LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-граматичні трансформації у перекладі міжнародно-правових документів (на матеріалі двосторонніх іспансько-українських міждержавних угод)

такі, як дія, кількість, спосіб, місце, час; по-друге, вони включають декілька предметів, що наділяються семантичними ролями агенса та пацієнса. Наявність ознак двох типів фреймів зумовлено тим, що ТМУ є, по-перше, юридичним документом, переліком нормативних положень, а, по-друге, письмовою фіксацією зобов'язань на майбутнє, взятих на себе комунікантами. У ТМУ МО та МП залежно від того, про що йдеться − про юридичні норми або про зобов'язання комунікантів − активується той чи інший фрейм. Інші типи фреймів, патронімічний, гіпонімічний та асоціативний, відсутні у ТМУ.

Предметно-центричний фрейм ТМУ МО та МП має такі слоти: ДОГОВІР, ДІЯ, ЧАС, ПРЕДМЕТ та термінали ДОГОВІР, ЯКІСТЬ. Схематично предметно-центричний фрейм ТМУ представлений на рис.1.

Рис. 1. Схема предметно-центричного фрейму ТМУ

Акціональний фрейм ТМУ МО та МП активується у преамбулі та в основній частині й складається з таких слотів: СУБ'ЄКТИ, ДІЯ, ПРЕДМЕТ. Слот ДІЯ має термінали ПРИЧИНА, МЕТА, СПОСІБ ДІЇ, МІСЦЕ, УМОВА. Слот ПРЕДМЕТ має термінал ЯКІСТЬ. Схематично акціональний фрейм ТМУ представлений на рис.2.

Рис. 2. Схема акціонального фрейму ТМУ

За своєю тематикою ТМУ поділяються на угоди про співробітництво та галузеві угоди. Тип угоди зумовлює їхню фреймову структуру. В угодах про співробітництво в МО та в МП предметно-центричний фрейм виконує рамкову функцію, він активується лише у заголовку та у заключній частині. Схематично фрейм угоди про співробітництво представлений на рис. 3.

Рис. 3. Схема фрейму угоди про співробітництво

Предметно-центричний фрейм у галузевих угодах МО та МП значно розширений. Він виконує не тільки рамкову функцію, але також втілюється в основній частині угоди. На ПРЕДМЕТ угоди впливають не тільки СУБ'ЄКТИ підписання угоди, але також і ДОГОВІР, як документ.

Рис. 4. Схема фрейму ТМУ галузевої угоди

Характер відношень між слотами фрейму МІЖДЕРЖАВНА УГОДА у ТО та ТП визначаються як відношення антагоніст – агоніст (Л.Телмі). В обох фреймах, предметно-центричному та акціональному, антагоністом виступає ПРЕДМЕТ, у предметно-центричному фреймі агоністом є ДОГОВІР, а в акціональному фреймі − СУБ'ЄКТИ. Та оскільки ТМУ є законодавчими регулюючими документами, антагоніст завжди є пасивним, а результатом взаємодії агоніста та антагоніста є бездіяльність останнього.

Відношення впливу реалізуються в мові за допомогою семантико-граматичних засобів: дієслів із каузативною семою, дієслів із семою 'припинення дії' та 'продовження дії'. У ТМУ МО та МП найчастіше відношення антагоніст/агоніст реалізуються за допомогою семантико-граматичних засобів: дієслів, що мають каузативну сему (promover − сприяти, coordinar − координувати, estimular − стимулювати, activar – активізувати, respaldar − підтримувати), дієслів із семою 'розвиток' (desarrollar − розвивати, fomentar − заохочувати, profundizar - поглиблювати), декількох похідних від цих дієслів іменників (desarrollo − розвиток, fomento – заохочення, promociуn − сприяння, estudio − вивчення, bъsqueda − пошук), дієслів, що включають сему 'припинення дії' (finalizar – завершувати, obstaculizar – заважати, frenar − гальмувати) та за допомогою граматичної категорії активного або пасивного станів.

Аналіз фреймової моделі ТО та ТП підтверджує універсальність концептуальних категорій ТМУ в іспанській та українській мовах. Відповідно, в ТО та ТП зберігається повна еквівалентність концептуальних моделей.

Третій розділ − "Складові фрейму текстів міждержавних угод та їхнє відтворення в перекладі" − присвяченодослідженню методів досягнення кореляції між еквівалентністю та адекватністю ТО та ТП, ураховуючи особливості референційної, текстової та комунікативної ситуацій. Визначаються фактори, що впливають на мовну реалізацію концептів, і пропонуються методи подолання відмінностей мовних та мовленнєвих норм у перекладі. Окремо розглядаються концепти свідомості, їхнє мовне оформлення та кореляція еквівалентності на лексичному рівні.

Фрейм має трьохрівневу структуру − відображує референційну та комунікативну ситуацію та має мовне оформлення. Еквівалентність референційної ситуації ТМУ МО та МП забезпечується перш за все тотожністю фреймової структури – однаковою кількістю слотів та однаковим типом зв'язку між ними. Референційна інформація слоту реалізується у семантиці та граматиці висловлення. ТМУ МО та МП мають високий ступінь еквівалентності, оскільки у ТМУ втілюються інтернаціоналізовані концепти, а також тому, що мова ТМУ відрізняється високим ступенем стандартизації в обох мовах. Трансформації вилучення та додавання змінюють смисл висловлення ТО, що неприпустимо для законодавчих положень.

З комунікативної точки зору специфіка ТМУ полягає в тому, що комунікативний акт ТМУ є колективним комунікативним актом, зорієнтованим, насамперед, на своїх адресантів; адресативність ТМУ можна розглядати, по-перше, як ситуацію спільної адресативності, та по-друге, як ситуацію відсторонено узагальненої адресативності; ТМУ виявляють риси перформативів та констативів. У ТМУ використовуються стратегії, що стосуються спонукання до дії, стратегії вияву солідарності, кооперації, констатації переговорної діяльності та інформування.

Кооперативно-спрямована стратегія (О.В.Яшенкова) полягає у прагненні до співробітництва, спрямованості на позитивний результат і досягнення успіху. Тактиками, що сприяють її реалізації, є тактика спільного висловлення та найменування, використання присвійних і вказівних займенників у
множині, числівника dos – два, іменників, прикметників та дієслів, які мають
сему спільності.

Стратегії спонукання до дії реалізується через:

тактику прямого наказу: вживання модальних дієслів;

тактику некатегоричності, яка також є вираженням стратегії ввічливості: не вживається імператив та обмежено використання модальних дієслів, перевага віддається вживанню майбутнього часу або теперішнього у модальному значенні;

тактику повтору: одночасне послідовне вживання двох, або навіть трьох, іменників, дієслів або прикметників-синонімів.

Стратегія інформування реалізується через:

тактику "об'єктивності": відсутність дієслів у першій та другій особі, вживання неозначених займенників, використання безособових та розповідних стверджувальних речень, звернення до загальноприйнятих норм оцінки;

номінативну тактику: іменний характер мовлення;

тактику графічного оформлення: розподіл на глави, статті, абзаци.

Потреби формування думки й наступної її комунікації передбачають характер мовних елементів, що послідовно включаються у мовленнєво-розумовий процес на різних його фазах.

Варіативність мовного оформлення ТП обумовлюється специфікою мовленнєвих норм іспанської та української мов. У перекладі встановлюються відношення адекватності. Перекладацькі трансформації компенсують мовленнєві відмінності у процесі активації певного фрейму. Трансформації, пов'язані з вимогами мовленнєвої норми, відбуваються на усіх рівнях мови. На