LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантична група дієслів мовлення в сучасній німецькій мові

дієслів.

Що ж до інтенсивності сполучуваності, то найвищий ступінь взаємодії відбувається між дієсловами мовлення та модальними дієсловами. Найбільша інтенсивність зв'язку з даним підкласом властива слову sagen (0,22), наприклад:

Er klopfte an sein Glas und bat, ein paar Worte sagen zu drfen.

[Schlott 1986: 121]

Ich mu dir etwas sagen. [Schlott 1986: 119]

З підкласом дієслів, що позначають початок або кінець дії, зафіксовано порівняно багато "стандартних зв'язків": schwatzen (0,19), stottern (0,18), reden (0,17), sprechen (0,16):

...dann fing er an, ber Marie zu reden. [Bruns 1979: 82]

Nachdem sie die Mnner bedient hatte, begann sie zu sprechen. [Harkenthal 1985: 196]

З підкласом дієслів руху лише зв'язок з дієсловами sprechen та sagen виявився "стандартним".

Poensgen soll kommen! mit dem Geschftsfhrer sprechen! [Rehmann 1985: 108]

Erst als sie auf Rosemarie Rockstroh zu sprechen kam, interessierte mich das Gesprch. [Zinner 1981: 185]

З підкласом дієслів, які мотивують дію, лише 6 дієслів мовлення утворюють статистично значущі зв'язки: mitteilen (0,12), sprechen (0,1), schwatzen (0,3), reden (0,13), berichten (0,09), berhren (0,08):

Was hindert mich darber zu sprechen? [Rehmann 1985: 90]

Mich befiel wieder die Sucht, hemmungslos von mir zu sprechen.[Brezan 1986: 85]

З підкласом дієслів, що позначають відчуття та почуття, найбільшу інтенсивність зв'язку показує дієслово murmeln (0,16), часто вживаються також sagen, sprechen:

...aber ich fhlte einen schrecklichen Drang, von mir selbst zu sprechen... [Brezan 1986: 73]

...hrte er sich sagen. [Harkenthal 1985: 152]

З іншими підкласами зафіксовано лише по одному "стандартному зв'язку".

Аналіз даних про семантичну сполучуваність дієслів мовлення показує, що між парадигматичними та синтагматичними властивостями досліджуваних дієслів існує взаємозалежність, яка характеризує ці дієслова як системно організовану сукупність лексичних одиниць. Кожний семантичний компонент, який входить до значення дієслів мовлення, накладає певні обмеження на сполучувальні властивості дієслів. Так, дієслова одного тематичного ланцюжка (наприклад, дієслова, що характеризують зміст висловлювання за метою мовного акту) характеризуються однотипною сполучуваністю (наприклад, 56% всіх зафіксованих сполучень дієслів мовлення з підкласами іменників припадає на семантичну модель Verba dicendi + Eigennamen; для займенників - на модель Verba dicendi + Personalpronomen припадає теж 56%).

Для ЛСГ дієслів мовлення в цілому теж характерна однотипна сполучуваність. Кожне дієслово реалізує своє значення, не виходячи за рамки потенційно можливих сполучень, які є характерними саме для цієї ЛСГ.

Таким чином, ЛСГ дієслів мовлення характеризується певним набором семантичних ознак, які так чи інакше пов'язані з вираженням поняття "процес мовлення". Ці ознаки можуть бути або компонентами значення самого дієслова, або міститися в елементах синтагматичного ланцюга, що сполучаються з дієсловами мовлення.

Аналіз матеріалу дає можливість виділити набір синтагматичних компонентів, які характеризують досліджувану ЛСГ:

1) Семантичні ознаки, які показують адресну направленість висловлювання.

Warum sagen die Frulein zu dir Mami? [Schlott 1986: 171]

Er sprach gelegentlich mit Runge darber... [Wangenheim 1986: 94]

2) Семантичні ознаки, які уточнюють характер одиниць висловлювання.

