LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантична група дієслів переміщення в сучасній німецькій мові (парадигматичні та синтагматичні властивості)

групи.

6. Установити дистрибутивні формули дієслів досліджуваної ЛСГ.

7. Виявити "стандартні зв'язки" між дієсловами переміщення та семантичними підгрупами інших частин мови з допомогою статистичних методів на синтагматичному рівні.

Об'єктом дисертаційного дослідження є лексико-семантична група дієслів переміщення в сучасній німецькій мові, предметом – її системні, семантичні, функціональні, словотвірні та фоносемантичні особливості.

Для вирішення поставлених завдань та з огляду на фактичний матеріал у роботі використовується низка методів дослідження в комплексному поєднанні, що значно підвищує результативність аналізу: традиційні (спостереження, індукція, дедукція тощо); методи компонентного та дефініційного аналізів – для встановлення внутрішньої семантичної структури лексичних одиниць з метою подальшої інвентаризації ЛСГ дієслів переміщення; методи контекстологічного, дистрибутивного та трансформаційного аналізів – для вивчення синтаксичної та лексичної сполучуваності дієслів переміщення; статистичний метод – для отримання об'єктивних даних про парадигматичні й синтагматичні властивості окресленої лексико-семантичної групи; словотвірний аналіз – при дослідженні морфологічної будови дієслів переміщення.

Матеріалом дисертаційної роботи слугують дані, отримані методом суцільної вибірки з 4-х ідеографічних (Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen/ Hrsg. von F.Dornseiff. – 5. Aufl. – Berlin: Walter de Gruyter & CO, 1959; Wehrle-Eggers Deutscher Wortschatz. – 12. Aufl. – Stuttgart: Ernst Klett Verlag, 1961; Lexikon deutscher Verben der Fortbewegung / Hrsg. von J.Schrder. – Leipzig/Berlin/Mnchen: Langenscheidt Verlag Enzyklopdie, 1993; Wrterbuch der Valenz etymologisch verwandter Wrter: Verben, Adjektive, Substantive / Hrsg. von K.-E. Sommerfeld. – Tbingen: Niemeyer, 1996), 4-х синонімічних і антонімічних (Das Gegenwort-Wrterbuch. Ein Kontrastwrterbuch mit Gebrauchshinweisen / Hrsg. von W. Mller. – Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1998; Die sinn- und sachverwandten Wrter: Der Duden in 12 Bnden. – Mannheim, Leipzig, Wien, Zrich: Dudenverlag, 1988. – Bd. 8; Wrterbuch der Synonyme und Antonyme / E.Bulitta, H.Bulitta. – Frankfurt a.M.: Fischer Taschenbuch Verlag, 1990; Wrterbuch Synonyme/ Neu bearb. u. hrsg. von H. Grner u. G. Kempcke. – Mnchen: DTV GmbH & Co. KG, 1999) та з п'яти сучасних тлумачних словників (Brockhaus Wahrig: in 6 Bnden / Hrsg. von G. Wahrig, H. Krmer, H. Zimmermann. – Stuttgart: F. A. Brockhaus Wiesbaden Deutsche Verlags-Anstalt, 1980-1984; Duden. Deutsches Universalwrterbuch A-Z. – 3., neu bearb. und erw. Aufl. – Mannheim, Leipzig, Wien, Zrich: Dudenverlag, 1996; Handwrterbuch der deutschen Sprache in zwei Bnden / Von einem Autorenkollektiv unter der Leitung von G. Kempcke. – Berlin: Akademie-Verlag, 1984; Wahrig. Deutsches Wrterbuch. – 6., neu bearb. Aufl. – Gtersloh: Bertelsmann Lexikon Verlag, 1997; Wrterbuch der deutschen Gegenwartssprache in 6 Bnden / Hrsg. von R.Klappenbach und W. Steinitz. – 2. durchges. Aufl. – Berlin: Akademie-Verlag, 1965-1977). Окрім того, у дослідженні додатково використовувалися дані з 4-х тлумачних словників (Das groe Wrterbuch der deutschen Sprache: in 10 Bnden. – 3. vllig neu bearb. und erweit. Aufl. – Mannheim, Leipzig, Wien, Zrich: Dudenverlag, 1999; Deutsches Wrterbuch / Hrsg. von K. D. Bnting und R. Karatas. – Chur: Isis Verlag, 1996; Wrter und Wendungen: Wrterbuch zum deutschen Sprachgebrauch / Hrsg. von E.Agricola unter Mitw. von H.Grner und R.Kfner. – berarb. Neufassung der 14. Aufl., 1. Aufl. der Neufassung. – Mannheim, Leipzig, Wien, Zrich: Dudenverlag, 1992; Wrterbuch Deutsch als Fremdsprache / G. Kempcke. Unter Mitarb. von B.Helig u. a. – Berlin, New York: de Gruyter, 2000). Використання в дисертаційному дослідженні даних 17-ти лексикографічних джерел робить отримані результати більш об'єктивними.

