LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантична група дієслів мовлення в сучасній німецькій мові

парадигматичного аспекту дієслів мовлення. Так, аналіз змісту дієслів мовлення за семантичними ознаками (компонентами) дає можливість представити значення дієслів у вигляді структур, які складаються з інтегруючої та однієї або декількох диференціюючих ознак, що характеризують зміст, мету, якість і т.д. процесу мовлення.

До типових структур мовних значень дієслів мовлення можна віднести наступні:

1) ІО + 2 ДО (де ІО - інтегруюча ознака, а ДО - диференціююча ознака), наприклад: vorbringen, schmusen.

2) ІО+ 3 ДО, наприклад: flstern, zuflstern, sich verbreiten, bemerken, kohlen, nuscheln, verraten.

3) ІО + 4 ДО, наприклад: sagen, sprechen, reden, meinen, murmeln, daherreden, brummen, klatschen та інші.

4) ІО + 5ДО, наприклад: sich uern, erwhnen, berhren, blubbern, labern, schwatzen, stammeln, vortragen.

5) ІО + 6ДО, наприклад: faseln, plappern, quatschen, schwadronieren, stottern.

6) ІО+ 7ДО, наприклад: quasseln, schnattern.

7) ІО+ 8ДО, наприклад: babbeln.

Аналіз структур дієслівних значень дозволив виявити таку залежність: чим складніша структура мовного значення, тим менше таких значень реєструється у досліджуваних дієслів. Таким чином, до найтиповіших структур значень дієслів мовлення можна віднести такі: ІО + 4ДО та ІО + 5 ДО.

Зіставляючи значення дієслів мовлення за типами структур, можна дослідити внутрішню структурну організацію досліджуваної ЛСГ. Всередині даної ЛСГ вдається виділити різні підгрупи слів, які ми умовно назвали тематичними ланцюжками (в цьому ж значенні в роботах [Хуршудянц 1971; Недялкова 1961] використовується термін "тематичний ряд"). Так, на підставі ідентичності диференціюючих ознак у досліджуваній ЛСГ дієслів мовлення можна виділити такі тематичні ланцюжки:

1) Дієслова, які характеризують зміст висловлювання за метою мовного акту, розподіляються на: а) повідомлення - sagen, reden, meinen, mitteilen, erzhlen, flstern, zuflstern, vorbringen, berichten, feststellen, hersagen, verknd(en)igen, sich uern, sich aussprechen, sich ausdrcken; б) зауваження, згадування - bemerken, berhren, erwhnen, klatschen, anschneiden; в) роз'яснення - erklaren, erortern, bereden, predigen.

2) Дієслова, які, передаючи безпосередньо зміст висловлювання, мають негативний відтінок значення (говорити дурниці, необдумане, неважливе, всім давно відоме, чутки) - kohlen, quatschen, quasseln, schwafeln, kolportieren, labern, bldeln, daherreden, sabbern, sabbeln.

3) Дієслова, які характеризують спосіб (манір) мовлення: а) з перешкодами - stammeln, stottern, lispeln; б) через ніс - nseln, nuscheln; в) таємничо - verraten, quatschen, tuscheln, raunen, zischeln; г) грубо - daherreden, schwafeln, brullen; д) сердито - lastern, tuscheln; е) докладно - sich verbreiten; є) нечітко, незрозуміло - lallen, murmeln, nuscheln, brabbeln, babbeln, blubbern, brummen; ж) тихо – flustern, zuflustern, lispeln, suseln, raunen; з) артистично - vortragen, deklamieren, predigen; и) впевнено, наполегливо - erklaren, sich auern, sich aussprechen, sich ausdrcken; і) не знаючи добре мови - mauscheln, radebrechen, bohmakeln; ї) безперервно, багато - schwadronieren, schnattern, quasseln, plappern, sabbeln, sabbern; й) удавано - schmusen, sauseln; к) критично -lastern; л) хвалькувато – tonen; м) нерішуче - lispeln, drucksen; н) необдумано, нічого не говорячи - babbeln, drauflosreden, plappern, quasseln, faseln.