...denn sie sprechen nichts. [Wangenheim 1986: 35]

Sie sprach freundlich Bedrungsworte... [Wangenheim: 54]

3) Семантичні ознаки, які характеризують емоційний стан мовця.

...Greta sprach fassungslos ins Leere... [Wangenheim 1986: 215]

...sagte er grimmig. [Harkenthal 1985: 153]

4) Семантичні ознаки, які характеризують дії мовця, що супроводжують мовлення.

...sprach er lchelnd... [Wangenheim 1986: 117]

...sprach sie seufzend... [Wangenheim 1986: 78]

5) Семантичні ознаки, що передають зовнішні обставини комунікації.

...flsterte er nahe an meinem Ohr. [Zinner 1981: 50]

... sagte Karioki in die Stille. [Harkenthal 1985: 58]

6) Семантичні ознаки, які показують мету мовного акту.

...erklrte er zum Schlu. [Brezan 1986: 66]

Ich finde, ich spreche fr alle, wenn ich davon rede, da...[Wohmann 1988: 49]

7) Семантичні ознаки, що характеризують мовця.

...sprach eine weibliche Stimme. [Wangenheim 1986: 54]

Die Frau in grnem Kleide redete mit den neugierig Versammelten ber Mythologie [Schtz 1986 : 18]

8) Семантичні ознаки, що характеризують індивідуальний стиль мовлення.

Die Dame ...sprach mit feindseliger Klte... [Wangenheim 1986 : 46]

Skaler sprach mit uerster Verblffung... [Wangenheim 1986 : 268]


У Загальних висновках підбиваються підсумки роботи:

1. Проведене дослідження ще раз підтвердило, що при формуванні ЛСГ доцільніше враховувати семантичну відстань між елементами словникової дефініції, ніж кількість спільних семантичних компонентів, оскільки це дає можливість отримати одноріднішу за своїм складом ЛСГ.

2. Значення дієслів мовлення можна представити у вигляді структур , що складаються з інтегруючої та диференціюючих ознак. До найтиповіших структур належать такі: ІО + 4 ДО та ІО + 5 ДО.

3. Аналіз структур дієслівних значень дозволив виявити залежність: чим складніша структура якої-небудь лексичної одиниці, тим менше таких одиниць у мовній системі.

4. У структурах значень дієслів мовлення семантичні компоненти відіграють неоднакову роль, що дозволяє говорити про їх ієрархію: загальний - диференціюючий - конкретизуючий семантичний компонент. На підставі спільності диференціюючих компонентів в ЛСГ дієслів мовлення можна виділити тематичні ланцюжки, а на підставі конкретизації диференціюючих компонентів у тематичних ланцюжках можна виділити деякі мікрогрупи слів, які диференціюють дієслова певного тематичного ланцюжка.

5. Для встановлення семантичної близькості між лексемами доцільно враховувати не тільки денотативні, але й конотативні компоненти, оскільки останні впливають на ступінь семантичної близькості.

6. Існує певна кореляція між семантичними властивостями дієслів, їх сполучуваністю та парадигматичними відношеннями.

7. Особливості сполучуваності конкретних дієслів або підкласів дієслів зумовлюються їх належністю до тієї чи іншої лексичної мікросистеми.

Таким чином, статистичне дослідження, проведене на матеріалі дієслів мовлення, допомагає з'ясувати місце кожного із дієслівних значень в лексико-семантичній системі німецької мови. Проведення подібних досліджень на матеріалі інших груп дасть змогу об'єктивно описати лексико-семантичну систему мови.


Основні положення дисертації викладені в таких публікаціях:

1. Попеску А. П. До питання про взаємоз'язок лексикографії та лексикології // Современные проблемы лексикографии. - Харьков: ХГЛО. - 1992. - С. 78-79.

2. Агапій А. П. Деякі особливості семантики й сполучуваності дієслів мовлення у німецькій мові// Науковий вісник. - Чернівці:ЧДУ. -