LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантична група дієслів переміщення в сучасній німецькій мові (парадигматичні та синтагматичні властивості)
КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кійко Юрій ЄвгеновичУДК: 803.0-541.2ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ГРУПА ДІЄСЛІВ ПЕРЕМІЩЕННЯ

В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

(парадигматичні та синтагматичні властивості)
Спеціальність 10.02.04 – германські мови


Автореферат


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук
Київ — 2001

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана на кафедрі германського, загального та порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Міністерство освіти і науки України.


Науковий керівник:

доктор філологічних наук, професор

Левицький Віктор Васильович


Чернівецький національний університет,


кафедра германського, загального та порівняльного мовознавства, завідувач кафедриОфіційні опоненти:

доктор філологічних наук, професор


Перебийніс Валентина Ісидорівна


Київський державний лінгвістичний університет,

кафедра англійської філології, професор
кандидат філологічних наук, доцент


Билиця Ярослав Теодорович


Прикарпатський державний університет імені Василя Стефаника, кафедра німецької мови, завідувач кафедриПровідна установа:

Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра німецької філології, Міністерство освіти і науки України, м. Львів


Захист дисертації відбудеться "4" жовтня 2001 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.054.02 у Київському державному лінгвістичному університеті (03680 МСП, м. Київ-5, вул. Велика Васильківська, 73).

З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Київського державного лінгвістичного університету (03680 МСП, м. Київ-5, вул. Велика Васильківська, 73).

Автореферат розіслано "3" вересня 2001 року


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради


А.А. Калита


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Більшість сучасних лінгвістичних досліджень ?рунтується на положенні про системність як одну з найбільш істотних об'єктивних рис мови. Мова розглядається як відкрита рухома система одиниць, між якими існують певні типи зв'язків. Ці зв'язки простежуються на рівні синтагматичних і парадигматичних відношень у межах окремих груп, що є складниками ієрархічно побудованої мовної системи.

Рефероване дисертаційне дослідження відображає зростаючий інтерес до опису лексикону та продовжує роботи (А.П.Агапій; Н.В.Вишивана; М.Д.Капатрук та ін.), що присвячені вивченню його окремих частин у вигляді лексико-семантичних груп (ЛСГ), які, на думку багатьох лінгвістів, є найадекватнішою моделлю лексичної системи мови.

Дослідження саме дієслів зумовлене насамперед тим, що вони (разом з іменниками) є найважливішою частиною мови і виступають при утворенні речення та висловлювання в ролі "силового центру" (H.Glinz).

Дієслова переміщення, як і дієслова комунікації, посідають центральне місце в лексиконі кожної мови, що пов'язано з динамізмом життя людини. У дієслівному лексичному складі сучасної німецької мови ця семантична група слів є однією з найчисельніших. Дієслова переміщення вважають "найцікавішою частиною лексичного складу мови" (D.Viehweger), якій властиві характеристики високоорганізованої системи (М.П.Кочерган).

Незважаючи на наявність досліджень, присвячених дієсловам переміщення (А.Г.Безруков; П.Ф.Монахов; В.Є.Салькова; H.Diersch та ін.), немає праці, у якій було б формально виділено ЛСГ слів із значенням переміщення з усього дієслівного складу сучасної німецької мови та проведено її комплексне дослідження з широким використанням результатів статистичного аналізу в плані мови та мовлення.

Усе це спонукає дослідити лексико-семантичну групу дієслів переміщення в парадигматичному (словотвірному, фоносемантичному, квантитативному) та синтагматичному аспектах.

Отже, актуальність теми дисертації визначається загальною спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень з теоретичної та практичної лексикології й лексикографії на виявлення основних системних і функціональних особливостей лексичного складу мови. Актуальність теми зумовлена також необхідністю комплексного вивчення системно-мовних зв'язків одного з основних лексичних угруповань, потребою подальших досліджень синтаксичної та лексичної сполучуваності дієслів переміщення з метою встановлення когнітивних аспектів дієслівної семантики і реконструкції окремних фрагментів мовної картини світу.

Зв'язок роботи з науковими темами. У плані наукового дослідження кафедри германського, загального та порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича розробляється тема "Теоретичні та прикладні аспекти лексикології та лексикографії". Це дисертаційне дослідження належить до загальнокафедральної теми (номер держреєстрації: 01910034123) і затверджене Вченою радою Чернівецького державного університету 27 лютого 1997 року, протокол №2.

Метою роботи є виявлення властивостей дієслів переміщення сучасної німецької мови у парадигматичному та синтагматичному аспектах шляхом встановлення семантичних і фонетичних особливостей та закономірностей сполучуваності досліджуваних лексичних одиниць.

Досягнення мети зумовило вирішення таких завдань:

1. Провести кількісний аналіз дієслів переміщення та встановити їх місце як складової в цілісній дієслівній системі сучасної німецької мови.

2. Здійснити інвентаризацію ЛСГ дієслів переміщення за допомогою компонентного, дефініційного та статистичного методів.

3. Установити семантичну структуру дієслів переміщення сучасної німецької мови та виявити семантичні зв'язки між лексичними одиницями.

4. Виявити словотвірні моделі дієслів переміщення та їх дериваційну продуктивність.

5. Установити фонетичне значення ЛСГ дієслів переміщення та порівняти його з лексичним значенням досліджуваної