4) Дієслова, які певним чином характеризують голос: quacken, fisteln, krachzen, flten.

5) Дієслова, які передають невимушену атмосферу спілкування: plaudern, schwatzen, klonen, palavern, schwadronieren, parlieren.

Слід відзначити, що всередині деяких тематичних ланцюжків можна виділити певні розряди слів, які пов'язані спільністю семантичної ознаки, що конкретизує диференціюючу ознаку. Такі ознаки умовно названі конкретизуючими (в цьому ж значенні термін "конкретизуюча ознака" використовує Хуршудянц). Наприклад, у тематичному ланцюжку слів, який об'єднаний диференціюючими ознаками undeutlich (нечітко), leise (тихо) і характеризує спосіб мовлення, можна виділити мікрогрупи слів, які характеризують особливості звукової сторони дієслів, що складають даний тематичний ланцюжок, тобто мають різні конкретизуючі ознаки:

- tiefe Tne: murmeln, brummen;

- in einer Art, die dem Blubbern hnelt, sprechen: blubbern.


Розділ 4. Синтагматичні відношення дієслів мовлення.

Для того, щоб розкрити справжню систему лексико-семантичних відношень між дієсловами мовлення, необхідно здійснити планомірне вивчення не тільки їх словникових дефініцій, але і максимально великої кількості контекстів, в яких зустрічаються досліджувані слова. Даний розділ присвячений дослідженню сполучувальних властивостей дієслів мовлення. На основі аналізу матеріалів вибірки отримані статистичні характеристики дієслів мовлення, які несуть значущу інформацію про функціонування досліджуваних лексичних одиниць у мовленні, в синтагматиці. На цьому етапі роботи головними задачами дослідження є:

1) Зіставлення семантичних структур дієслів мовлення з урахуванням даних синтагматичного етапу дослідження.

2) З'ясування основних тенденцій у лексичній сполучуваності дієслів мовлення.

При вивченні сполучуваності дієслів мовлення з підкласами іменників, прислівників, дієслів та займенників враховувались такі кількісні параметри підкласів: обсяг підкласу, частота вживання підкласу, широта, інтенсивність та селективність сполучуваності.

Досліджуючи сполучуваність дієслів мовлення з іменниками, ми розподілили всі зафіксовані у сполученнях з дієсловами мовлення іменники за шістьома підгрупами: 1) іменники, що позначають вік, наприклад: der Junge, das Alte, das Mdchen; 2) іменники, що позначають родинні стосунки, наприклад: die Mutter, die Tante, die Base; 3) іменники-назви професій, наприклад: der Direktor, der Chef, der Kellner; 4) іменники, що характеризують яку-небудь якість людини чи її в цілому, наприклад: die Kluge, der Blonde, der Krauskopf, der Graue; 5) власні імена, наприклад: Anna, Afrika; 6) інші іменники, наприклад: die Seele, das Vorgefuhl, der Instinkt, die Maschine.

Слід відзначити, що іменники в синтагматичних конструкціях можуть виступати в ролі об'єкта чи суб'єкта дії. На обмеженому матеріалі було встановлено, що в сполученнях з дієсловами мовлення іменник переважно виступає в ролі суб'єкта.

Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що найбільш різноманітне коло сполучувальних зв'язків з підкласами іменників зафіксоване у дієслів sagen, reden, erklren, erzhlen, тобто у тематичному ланцюжку дієслів, які характеризують зміст висловлювання за метою мовного акту.

Досить високі показники широти сполучуваності виявлені також у дієслів: sprechen (0,83; 1) (перша цифра означає широту сполучуваності в позиції праворуч від досліджуваного слова, друга - в позиції ліворуч), meinen (0,83; 1), murmeln (0,67; 0,83), erwahnen (0,67; 0,83), plaudern (0,83; 0,67), stammeln (0,67; 0,67) та інші, які теж належать до зазначеного вище тематичного ланцюжка.

Найменшу кількість синтагматичних зв'язків зареєстровано для дієслів: