LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантична група дієслів мовлення в сучасній німецькій мові

labern (0; 0,17), sich verbreiten (0,33; 0), klatschen (0; 0,33), nuscheln (0,17; 0,17), bldeln (0; 0,17), daherreden (0; 0,17), errtern (0,17; 0), які належать до тематичного ланцюжка дієслів, що характеризують спосіб мовлення.

Найбільшу інтенсивність сполучуваності з підкласом власних імен і підкласом іменників - назв професій мають дієслова, які характеризують зміст висловлювання за метою мовного акту, особливо дієслова - повідомлення, наприклад: mitteilen, erklaren, berichten, feststellen, sagen, sprechen, sich ausdrcken.

Підклас дієслів, які характеризують спосіб мовлення, найінтенсивніше сполучається з підкласом іменників, які позначають яку-небудь якість людини або її в цілому: brullen (0,1) (цифри в дужках позначають величину коефіцієнта взаємної спряженості), quasseln (0,16), brabbeln (0,11), stottern (0,08).

З підкласом іменників, що позначають вік, з різним ступенем інтенсивності сполучаються дієслова усіх тематичних ланцюжків: sich aussprechen (0,04), vortragen (0,04).

У відповідності до встановленої послідовності операцій в роботі розглядається сполучуваність дієслів мовлення з різними підкласами прислівників. За семантичними ознаками всі прислівники, які були зафіксовані у сполученнях з дієсловами мовлення, були розподілені за шістьома підгрупами (використана класифікація Е.Шендельс (Шендельс Е.І., 1988)): 1) прислівники місця; 2) прислівники часу; 3) модальні прислівники; 4) прислівники-інтенсифікатори; 5) прислівники причини та мети; 6) питальні прислівники.

З прислівниками місця сполучаються дієслова, що входять до тематичного ланцюжка, який характеризує спосіб мовлення, наприклад: zischeln (0,09), sabbeln (0,06), drauflosreden (0,06).

З підкласом прислівників часу мають статистично значущі зв'язки дієслова трьох тематичних ланцюжків: дієслова, які, передаючи безпосередньо сам зміст висловлювання, мають негативний відтінок значення, дієслова, які характеризують зміст висловлювання за метою мовного акту, та дієслова, які характеризують спосіб мовлення. Проте найбільша інтенсивність сполучуваності спостерігається у дієслів, які характеризують зміст висловлювання за метою мовного акту: sagen (0,7), erwhnen (0,04), feststellen (0,04) та інші.

Модальні прислівники характеризуються найбільшою інтенсивністю зв'язку з найбільш нейтральними дієсловами: sagen (0,1) та meinen (0,09).

З підкласом прислівників причини та мети інтенсивно сполучаються дієслова тематичного ланцюжка, який характеризує зміст висловлювання за метою мовного акту, і дієслова, що певним чином характеризують голос: mitteilen (0,12), errtern (0,09), sich uern ( 0,11), flten (0,13), fisteln (0,06).

З питальними прислівниками найчастіше сполучаться дієслова: radebrechen (0,06), sagen (0,05), pldieren (0,04), schwadronieren (0,03).

Слово brummen, яке належить до дієслів, що характеризують спосіб мовлення, зафіксоване частіше, ніж інші дієслова, у сполученнях з прислівниками-інтенсифікаторами.

За 9-ма підкласами були розподілені займенники, що сполучаються з дієсловами мовлення (за основу взято класифікацію Е.Шендельс): 1) особові займенники; 2) зворотній займенник; 3) відносні займенники; 4) взаємні займенники; 5) займенникові прислівники; 6) вказівні займенники; 7) неозначені займенники; 8) заперечувальні займенники; 9) питальні займенники.

