LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-граматичні трансформації у перекладі міжнародно-правових документів (на матеріалі двосторонніх іспансько-українських міждержавних угод)

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ОРЛОВА Ірина Сергіївна
УДК 81'25:340.147=134.2
ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ПЕРЕКЛАДІ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ

(на матеріалі двосторонніх іспансько-українських міждержавних угод)
Спеціальність 10.02.16 – перекладознавствоАВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук


Київ – 2006


Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі теорії та практики перекладу з романських мов імені М.Зерова Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Науковий керівник

доктор філологічних наук, професор

Гетьман Зоя Олексіївна,

професор кафедри іспанської та італійської філології

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Офіційні опоненти:

доктор філологічних наук, професор

Ґудманян Артур Ґрантович,

директор Гуманітарного інституту при Національному авіаційному університеті Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри іноземної філології та перекладу;


кандидат філологічних наук, доцент

Підіпригора Юлія Георгіївна,

доцент кафедри іспанської філології Київського національного лінгвістичного університету Міністерства освіти і науки України


Провідна установа

Харківський національний університет
ім. В.Н.Каразіна Міністерства освіти і науки України, кафедра ділової іноземної мови та перекладуЗахист відбудеться 21 вересня 2006 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.11 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01030, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14.


Із дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ,
вул. Володимирська, 58, к. 10).


Автореферат розіслано "11"серпня 2006 р.Учений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор філологічних наук Смущинська І.В.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

У сучасному перекладознавстві все більше уваги приділяється аналізу впливу дискурсивних факторів на процес перекладу. В основі цих досліджень лежить розуміння мови як когнітивного утворення, що використовується
у комунікативній діяльності (А.П.Бабушкін, А.М.Баранов, А.Д.Бєлова, Д.О.Добровольський, А.Вежбицька, М.М.Болдирьов, В.З.Дем'янков, С.А.Жаботинська, О.М.Кагановська, О.С.Кубрякова, М.Мінський, М.М.Полюжин, О.О.Селіванова, Ч.Філмор). Постійний розвиток перекладознавчої науки сприяє залученню до досліджень різноманітних підходів, адже йдеться про кореляцію й взаємозв'язок категорій мовного, функціонального й прагматичного змісту, про пошук еквівалентних або адекватних мовних структур (О.Ф.Багрінцев, З.О.Гетьман, А.Г.Гудманян, Р.П.Зорівчак, В.І.Карабан, В.М.Комісаров, Л.К.Латишев, З.Д.Львівська, Ю.Найда, М.О.Новікова, А.Нойберт, К.Райс, Я.І.Рецкер, О.І.Чередниченко, О.Д.Швейцер). Комплексний підхід до процесу перекладу визначається наявністю концептуальної, референційної, комунікативної, текстової та мовної констант (В.М.Комісаров, А.Р.Мухтаруліна, Т.О.Фесенко).

Дослідження перекладу визначається його зближенням з іншими галузями лінгвістики, зокрема із прагматикою, дискурсологією та когнітивною лінгвістикою. Переклад розглядається як процес, і як результат. З одного боку, він є цілеспрямованою лінгвопсихоментальною діяльністю перекладача як рекреативної системи, що поєднує в одному перетворювальному процесі дві фази: інтерпретацію тексту оригіналу (ТО) та породження на підставі цієї інтерпретації тексту перекладу (ТП) (О.О.Селіванова). З огляду на це процес перекладу можна кваліфікувати як інтерпретаційно-породжувальний дискурс (В.М.Комісаров, Т.О.Фесенко, В.І.Хайрулін, О.І.Чередниченко). Переклад також є результатом кодування ментальних операцій із когнітивними структурами в межах вербальних систем лінгвокультурних спільнот (В.М.Телія). Застосування когнітивного підходу до вивчення процесу перекладу передбачає залучення до дослідження концептуальних, текстових, комунікативних та мовних факторів.

У дисертаційній роботі когнітивна модель перекладу реалізується на матеріалі текстів міждержавних угод (ТМУ), дослідженню яких присвячені роботи З.О.Гетьман, Т.П.Архипович, О.Р.Зарума-Панських, В.В.Калюжної, Л.М.Ковальова, Н.К.Кравченка, С.Є.Максимова, О.Б.Степанець, Н.Л.Тимошенко.

Актуальність дослідження зумовлюється спрямованістю сучасних перекладознавчих досліджень на вивчення проблем перекладу в лінгвокогнітивному та комунікативно-прагматичному аспектах, мови як основного засобу формування думки. Створення інтегративної моделі перекладу, яка враховує лінгвокогнітивні характеристики тексту, та визначення базових концептів ТМУ й шляхів їхньої реалізації в тексті оригіналу та тексті перекладу є важливими чинниками створення адекватного перекладу.

Зв'язок роботи з науковими темами. Дисертацію виконано в межах наукової теми "Європейські мови та культури в контексті глобалізації світових процесів" (код 01 БФ 0147-01), яка розробляється в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка й затверджена Міністерством освіти і науки України.

Мета дослідження полягає у визначенні методів встановлення еквівалентності та адекватності перекладу ТМУ. Для досягнення поставленої мети необхідно розв'язати такі завдання:

− встановити фундаментальні концептуальні засади перекладу ТМУ;

− визначити поняття одиниці перекладу ТМУ, ступінь еквівалентності й адекватності ТМУ в оригіналі та перекладі;

− побудувати фреймову модель ТМУ і встановити рівень еквівалентності та адекватності ТО та ТП;

− розкрити особливості об'ємно-прагматичного членування та комунікативної структури ТМУ і засобів їхнього відтворення у ТП;

− визначити основні комунікативні стратегії і тактики побудови ТМУ у
ТО та ТП;

− виявити ядерні та периферійні концепти ТМУ і дослідити особливості їхнього вираження в ТО та ТП;

− встановити основні засоби передачі лексичних одиниць та граматичних категорій ТО у ТП.

Об'єктом дослідження є тексти міждержавних угод іспанською мовою, а також їхні переклади