Синтагматичні зв'язки сформованої ЛСГ дієслів переміщення аналізуються на матеріалі суцільної вибірки з двадцяти творів сучасної німецької художньої прози загальним обсягом близько 2 млн. слововживань (5852 сторінки). Вірогідність забезпечена достатньо великим обсягом експериментального матеріалу й підтверджена спеціальними статистичними критеріями (відносна похибка дорівнює 3 %).

Вибір жанру художньої літератури зумовлений насамперед тим, що в ньому на відміну від публіцистичного та наукового жанрів дієслова переміщення найчастіше вживаються в основному значенні. У творах газетного та літературно-критичного жанру спостерігається зростання кількості їх переносного та ідіоматичного вживання. Саме тому мова художньої літератури дозволяє отримати вичерпні дані про синтагматичні особливості ЛСГ дієслів переміщення.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше здійснено кількісний аналіз дієслів переміщення в цілісній дієслівній системі сучасної німецької мови, визначено середню кількість значень цих лексичних одиниць на основі суцільної вибірки з двох репрезентативних словників сучасної німецької мови та встановлено тип розподілу частоти дієслів за їх полісемічністю в словнику Duden; проведена інвентаризація ЛСГ дієслів переміщення з використанням цілої низки методів у поєднанні ономасіологічного та семасіологічного підходів; встановлена словотвірна продуктивність дієслів переміщення; вивчено залежність між лексичним і фонетичним значеннями цієї ЛСГ; отримані дистрибутивні формули дієслів переміщення на основі формалізованого опису валентності, запропонованого У.Енгелем; за допомогою статистичних прийомів здійснено комплексний аналіз основних параметрів, що характеризують як самі дієслова переміщення сучасної німецької мови, так і їх взаємозв'язки з різними частинами мови.

Теоретичне значення роботи полягає у виявленні особливостей однієї з чисельніших семантичних груп сучасної німецької мови, що є внеском у подальшу розробку питання про системність мови, у вдосконаленні методики інвентаризації лексико-семантичних груп. Результати дослідження сприяють розширенню знань про семантичні зв'язки дієслів у лексичній системі сучасної німецької мови та про особливості семантики цього граматичного класу слів у цілому.

Практичне значення дисертації випливає з можливості використання результатів дослідження в процесі викладання німецької мови і при автоматичній обробці тексту. Висновки та матеріали проведеної роботи можуть знайти застосування у вузівських курсах лексикології, зокрема, у розділах "Синонімія", "Парадигматичні та синтагматичні зв'язки в лексиці", "Словотвір", "Лексикографія", а також у розділі "Фонетика" курсу загального мовознавства. Матеріали та висновки дисертації можуть бути корисними при написанні студентських наукових робіт, а також при створенні навчальних посібників для студентів філологічних факультетів. Отримані дані можуть бути використані в лексикографічній практиці під час укладання словникових статей дієслів переміщення, а також частотних