LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантична група "рослинний світ" у німецькій мові: діахронічний аспект

'квітка' (двн. – 11 випадків, свн. – 14 вип., нвн. – 21 вип.), потім Pflanze 'рослина'. На цій підставі для вичерпного діахронічного лексико-семантичного аналізу було відібрано саме ці слова ядерного складу.

5. Дослідження німецьких слів Baum, Blume, Pflanze, починаючи із двн. періоду до сьогодення, свідчить про сталість їхньої форми і зміну їхньої семантики. У двн. спостерігається лише діалектна розбіжність у початковому проривному [b] [p] у слові boum/poum. У слові Blume відбулося тільки перетворення дифтонга uo у двн. bluomo і свн. bluome на довгий голосний [] у нвн. мові Blume. Зафіксовано також незначну трансформацію відмінкової парадигми цього іменника: зміна закінчення в дав. відмінку -on у двн. (mit bluomon zierint sich), -en у свн. періоді (sunge von den bluomen), -en у нн. мові (mit Blumen). У слові Pflanze відбулася зміна [p] на [pf].

В аспекті семантичних трансформацій відзначено звуження семантики лексеми Baum і розширення семантики лексем Blume, Pflanze, виявом чого служить поява в мові більшої кількості семем із метафоричними значеннями. Одночасно зростає словотворча роль розглянутих лексем.

6. Baum, Blume, Pflanze як елементи ЛСГ "рослинний світ" зафіксовані у численних і різноманітних складних лексичних одиницях. Проведений аналіз дав підстави виокремити такі композитні моделі:

S + S (ім. + ім.). Всього зафіксовано 1899 словоформ у нвн., 633 у свн., 547 у двн., із них зі словом Baum зафіксовано 147 словоформи у нвн. мові, 66 сл. у свн. мові, 56 сл. у двн. мові. Зі словом Blume зафіксовано 132 словоформи у нвн. мові, 73 словоформи у свн., 69 сл. у двн. Зі словом Pflanze у нвн. мові зафіксовано 65 словоформ, у свн. – 30 словоформ, у двн. мові – 35 словоформ;

A + S (прикм. + ім.) – 1320 у нвн., 530 сл. у свн., 456 сл. у двн. Із них зі словом Baum зафіксовано 99 словоформ у нвн., 43 сл. у свн., 37 сл. у двн., зі словом Blume зафіксовано 123 словоформи у нвн., 97 сл. у свн., 78 сл. у двн. З компонентом Pflanze зафіксовано у нвн. мові 55 словоформ, у свн. 45 словоформ, у двн. 40 словоформ;

V + S (дієсл. + ім.) – 677 словоформ із нвн., 275 у свн., 205 у двн. Із них зі словом Baum 93 словоформи у нвн., у свн. 37 словоформ, у двн. 28. Зі словом Blume – 89 словоформ у нвн., 37 словоформ у свн., 21 сл. у двн. Зі словом Pflanzе складні слова за моделлю V + S не зафіксовані.

Кореневі морфеми, що позначають об'єкти ЛСГ "рослинний світ", найчастіше виступають членами трьох вищевказаних моделей.

7. Розгляд етимології слів Baum, Blume, Pflanze дає змогу стверджувати, що всі три слова належать до одного семантичного поля 'землеробство, рослина' й утворені від двох коренів зі значенням 'поле' і 'рости'. Семантика кореня *plat дозволяє побачити його спорідненість із формою *pol- зі значенням 'поле'. Такий самий корінь зустрічаємо в етимологічному словнику у вигляді іє. *pely-, *plo- зі значенням 'широкий, плаский'. У підсумку реконструйовані форми для двн. phlanza, flanza уможливлюють припущення про розвиток семантики (через латинський посередник) у вигляді 'широкий, поле'→ 'саджанець' → 'рослина'.

Дослідження етимології німецького слова Baum 'квітка' дає можливість стверджувати, що в семантиці цього слова відбулося розщеплення на два значення 'дерево' і 'рослина'. Перше з них закріпилося в німецькій мові, і його семантика з розвитком мови розширилася. Друге значення ('рослина' ) згодом було замінено формою з лат. мови у вигляді двн. phlanza.

Дослідження етимології слова Blume приводить до германського кореня *blo-. Початкове сполучення приголосних *bl- припускає також глухий варіант *pl-, бо в германських мовах нерідко глухі і дзвінкі приголосні виступали як алофони однієї й тієї ж фонеми. Сполучення *pl- може бути зведене до семантичного гнізда слів герм. *plog 'плуг', иє. *pol- 'поле, нива'. Очевидно, що до цього гнізда відповідно до свого значення належить також двн. bluomo, pluomo. Таким чином, для німецької мови, як і для інших германських, можна припустити деривацію семантики у вигляді: 'те, що сяє (в полі)' > 'квіти'.

Подальше вивчення цих коренів у зазначених позиціях на матеріалі германських та інших мов має наукову перспективу і може доповнити знання про еволюцію семантики слова взагалі.

8. Дослідження фразеологізмів німецької мови з фітонімами на тлі історичного, економічного, культурного, мовного розвитку німецькомовного соціуму забезпечує поглиблене уявлення про природу цих мовних одиниць та образів, які перебувають в основі фразеологізмів. Аналіз фразеологічного складу німецької мови дав змогу виокремити досить великий шар фразеології з вербальним компонентом, який номінує рослинні об'єкти. Вивчення цього сегманта ЛСГ "рослинний світ" довело, що фразеологія разом із лексикою є осередком культурних фонових знань етносу. Фразеологізми, прототипи яких сягають глибини століть, продовжують жити у мовній свідомості носіїв мови й сьогодні. Вони є ніби живими свідками історичного минулого народу – носія мови, допомагаючи дослідженню лексичного значення слова в розвитку.

Подальшою перспективою наукових пошуків також може бути дослідження особливостей вербалізації рослинності в німецькомовному рекламному, медичному та побутовому дискурсах.


Основні положення дисертації відображено в таких публікаціях:

1. Лексико-семантический анализ слова POUM/BOUM 'дерево' в древневерхненемецком языке // Мова. Суспільство. Культура. – Херсон, 2002. – С. 65-69.

2. Лексико-семантический анализ слова Baum 'дерево' в немецком языке (диахроническое исследование) // Записки з романо-германської філології. – Вип. 12. – Одеса: Латстар, 2002. – С. 85-98.

3. Фразеологизмы, основанные на названиях растений в немецком языке // Культура народів Причорномор'я. – № 49. – Сімферополь, 2004. – С. 171-174.

4. Інвентаризація ЛСГ слів, що належать до 'рослинного світу' в німецькій мові та частота їх вживання в двн., свн., нвн. текстах (діахронічне дослідження) // Мова і культура – Вип. 8. – Київ, 2004. – С. 137-143.

5. Словообразовательные свойства немецкого слова Blume 'цветок' в диахроническом исследовании // Сучасні проблеми науки та освіти: Матеріали конференції. – Харків, 2004. – С. 104-105.

6. Парадигматика та синтагматика німецького слова Blume 'квітка' в діахронічному дослідженні // Актуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес: Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Чернівці, 2004. – С. 121-123.

7. Символіка слова 'квітка' в міфах народів світу і його значення в різні періоди розвитку німецької мови // Наукові праці. – Вип. 16. – Миколаїв, 2004. – С. 117-120.

8. Лексико-семантичний аналіз слова Blume 'квітка' в німецькій мові (діахронічне дослідження) // Новітня