LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-граматичні трансформації у перекладі міжнародно-правових документів (на матеріалі двосторонніх іспансько-українських міждержавних угод)

ТМУ ТО та ТП та її лінгвістичний аналіз дозволяє визначити рівень еквівалентності та адекватності ТО і ТП. Еквівалентність передбачає семантичну тотожність ТО та ТП, а адекватність – функціональну. ТМУ мають високий ступінь еквівалентності та адекватності перекладу, у перекладі зберігається структурно-семантична еквівалентність референційної й концептуальної інформації та адекватність відтворення комунікативної і текстової інформації.

Теза про можливість адекватного вираження концептів ТМУ іспанською та українською мовами ґрунтується на твердженні про існування загальної концептосфери та про вроджену природу фундаментальних людських концептів, спільних для різних народів. Адекватність перекладу забезпечується
наявністю інтернаціоналізованих концептів у ТМУ, які виражаються клішованими мовними формулами.

Одиницею перекладу визначається такий фрагмент тексту, в якому відбувається реалізація концепту. Для ТМУ такою одиницею є абзац або пункт, де виявляються всі характерні ознаки цих текстів: концептуальні, комунікативні, текстові, граматичні, лексичні.

ТМУ поєднують риси предметно-центричного та акціонального фреймів. Аналіз фреймової моделі ТО та ТП підтверджує універсальність концептуальних категорій ТМУ в іспанській та українській мовах. Відповідно, в ТО та ТП зберігається повна еквівалентність концептуальних моделей.

Еквівалентність референційної ситуації ТМУ МО та МП забезпечується перш за все тотожністю фреймової структури – однаковою кількістю слотів, їхніх характеристик та однаковим типом зв'язку між ними. Референційна інформація слоту реалізується в семантиці та граматиці висловлення. Вилучення та додавання у перекладі зумовлюють порушення передачі рефенційної інформації.

У ТМУ використовуються стратегії, що стосуються спонукання до дії, стратегії вияву солідарності, кооперації, констатації переговорної діяльності та інформування. Для встановлення адекватності перекладу слід відтворювати усі фактори комунікативної ситуації ТО. У ТМУ адресант та адресат спільні, мають спільну пресупозицію та мету висловлення, а самі тексти виконують однакову роль. На переклад впливають відмінності мовленнєвої норми оформлення комунікативної інформації в іспанській та українській мові. Перекладацькі трансформації такі, як транспозиція граматичних категорій, транспозиція частин мови, актантні трансформації та трансформація засобів зв'язку компенсують відмінності МО та МП у процесі активації певного фрейму. У перекладі встановлюються відношення адекватності − різноманітності мовного вираження за умови змістової еквівалентності.

Для досягнення адекватності ТП слід зберігати особливості об'ємно-прагматичного членування, яке є засобом реалізації когнітивно-комунікативної настанови комунікантів. Аналіз об'ємно-прагматичної структури ТМУ виявив такі параметри, як топікальна, комунікативна, логічна та координативна єдності.

Основним методом перекладу лексичних одиниць є пошук концептуального еквівалента − лексичної одиниці, яка в МП активує той самий концепт, що і в МО, який входить до того самого фрейму. Для пошуку концептуального еквівалента лексичної одиниці використовуються лексикографічний, компонентний та фреймовий аналізи.

До перспективних напрямків подальшого дослідження можна віднести такі: проведення концептуального аналізу міжнародних угод; виявлення етноспецифічних концептів у міжнародній комунікації; визначення перекладацьких стратегій у процесі відтворення етноспецифічних концептів; застосування запропонованої схеми аналізу у дослідженні перекладів текстів інших жанрів.


Основні положення дисертації висвітлено в таких публікаціях автора:

Орлова І.С. Щодо еквівалентності та адекватності у перекладі двосторонніх іспансько-українських міжнародних договорів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб. наук. пр. – К.: КНУ
ім. Т. Шевченка, 2004. – Вип. 4. − С. 52-60.

Орлова І.С. Філософське та перекладознавче тлумачення терміна "адекватність" // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. – К.: КНУ
ім. Т. Шевченка, 2004. – Вип. 10. − С. 479-486.

Орлова І.С. Концептуальна структура міжнародної угоди (на матеріалі паралельних текстів міжнародних угод іспанською та українською мовами) // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2004. – Вип. 12. – Ч.2. − С. 116-120.

Орлова І.С. Комунікативно-прагматичні особливості текстів міжнародних угод та їх переклад (на матеріалі паралельних текстів міжнародних угод іспанською та українською мовами) // Мова і культура: Науковий щорічний журнал. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2004. – Вип.7. – Т.VIII. − С. 52-59.

Орлова І.С. Переклад міжнародних договорів у світлі когнітивної лінгвістики // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб. наук. пр. − К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2005. – Вип. 6. − С. 185-194.

Орлова І.С. Концептуальна структура міжнародної угоди (на матеріалі паралельних текстів міжнародних угод іспанською та українською мовами) // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2005. – Вип. 16. − С. 17-21.

Орлова І.С. Переклад термінів текстів міжнародних угод у контексті когнітивної лінгвістики // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2006. − Вип. 17. − С. 318-324.


АНОТАЦІЯ

Орлова І.С. Лексико-граматичні трансформації у перекладі міжнародно-правових документів (на матеріалі двосторонніх іспансько-українських міждержавних угод). − Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.16 − перекладознавство. − Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006.

Дисертацію присвячено дослідженню лінгвокогнітивних та комунікативно-прагматичних особливостей перекладу текстів міждержавних угод з іспанської мови українською. Когнітивний аналіз текстів міждержавних угод дозволяє встановити ступінь еквівалентності та адекватності відтворення концептуальної, комунікативної та текстової інформації в перекладі, а також дав можливість виявити основні фактори, що зумовлюють перекладацькі трансформації. Завдяки універсальному характеру концептуальних категорій текстів міждержавних угод та усталеній структурі об'ємно-прагматичного членування, встановлюються відношення повної еквівалентності концептуальної та референційної інформації ТО та ТП. На комунікативному рівні встановлюються відношення адекватності, а відмінності мовленнєвих норм долаються шляхом транспозиції граматичних категорій, транспозиції частин мови, актантних трансформацій та трансформацій засобів зв'язку. Відмінності тексту оригіналу та тексту перекладу на мовному рівні є причинами перекладацьких трансформацій та перифраз. Концепти, що активуються в текстах міждержавних угод, стосуються загальних проблем людства. Вони втілюються за допомогою лексичних одиниць, основним методом перекладу яких є пошук концептуального