LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-граматичні та структурно-стилістичні особливості слів на позначення китайських соціально-побутових реалій

龙long "дракон"

іменник

3

3

gun di long11

水缸盖儿

китайський посуд з кришкою для питної води

水shui "вода"+ 缸gang "чан"+ 盖儿gaier "кришка"

іменник

3

4

shui gang gaier

12

竹八方桌

восьмигранний бамбуковий столик

竹zhu "бамбук"+ 八ba "вісім"+ 方fang "сторона"+ 桌zhuo "стіл"

іменник

4

4

zhu ba fang zhuo

13

狍皮长袍儿

китайський довгий халат з хутра косулі

狍pao "косуля"+ 皮pi "шкіра"+ 长chang "довгий"+ 袍儿paoer "халат"

іменник

4

5

paopi chang paoer

14

唐三彩的装饰品

трикольорова глазурована кераміка династії Тан

唐tang "династія Тан"+ 三san "три"+ 彩的caide "кольоровий"+ 装zhuang "вбрання"+ 饰shi "прикраса"+ 品pin "товар"

іменник

6

7

tang san caide zhuang shi pin


Дисертація завершується загальними висновками.

1. Формування навичок розрізнення у китайському лінгвокраїнознавчому тексті лексики на позначення реалій є вагомою складовою навчального процесу синологів, оскільки ці вміння є важливими складовими розуміння культури цивілізації Китаю. Поняття "слова-реалії" визначаємо в такий спосіб: "найменування реалій – це моно- і полілексемні одиниці, лексичне значення яких містить (у плані бінарного зіставлення мов) традиційно закріплений за ним комплекс етнокультурної інформації, чужої для мови-рецепієнта".

2. Слід враховувати відмінність найменування реалії від терміна. Слова на позначення реалій можуть набувати у процесі мовного розвитку вузькоспеціалізованого характеру, тобто термінологізуватися. Однак, термін не відбиває етноспецифіку лінгвокультурного середовища і має суто функціональне навантаження, у той час як слово-реалія передає специфіку конкретної культури.

3. Аналіз фонетичних та структурно-граматичних особливостей функціонування слів на позначення реалій пов'язаний із усвідомленням того, що є основною одиницею лексичної системи китайської мови, а саме первинна лексема, або так званий „юйсу" 语素, мовний елемент, адже китайська мова кардинально відрізняється передусім тим, що первинна лексична одиниця є одночасно і морфемою, і складом, і словом, що графічно втілюється відповідним ієрогліфом. Первинні лексеми можуть бути одно- і багатоскладовими. Більшість із них у процесі словотвору використовують словотворчі суфікси. За своєю частиномовною природою слова на позначення реалій є іменниками через денотативність значення.

5. Аналіз структури найменувань реалій на морфемному рівні показав, що вони можуть реалізовуватися не тільки як однокомпонентні, але й як багатокомпонентні мовні одиниці. Значну частину складають саме двокомпонентні слова. Багато слів-реалій утворилося за рахунок додавання до вихідного слова спеціального граматичного елемента – суфікса. Найбільш розповсюдженим суфіксом є суфікс 子 zi з загальним значенням предметності. У службовій суфіксальній функції часто виступає суфікс tou, який пов'язаний з предметами круглої або циліндричної форми, та суфікс 儿 er.

6. В основу розробленої класифікації лексики на позначення соціально-побутових реалій китайської мови покладено предметно-тематичний критерій. Предметно-тематична класифікація найменувань реалій здатна охопити величезний масив слів-реалій, які чітко і послідовно розподіляються за рубриками. Окрім того, предметний розподіл є основним при укладанні лінгвокультурологічних посібників та культурознавчих лексикографічних джерел, адже він не має обмежень ані за часовими, ані за місцевими факторами. У дослідженні запропонований також новий підхід до класифікації слів-реалій китайської мови, який грунтується на їх структурно-семантичних характеристиках. З огляду на самобутність типології та графічної системи китайської мови цей підхід може виявитися перспективним щодо подальшої розробки.

7. Підсумком дослідження є нижчевикладене:

- визначення типових характеристик слів-реалій на різних рівнях мовної системи китайської мови;

- аргументація розподілу масиву найменувань реалій китайської мови за критеріями;

- створення предметно-тематичної класифікації лексики на позначення китайських соціально-побутових реалій.

8. Проведене дослідження не претендує на остаточне розв'язання проблеми лексики на позначення реалій у системі безеквівалентної лексики. Одержані результати доводять необхідність подальшого теоретичного й експериментального дослідження даної проблеми. Основні положення дисертаційної роботи можуть бути використані у подальших дослідженнях, пов'язаних з проблемами класифікації безеквівалентної лексики в системі китайської мови, а саме: у функціонуванні лексики на позначення реалій у контексті літературного твору, у дослідженні стилістичних функцій; у визначенні асоціативних кореляцій безеквівалентної лексики в китайській культурі; у способах перекладу безеквівалентної лексики з китайської українською. Крім того, запропонований матеріал (практична частина роботи – додатки) може бути використаний при створенні посібників і підручників з лінгвокраїнознавства та лінгвокультурології Китаю.


Основні положення дисертації висвітлені в таких публікаціях:

 • Принципи адекватного перекладу текстів художньої літератури // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка: Східні мови та літератури. – 2000. – № 4, С. 19–21.

 • Історико-культурний підхід до проблеми передачі китаємовних реалій // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка: Вісник сходознавства. – 2003. – №7, С. 123–127.

 • Лексика, що позначає соціально-побутові реалії у сучасній китайській мові // Мовні та концептуальні картини світу. – 2004. – № 10, С. 225–232.

  4) Реалії китайської мови соціально-побутового характеру як компонент соціально-історичного і національно-культурного контексту // Мовні та концептуальні картини світу. – 2005. – № 14, С. 161–164.


  АНОТАЦІЯ

  Карпенко Г.А. Лексико-граматичні та структурно-стилістичні особливості слів на позначення китайських соціально-побутових реалій. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.13. – мови народів Азії та Африки, аборигенів Америки та Австралії. Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України. Київ, 2006.

  Дисертацію присвячено питанням окреслення понятійних меж терміна "cлово-реалія", дослідженню його походження і місця серед інших етноспецифічних лексичних утворень, відмежуванню слова-реалії від близькоспоріднених лінгвістичних термінів. Виявлені шляхи походження лексики на позначення реалій і термінів в


 •