Отримані статистичні дані про інтенсивність сполучуваності дієслів мовлення з підкласами займенників представлені в таблиці:


Інтенсивність сполучуваності дієслів мовлення з займенниками

Займенники

Дієслова мовлення

Особові займенники

+ sagen 0,14; + plaudern 0,03; + stottern 0,03; - s.uern 0,1; - s.aussprechen 0,03; + mitteilen 0,05; - reden 0,1; - sprechen 0,2 та інші

Зворотній займенник

+ s.ausdrcken 0,08; + s.uern 0,54; + s.aussprechen 0,24; + s.verbreiten 0,1; - sagen 0,17; - reden 0,05

Відносні займенники

+ s.ausdrcken 0,04; + s.uern 0,08; + babbeln 0,04; + bemerken 0,06; + brummen 0,04; + erklren 0,04; + flstern 0,1; + mitteilen 0,09 та ін.

Взаємні займенники

+ s.uern 0,05; + reden 0,06; + plaudern 0,03; + sprechen 0,4; + tuscheln 0,04

Займенникові прислівники

+ blubbern 0,05; + erzhlen 0,14; + meinen 0,08; + quatschen 0,06; + reden 0,09; + sprechen 0,24; - sagen 0,2


Вказівні займенники

+ s.uern 0,04; + brummen 0,03; + drauflosreden 0,03; + drucksen 0,03; + errtern 0,03; + mitteilen 0,07; + suseln 0,03 та ін.

Неозначені займенники

+ berichten 0,06; + berhren 0,03; + brummen 0,08; + erwhnen 0,04; + feststellen 0,03; + meinen 0,14; + murmeln 0,17; + reden 0,16 та ін.

Заперечувальні займенники

+ s.ausdrcken 0,08; + berichten 0,08; + erwhnen 0,11; + erzhlen 0,09; + reden 0,12; + sprechen 0,09; - sagen 0,44 та ін.

Питальні займенники

+ brabbeln 0,08; + erklren 0,06; + erwhnen 0,1; + flstern 0,05; + meinen 0,11; + reden 0,13; + quatschen 0,04 та ін.


Кількісне вимірювання синтагматичних зв'язків за допомогою статистичних прийомів за вищезгаданими параметрами дозволяє диференціювати ці зв'язки і виявити постійні, стійкі чи "стандартні" (за термінологією Л.В.Бистрової), а також "можливі зв'язки". (До "стандартних зв'язків" були віднесені зв'язки, в яких емпіричні частоти виявилися вищими за теоретично очікувані величини, вони позначені в таблиці знаком "+" ; до "можливих зв'язків" - ті, де емпіричні частоти виявилися нижчими за очікувані, вони позначені знаком "-"). Ми вважаємо можливим розглядати виявлені нами статистично значущі зв'язки дієслів мовлення з підкласами інших лексичних одиниць як моделі сполучуваності, тобто такі концептуальні моделі, які вказують на основу і границі смислових зв'язків між ними.

У відповідності до обраної у роботі процедурної схеми досліджувався взаємозв'язок дієслів мовлення з іншими дієсловами. Всі дієслова, що були зафіксовані у сполученнях з дієсловами мовлення, були розподілені за такими групами: 1) дієслова, що позначають початок або закінчення дії; 2) дієслова, що позначають переміщення в просторі; 3) дієслова, які мотивують дію; 4) дієслова, що позначають якість відчуття або почуття; 5) дієслова, що позначають хід здійснення дії; 6) модальні дієслова; 7) інші дієслова.

Встановлено, що найчастіше з дієсловами мовлення вживається підклас модальних дієслів, що засвідчується найвищими показниками вживаності підкласу. У інших підкласів дієслів показники вживаності досить низькі.

Найбільш широкий діапазон синтагматичних зв'язків характерний для дієслів sprechen, sagen, reden, тобто для дієслів, які характеризують зміст висловлювання за метою мовного акту і найбільш узагальнено передають процес мовлення. Широта сполучуваності інших дієслів мовлення досить обмежена, більшість дієслів мовлення сполучаються тільки з підкласом модальних