LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-граматичні трансформації у перекладі міжнародно-правових документів (на матеріалі двосторонніх іспансько-українських міждержавних угод)

українською.

Предметом вивчення є концептуальні, комунікативні, композиційні, мовні особливості текстів міждержавних угод та їхнє відображення у перекладі.

Методи дослідження. В аналізі ТМУ мовою оригіналу (МО) та мовою перекладу (МП) використовуються методи дослідження, підпорядковані розв'язанню конкретного дослідницького завдання.

Використано метод концептуального аналізу ТО та ТП із метою виділення й опису концептів ТМУ та їхньої структури, визначення референційної і комунікативної інформації концепту та для пошуку відповідників у МП. Для моделювання стереотипної моделі комунікативної ситуації ТМУ використано методику фреймового аналізу. Структурний аналіз використано для визначення способів маркування початку та кінця тексту, маркування переходів між внутрішніми підрозділами зв'язного тексту, реалізації темпоральних, просторових та логічних зв'язків, методів ідентифікації учасників дискурсу, засобів виділення тих чи інших елементів для фокусування на них уваги. Для визначення ознак адресанта, адресата, стратегій і тактик спілкування та внутрішньої організації комунікативного акту ТМУ використовується прагматичний аналіз. Для виявлення відмінностей МО та МП застосовується контрастивний аналіз. Для пошуку відповідників у МП використовується лексикографічний та компонентний аналізи, а для встановлення адекватності на синтаксичному рівні − трансформаційний аналіз.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше пропонується поєднання лінгвокогнітивного і комунікативного підходів до вивчення проблем перекладу на матеріалі ТМУ та визначаються особливості комунікативної ситуації, які впливають на вибір мовних засобів у ТМУ. Дослідження дало можливість отримати результати, які є новими для
теорії та практики перекладу, зокрема: 1) з'ясовані основні засади процесуально-когнітивного етапу перекладу; 2) установлені основні риси ТМУ з огляду на когнітивну і комунікативну теорії та лінгвістику тексту; 3) установлено універсальний характер концептуальних категорій ТМУ
та їхню незалежність від національної маркованості; 4) установлено характер
впливу мовних та мовленнєвих норм на переклад; 5) запропоновані трансформації морфологічних категорій та синтаксичних структур для подолання відмінностей мовних та мовленнєвих норм МО та МП;
6) визначено семантичну структуру та ключові концепти ТМУ та засоби їх відтворення у МП.

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що встановлення фундаментальних концептуальних засад перекладу ТМУ сприяє розвиткові перекладознавства, зокрема з'ясуванню принципів встановлення еквівалентності та адекватності перекладу, врахуванню у перекладі комунікативної ситуації, застосуванню перекладацьких трансформацій для подолання відмінності мовних норм, визначенню засобів передачі лексичних одиниць оригіналу у перекладі. Виявлення механізмів формування концептуально-прагматичного змісту ТМУ та причин варіативності викладу інформації є внеском у розробку питань про взаємодію концептуального та комунікативного значень мовних структур у процесі їхньої актуалізації, а також про вплив ситуації спілкування на вибір методу перекладу.

Практичне значення проведеного дослідження зумовлено можливістю використання його результатів у викладанні курсу "Теорія та практика перекладу", у спецкурсах "Переклад ділового мовлення" або "Переклад юридичної літератури", при виконанні курсових, дипломних та магістерських робіт. Отримані дані можуть також використовуватися в інших сферах науки, зокрема у міжнародних відносинах.

Матеріалом дослідження слугували 32 тексти двосторонніх міждержавних угод між Україною, Іспанією, Аргентиною, Колумбією, Еквадором, Панамою та Перу, підписаних у 1996 − 2003 роках.

На захист виносяться такі положення:

У ТМУ втілюються комунікативно-когнітивні структури – фрейми, які передають концептуальну, референційну та комунікативну інформацію. Переклад є трансформацією фреймової структури ТО та її відображенням засобами МП.

ТМУ іспанською та української мовами є рівноавтентичними текстами, у перекладі яких встановлюються відношення еквівалентності концептуальної й референційної інформації та відношення адекватності − у процесі відтворення текстової та комунікативної інформації.

ТМУ орієнтовані на форму, на зміст та на адресативність. Установленню еквівалентності та адекватності сприяє універсальний характер концептуальних категорій, що втілюються в ТМУ й усталеність композиційної структури та мовного вираження.

Колективний адресант, зворотній зв'язок між адресантом та адресатом, мета переговорів, офіційний статус та регламентуюча функція документа визначають основні стратегії та тактики, що використовують комуніканти в ТМУ. Адресант реалізує комунікативну настанову через стратегію спонукання до дії, вияву солідарності та кооперації, констатації переговорної діяльності та інформування. Причинами трансформацій у перекладі є відмінності мовного вираження факторів комунікації в іспанській та українській мовах.

Відмінність мовних та мовленнєвих норм оригіналу та перекладу долаються шляхом перекладацьких трансформацій: транспозиції граматичних категорій, транспозиції частин мови, актантних трансформацій, трансформацій засобів зв'язку. Трансформації вилучення та додавання спричиняють порушення передачі концептуальної, референційної та комунікативної інформації.

Адекватність об'ємно-прагматичного членування забезпечується шляхом відтворення у ТП топікальної, комунікативної, логічної та координативної єдності ТО і шляхом збереження композиційного поділу ТО. Структура документа є змістовою: вона відображає спосіб об'ємно-прагматичного членування інформації; кожна частина угоди має свою комунікативну функцію.

Основними концептами ТМУ є МИР, БЕЗПЕКА, ДЕМОКРАТІЯ, ГУМАНІЗМ, ЗАГАЛЬНЕ БЛАГО, ВЗАЄМОДІЯ. Вони реалізуються за допомогою загальновживаної, спеціальної та термінологічної лексики, у процесі перекладу якої використовуються лексикографічний, компонентний та фреймовий аналізи. На переклад впливають ступінь визначеності, загальноструктурна детермінованість, вузькосистемна детермінованість, функціональне навантаження та ступінь уніфікованості лексичної одиниці.

Апробація роботи. Положення дисертації обговорювалися на трьох міжнародних наукових конференціях Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зокрема на: Міжнародній науковій конференції за участю молодих вчених "Семіотика культури тексту в етнонаціональних картинах світу" (Київ, квітень 2004 р., квітень 2005 р.), науковій конференції "Мови, культури і переклад у добу глобалізації" пам'яті проф. Юрія Жлуктенка (Київ, вересень 2005 р.) та на ХІІІ міжнародній науковій конференції ім. проф. Сергія Бураго (Київ, червень – липень 2004 р. "Мова і культура".

Публікації. Основні положення й результати дисертаційного дослідження висвітлено в сімох статтях у фахових наукових виданнях, затверджених
ВАК України.

Структура дисертації. Дисертація складається зі