, Russie, Bosnie-Herzgovine, OTAN, Yougoslavie, casques bleus і т.п.

Завдяки своєму семантичному змісту й частоті вживання, окремі слова політичної лексики стають ключовими, а також словами-гаслами.

Слова-гасла є словами-маркерами для визначення політичних доктрин (М.О.Діденко). Так, у промові на дипломатичному прийомі в Єлісейському палаці Plus d'Europe, plus de scurit, plus de paix dans le monde! (Chirac 27.08.2001). Жак Ширак використовує такі слова-гасла, як Europe, scurit, paix для заклику присутніх представників дипломатичного корпусу європейських держав до розширення загальноєвропейської інтеграції, яка забезпечить "більшу безпеку і більше миру в усьому світі".

Під ключовими словами розуміють слова на позначення політичних груп, напрямів, ідеалів, проблем (Ж.Маторе). Ключові слова включають значний шар лексики й відрізняються меншою ідеологічною зв'язністю й оцінністю порівняно зі словами-гаслами, але іноді трапляється так, що ключові слова переходять до розряду слів-гасел (див. приклад Chirac 27.08.2001 ). Чим більше лексичних значень має ключове слово, тим ширше воно вживається: Je vous parlerai aujourd'hui de l'Europe, de la nouvelle donne stratgique, de nos efforts en