LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-граматичні трансформації у перекладі міжнародно-правових документів (на матеріалі двосторонніх іспансько-українських міждержавних угод)

макротеми та макрореми. Тема-рематична макроструктура ТМУ повністю збігається в ТО і ТП. У ТМУ ця структура утворюється в цілісному змісті тексту, коли інформація в одній частині тексту виступає в узагальнюючій формі як вихідний момент для викладення подальшого змісту. Для мови ТМУ найбільш характерними є такі типи суб'єктно-предикативної структури, як імплікація та кон'юнкція. Логічна єдність ТМУ забезпечується застосуванням однакових засобів логічного зв'язку в МО та МП, що пояснюється, по-перше, універсальністю категорій логіки, а також інтернаціональністю принципів укладання ТМУ. Просторова єдність встановлюється за допомогою нумерації − членування тексту на пронумеровані частини, статті та параграфи. Об'ємно-прагматичне членування є засобом реалізації когнітивно-комунікативної настанови комунікантів. Структура ТМУ є універсальною та стандартизованою для ТМУ МО та МП. Вона включає такі частини: заголовок, преамбула, основна частина, заключна частина.

Незважаючи на те, що концептуальна структура ТО та ТП збігається, їхнє мовне наповнення різне, що зумовлено відмінністю структури МО та МП. Різницю мовного оформлення фреймів в іспанській та українській мовах може бути викликано граматичними, лексичними, синтаксичними особливостями мови та відмінністю вживання мовних одиниць у ТМУ. Відмінності у мовному вираженні долаються шляхом трансформації та перифрази.

Прагнення зберегти еквівалентність висловлення на рівні структури мови може зумовити порушення норм мови. Мовні картини світу є стійкими утвореннями, які разом з тим не позбавлені динамізму. Факторами, здатними суттєво їх змінити, можуть стати глобалізація та універсалізація (А.Д.Бєлова). Зміни, що виникають під час контактів двох або більше мов у процесі крос-культурної комунікації внаслідок їхнього взаємного впливу, трактуються у сучасній лінгвістиці як інтерференція. Когнітивна лінгвістика розглядає інтерференцію як взаємодію двох картин світу, яка на мовному рівні виражається у проникненні норм рідної мови в іншу мовну систему, а також як зміну фонетичних, морфологічних, лексичних та синтаксичних норм однієї контактуючої мови під впливом іншої (О.О.Селіванова).

Las inversiones o rentas de inversiones de cualquiera de las Partes Contratantes en el territorio de la otra Parte Contratante no serбn nacionalizadas, expropiadas, ni sometidas a cualquier otra medida de efecto equivalente a la nacionalizaciуn o expropiaciуn [...]

Інвестиції або доходи інвесторів будь-якої Договірної Сторони на території іншої Договірної Сторони не будуть націоналізовані, експропрійовані або піддані заходам, що мають ефект, еквівалентний націоналізації або експропріації [...]

Граматична категорія числа іменників може створювати певні труднощі перекладу внаслідок відмінності норм узусу в МО та МП:

El trabajador asalariado al servicio de una empresa [...] sea enviado por dicha empresa al territorio de la otra Parte Contratante para realizar trabajos de carбcter temporal, continuarб sometido a la legislaciуn de la primera Parte Contratante [...]

Працівник, найнятий на службу підприємством, [...] яке далі запропонує йому на території іншої Договірної Сторони тимчасову роботу, підпадає під дію законодавства першої Договірної Сторони [...]

Трансформація перестановки зумовлюється мовними нормами і полягає в тому, що у перекладі лексичні елементи міняються місцями: leyes internacionales − глобальні конвенції, canales diplomбticos – дипломатичні канали.

Відмінності у лексичній сполучуваності іспанської та української мов може стати причиною такого явища, як зевгма. Зевгма − синтаксична конструкція, яка складається з головного слова та однорідних членів речення, що від нього залежать, рівноцінних граматично, але різнопланових у значеннях:

Se concederб en todo momento un tratamiento justo y equitativo y plena protecciуn y seguridad a las inversiones realizadas por inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante.

Інвестиції, здійснені інвесторами однієї Договірної Сторони на території іншої Договірної Сторони, постійно кори-стуватимуться справедливим і рівним ставленням та отримуватимуть повний захист і безпеку.

Граматичні трансформації у перекладі часто зумовлюють зміну – повну або часткову – структурної схеми речення в МП. Так, для збереження функціональної перспективи в МП перекладач вдається до конверсії, яка в граматиці та лексиці визначається як спосіб оформлення суб'єктно-об'єктних відношень в еквівалентних за смислом реченнях:

Los trabajadores estarбn sujetos, exclusivamente, a la legislaciуn de la Parte Contratante en cuyo territorio ejercen su actividad laboral, salvo que en el presente Convenio se establezca otra cosa.

На працівників поширютьєся виключно дія законодавства тієї Договірної Сторони, на території якої вони здійснюють трудову діяльність, якщо цією Угодою не передбачено інше.

У мові ТМУ як системі принципів та норм виражена концептуалізація світу, що зіставляється з універсальними уявленнями про належну поведінку держав і людей, з ціннісною картиною світу правостворюючих суб'єктів міжнародного права, уміщуючи в собі базисні концепти, в яких втілено ідеали людства. Так, у центрі поля розташовані концепти, цінність яких не залежить від політико-економічних факторів. Ці концепти − МИР, БЕЗПЕКА, ДЕМОКРАТІЯ, ГУМАНІЗМ, ЗАГАЛЬНЕ БЛАГО, ВЗАЄМОДІЯ − є базисними "загальними цінностями" суб'єктів, вони обов'язково виражаються у ТМУ, і завдяки ним встановлюється імпліцитний зв'язок між комунікантами ТМУ. На периферії розташовані концепти, які змінюються під впливом політико-правових та економічних інтересів комінукантів ТМУ та залежно від предмета угоди. Ядерні концепти спільні для всіх ТМУ, відрізняються лише периферійні концепти, які залежать від тематики угоди. Концепти ТМУ вербалізуються у мовленні та виражаються за допомогою загальновживаної, спеціальної та термінологічної лексики. У процесі перекладу лексичних одиниць на першому етапі – етапі розуміння − перекладач має визначити її ступінь визначеності, загальноструктурну детермінованість та вузько системну детермінованість. Для пошуку відповідника важливими є функціональне навантаження та ступінь уніфікованості лексичної одиниці. У результаті аналізу перекладач знаходить концептуальний еквівалент у ТП лексичної одиниці ТО.


ВИСНОВКИ

Когнітивний підхід ставить у центр дослідницьких інтересів комуніканта і трактує слово як один із засобів репрезентації знання у комунікативній діяльності комунікантів. У процесі трансформації вихідного смислового навантаження ТО перекладач звертається до концептуальної системи ТО, яка представлена у вигляді фрейму, який передає інформацію концептуального, референційного, комунікативного і текстового характеру та має відповідне мовне вираження.

Відбудова фреймової моделі