LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-граматичні та структурно-стилістичні особливості слів на позначення китайських соціально-побутових реалій

[1974], Виноградов В.С. [1975], Сапогова Л.І. [1978], Мікуліна Л.М. [1979], Комісаров В.М. [1980], Шусян [1980], Фролова О.П. [1981], Жень Селян [1981], Ван Цзунянь [1981], Сюй Цін [1982], Ван Дечунь [1983], Лю Шує [1983], Флорин С. [1983], Гао Цінци [1984], У Чжанкунь [1984], Бао Кеі [1985], Ге Бені [1985], Шумагер Є.І. [1985,1986], Влахов С., Флорин С. [1986], Бурбак Є.Ф. [1986], Верещагін Є.М., Костомаров В.Г. [1987], Зорівчак Р.П. [1987], Семенас А.Л. [1992], Міньяр-Білоручів Р.К. [1996] та ін.).

Проте цей прошарок лексики все ще залишається недостатньо дослідженим, оскільки вчені-лінгвісти, що займалися цим питанням, не враховували фактору бінарного зіставлення мов при окресленні межі слів на позначення реалій, не визначали їхні морфологічні і семантичні особливості, не враховували етноспецифіку. Таким чином, актуальність дослідження зумовлюється недостатнім рівнем вивченості слів-реалій як міжмовного феномена, що становить важливу частину безеквівалентної лексики, його структурно-граматичних, лексичних та культурних особливостей, а також важливістю їх у процесі оволодіння китайською мовою.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Вибір напрямку дослідження безпосередньо пов'язаний з методичними програмами з курсу лінгвокраїнознавства (спецкурс "Лінгвокраїнознавство країн першої східної мови") та програмами загального курсу китайської мови за спеціальностями "Китайська мова та література" кафедри китайської, корейської та японської філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Тема дисертації відповідає науково-дослідній темі "Актуальні проблеми філології" (номер державної реєстрації 02БФ044-01), що досліджується кафедрою китайської, корейської та японської філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Мета дослідження полягає у теоретичному обгрунтуванні лінгвістичного терміна "слово-реалія", визначенні його особливостей, які проявляються на різних рівнях мовної системи, створенні класифікації лексики для ідентифікації слів на позначення соціально-побутових реалій китайської мови, практичній розробці тематичного словника найменувань соціально-побутових реалій китайської мови із урахуванням предметно-тематичного критерію.

Мета дослідження зумовила необхідність вирішення таких завдань:

 • дослідження походження й історичних джерел терміна "реалія";

 • запровадження чіткого лінгвістичного визначення лексики на позначення реалій як мовних одиниць;

 • визначення основних особливостей найменувань реалії як носіїв національно-культурного компонента значення;

 • відмежування терміна "слово на позначення реалії" від інших мовознавчих термінів на зразок "алієнізмів", "лакун", "локалізмів", "оказіоналізмів";

 • розмежування понять "слово-реалія" і "термін" на підставі їх семантико-стилістичних особливостей;

 • визначення джерел термінотворення і джерел утворення лексики для ідентифікації реалій в китайській мові;

 • визначення фонетичних, граматико-морфологічних та семантико-стилістичних особливостей слів на позначення соціально-побутових реалій;

 • добір автентичних зразків різних предметно-тематичних категорій соціально-побутової лексики китайської мови з урахуванням структурно-семантичного підходу;

 • вивчення й узагальнення теорій щодо класифікаційного розподілу лексики на позначення реалій за предметними, часовими, місцевими та іншими ознаками та обгрунтування доцільності предметно-тематичної класифікації;

 • добір та аналіз лексики на позначення реалій за предметними ознаками.

  Об'єктом дослідження є слова-реалії китайської мови соціально-побутового характеру, що функціонують на різних рівнях мовної системи.

  Предметом дослідження є лексика на позначення реалій соціально-побутової приналежності, визначення її національно-культурних, семантичних, стилістичних характеристик з урахуванням особливостей функціонування лексичної системи китайської мови у цілому.

  Для вирішення накреслених у дисертації завдань використовувалися такі методи дослідження: описовий, зіставний, метод компонентного аналізу, метод контекстуального аналізу. Залучалися також дослідницькі прийоми лінгвістичного спостереження, класифікації і систематизації, елементарних математичних обрахунків (за відсотковим співвідношенням односкладових та багатоскладових слів на позначення реалій).

  Хронологічні межі дослідження охоплюють період з початку п'ятидесятих років двадцятого сторіччя по 2005 рік.

  Наукова новизна дослідження полягає в уточненні та доповненні теоретичного визначення і обгрунтування поняття "слово-реалія" (як компонента безеквівалентної лексики), вперше здійснено комплексний аналіз лексики, яка позначає соціально-побутові реалії китайської мови з огляду на їхні фонетичні, граматичні, структурно-стилістичні особливості, а також розроблено детальну класифікацію лексики на позначення китайських соціально-побутових реалій на підставі урахування часового, місцевого та тематичного критеріїв.

  Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у:

  - можливості використання тематично розподілених автентичних зразків слів на позначення реалій соціально-побутового характеру у практиці навчання студентів-синологів за спеціальністю "Китайська мова та література" в рамках нормативних курсів та спецкурсів з китайського лінгвокраїнознавства та лінгвокультурології;

  • укладанні лінгвокраїнознавчих довідників та словників;

  • написанні посібників та підручників з лінгвокраїнознавства Китаю. Результати дослідження впроваджено у навчальний процес в Інституті філології на кафедрі китайської, корейської та японської філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, у навчальний процес на кафедрі мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу Київського національного лінгвістичного університету.

  Особистий внесок здобувача. Усі результати дослідження є наслідком самостійної роботи дисертанта. Наукових робіт, написаних у співавторстві немає.

  Матеріал дослідження становить близько 7000 словникових статей, які охоплюють найбільш уживані слова-реалії китайської мови, відібраних методом компонентного і кількісного аналізу із таких словників: китайсько-російський словник (Шанхайського видавництва) 汉俄词典, великий словник китайської мови (укладач Ван Туні) 汉语大词典, великий словник нової лексики китайської мови 汉语新词汇词典, ієрогліфічний словник китайської мови Сіньхуа 新华汉语字典, словник з граматики та стилістики китайської мови (укладач Чжан Діхуа) 汉语语法和修辞学词典, зворотній словник китайської мови (під редакцією Ван Цічжи) 汉语双词典, словник запозиченої лексики китайської мови 汉语借用词汇词典, словник нових слів та нових значень китайської мови (під редакцією Хуан Хуа) 汉语新词和新意义词典, словник пекінського діалекту (укладач Сюй Шипун) 北京方言词典, словник приказок китайської мови 汉语成语词典, словник "Цихай" (море слів)


 •