LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-граматичні трансформації у перекладі міжнародно-правових документів (на матеріалі двосторонніх іспансько-українських міждержавних угод)

морфологічному та синтаксичному рівнях виділяються транспозиція граматичних категорій, транспозиція частин мови, актантні трансформації, трансформація засобів зв'язку.

Для актуалізації цільової установки адресанта важливу роль відіграє вибір граматичної категорії часу та способу дієслова. У ТМУ тактика спонукання втілюється за допомогою форми майбутнього часу дійсного способу (Futuro Simple de Indicativo). Форма майбутнього часу дійсного способу у ТМУ іспанською мовою отримує модальне значення наказу, зобов'язання та ймовірності. Для пом'якшення тональності комуніканти не використовують форми наказового способу.

Якщо у ТМУ використовуються висловлення, які виконують функцію нормативних положень, то в українській мові майбутній час дійсного способу передається теперішнім часом:

El Tribunal arbitral emitirб su decisiуn [...]

Арбітражний Суд виносить свої рішення [...]

Ще одним із засобів вираження наказу в іспанській мові є форма простого майбутнього часу умовного способу (Futuro Simple de Subjuntivo). Ця часова форма умовного способу має таке значення, як часова форма дійсного способу, і перекладається українською мовою майбутнім часом, модальним дієсловом або теперішнім часом:

A tal efecto, las Partes Contratantes facilitaren la organizaciуn de dichos acontecimientos.

Для цього Договірні Сторони будуть сприяти організації вищезазначених форм діяльності.

Для іспаномовного адресата релевантним є умовність події. В українській мові законодавче положення завжди представлено у вигляді констативу, не залежно від ситуації, якої воно стосується:

El personal itinerante al servicio de empresas de transporte estarб sujeto a la legislaciуn de la Parte Contratante en cuyo territorio tenga la empresa su sede principal.

Персонал транспортних служб, підпадає під дію законодавства
тієї Сторони, на території
якої знаходиться їхнє головне підприємство.

Послідовність подій в іспанській та українській мовах виражається по-різному. Час реалізації дії може бути представлений відносно іншої дії, яка в цьому випадку буде виступати темпоральним показником першої дії. Такий фрейм має темпорально-реляційні характеристики, в якому одна дія співвіднесена з іншою:

Sуlo podrбn figurar en esa lista los bienes del patrimonio cultural y natural que estйn amenazados por peligros graves y precisos como la amenaza de desapariciуn debida a un deterioro acelerado, [...] conflicto armado que haya estallado o amenace estallar, catбstrofes y cataclismos [...]

До цього списку можуть бути внесені тільки цінності культурної і природної спадщини, яким загрожують серйозні й конкретні небезпеки, як, наприклад, загроза зникнення внаслідок прогресуючого руйнування, [...] небезпека збройних конфліктів, великі пожежі, землетруси [...]

У ТП знання про дію структуруються іншим чином − без співвіднесення з іншою дією в часі. В українській мові взагалі не вказується час події, акцентується увага лише на тому, "що може завдати шкоди".

Для вираження реальної дії в плані теперішнього чи майбутнього поряд з часами дійсного способу вживаються всі шість форм умовного: прості форми для позначення незавершеної дії, складні – для позначення завершеної, але всі форми умовного способу втрачають своє модальне значення й у МП використовується лише дійсний спосіб:

Cuando el importe total de las prestaciones no alcance el mнnimo previsto por la legislaciуn de la Parte Contratante donde reside el interesado, la misma reconocerб y abonarб un complemento.


Коли загальний розмір допомоги є меншим за мінімальний розмір, передбачений законодавством тієї Договірної Сторони, де проживає заінтересована особа, ця Договірна Сторона визначить та сплатить доплату.

Стратегія об'єктивності та прагнення до точності висловлення є причиною трансформації номіналізації. Номіналізація у перекладі – це процес збільшення в МП номінативних елементів, ознак, функцій або статичних сем внаслідок зменшення дієслівних елементів, ознак, функцій або динамічних сем:

Las Рartes apoyan el desarrollo de mecanismos existentes para reforzar la eficacia de la OSCE, contribuyendo asн a incrementar [...]


Сторони підтримують створення відповідних установчих структур і механізмів для посилення дійовості процесу ОБСЄ і для сприяння забезпеченню [...]

Безособові речення є одним із засобів реалізації тактики об'єктивності у ТМУ. Прихильність до нейтральності зумовлює широке вживання пасивних та безособових конструкцій:

Prestarбn especial atenciуn a los proyectos de cooperaciуn [...]

Особлива увага приділятиметься проектам співробітництва [...]

Стиль ТМУ має бути прозорим та зрозумілим, що вимагає дотримуватися синтаксичних норм, які часто не збігаються в іспанській та українській мовах. Прикладом такої відмінності може стати позиція обставини в структурі речення, яка в МП підпорядковується дієсловам і, в такому випадку, розташовується поруч з ними:

Por todos los medios posibles, las Partes Contratantes estimularбn el establecimiento de contactos [...]

Договірні Сторони всіляко сприятимуть встановленню контактів [...]

Препозиційне вживання обставини, яка може мати різноманітні значення, є прагматично обумовленим стилістичним засобом, який комуніканти використовують для підкреслення особливої прагматичної значущості причини, мети, часу, способу реалізації дії, викладеної у певному законодавчому положенні.

Коли обставина речення розташовується в середині речення та виділяється комами, вона має другорядне значення, особливий наголос падає на слот СУБ'ЄКТИ або ДІЯ. Зміна позиції детермінанта змінює комунікативні акценти:

Ambas Partes se esforzarбn en evitar, a travйs de negociaciones bilaterales, cualquier problema, disputa o diferenaia entre ellas en relaciуn al contenido de este Acuerdo.

Шляхом проведення двосторонніх переговорів обидві Сторонни запобігатимуть виникненню будь-яких проблем, суперечок або розбіжностей між ними щодо змісту цієї Угоди.

Аналіз об'ємно-прагматичної структури ТМУ виявив наявність таких параметрів, як топікальна, комунікативна, логічна та координативна єдності.

Топікальна єдність ТМУ полягає в тематичній послідовності формально-смислових частин тексту, яка підтримується маркерами та індикаторами зв'язку. Маркерами єдності ми називаємо мовні одиниці адитивного, детермінуючого та відсильного значення. У ролі індикаторів єдності, як в ТО, так і в ТП, виступають іменники та субстантивні словосполучення, що називають суб'єктів угоди, саму угоду та її частини.

Комунікативна єдність забезпечується в ТМУ наявністю єдиного комунікативного ядра –