LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантична група дієслів переміщення в сучасній німецькій мові (парадигматичні та синтагматичні властивості)

словників сучасної німецької мови.

Апробація роботи. Результати дослідження обговорювались на колоквіумах аспірантів Інституту німецької філології ?етінгенського університету (ФРН), на Міжнародній науковій конференції "Единство системного и функционального анализа языковых единиц" (1999) у Бєлгородському державному університеті, на Всеросійській конференції "Актуальные проблемы психологии, этнопсихолингвистики и фоносемантики" (1999) у Пензенському державному педуніверситеті, у 4-ій Всеросійській Школі молодих лінгвістів "Актуальные проблемы психологии и лингвистики" (2000) у Пензенському державному педуніверситеті.

Публікації. Основні положення та висновки, викладені в дисертації, відображено в трьох тезах доповідей і шести статтях (з них дві у співавторстві) у фахових виданнях.

Мета й завдання дисертації зумовили структуру роботи, яка складається зі вступу, трьох розділів, загальних висновків, списку використаної літератури, лексикографічних та ілюстративних джерел, восьми додатків.

У вступі обґрунтовується вибір теми, її актуальність, визначаються мета, завдання, об'єкт і предмет та методи дослідження, розкриваються наукова новизна, теоретичне та практичне значення роботи, формулюються основні положення, що виносяться на захист.

У першому розділі робиться огляд літератури, присвяченої дієсловам переміщення сучасної німецької мови, окреслюються основні напрями дослідження, обґрунтовується вибір напряму дослідження, описуються загальна методика й методи, що використовуються в роботі. Певну увагу приділено розгляду теоретичних питань, пов'язаних з проблемами системності й основних типів відношень у лексико-семантичній системі мови.

У другому розділі проводиться аналіз парадигматичних властивостей дієслів переміщення в сучасній німецькій мові. У квантитативному аспекті визначається середня кількість їх значень, зв'язок полісемічності з частотою дієслів переміщення в словниках і тип їх розподілу в словнику Duden. Проводиться інвентаризація ЛСГ дієслів переміщення за допомогою формальних і неформальних методів. Певну увагу приділено розкриттю словотвірної природи цих лексичних одиниць, їх дериваційній продуктивності, а також дослідженню зв'язку фонетичного та лексичного значень ЛСГ дієслів переміщення.

У третьому розділі досліджуються синтагматичні властивості ЛСГ дієслів переміщення: описуються їх дистрибутивні формули у світлі новітніх лінгвістичних інтерпретацій; аналізується лексична сполучуваність цієї семантичної групи слів з іменниками, займенниками, прислівниками, іншими дієсловами та прийменниками. Розглядаються сполучувальні властивості найбільш частотних дієслів переміщення.

У загальних висновках підводяться підсумки проведеного аналізу, узагальнюються отримані результати та накреслюються напрями подальших досліджень.

Загальний обсяг дисертації становить 259 сторінок, з них 166 сторінок тексту, 20 сторінок списку використаних джерел і 73 сторінки додатків. Робота містить 51 таблицю і 2 рисунки. Найважливіші 39 таблиць і 2 рисунки включені до тексту дисертації, 12 таблиць наведені в додатках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Розділ 1. Теоретичні та методологічні передумови дослідження лексико-семантичної групи дієслів переміщення в сучасній німецькій мові

Дієслова переміщення були об'єктом різнопланових досліджень багатьох вітчизняних (А.Г.Безруков; Р.Вескимейстер; Н.С.Дмитриева; Г.Н.Мельничук та ін.) і зарубіжних лінгвістів (H.Diersch; N.Orthen; G.Wotjak та ін.). Проте в цих роботах не ставилося за мету виділення цілої ЛСГ дієслів переміщення з усього лексичного складу німецької мови за допомогою традиційних та сучасних лінгвістичних методів з урахуванням при цьому семасіологічного й ономасіологічного підходів. Огляд досліджень з цієї проблематики виявив також відсутність комплексного аналізу ЛСГ дієслів переміщення в парадигматичному та синтагматичному аспектах. Усе це й визначило напрям дисертаційного дослідження дієслів зазначеної семантики в сучасній німецькій мові.

Певну увагу приділено розгляду теоретичних питань, безпосередньо пов'язаних з тематикою дослідження, – семантичним угрупованням у системі мови, парадигматичним та синтагматичним відношенням між лексичними одиницями. Під парадигматичними відношеннями розуміються асоціативні зв'язки мовних одиниць, під синтагматичними – лінійний ланцюжок мовних одиниць.

Лексико-семантична група розглядається як структурована сукупність лексичних одиниць однієї частини мови, для яких характерна наявність спільних семантичних компонентів у складі їх значень і які підпорядковуються одному поняттю, "імені" групи.

З трьох найбільш відомих методик інвентаризації лексичних мікросистем, а саме психофізіологічної, психолінгвістичної та лінгвістичної, була обрана остання, оскільки вона є доступною і не вимагає залучення великої кількості інформантів. До того ж лексикографічні джерела, що слугували матеріалом цього дослідження, вже є результатом первинного аналізу лексичного складу мови її носіями. З метою об'єктивізації отриманих результатів у роботі використовується низка традиційних і сучасних лінгвістичних методів дослідження.

Алгоритм процедури інвентаризації ЛСГ на основі компонентного аналізу словникових дефініцій з використанням деяких статистичних прийомів складається з таких етапів: 1) визначення домінанти групи; 2) утворення попереднього списку на основі тлумачних словників; 3) визначення основного складу групи; 4) формування периферійного складу групи; 5) аналіз отриманого переліку лексичних одиниць.

Аналіз синтагматичних зв'язків дієслів переміщення з іншими граматичними класами складається з таких етапів: 1) фіксація та складання вихідних таблиць про частоту спільного вживання дієслів переміщення з виділеними підгрупами слів інших частин мови; 2) отримання кількісних даних щодо частоти, обсягу, інтенсивності, широти сполучуваності досліджуваних одиниць; 3) укладання чотирипільних таблиць для подальшої статистичної обробки; 4) статистичний аналіз цих таблиць за допомогою метода хі-квадрат з метою отримання статистично значущих зв'язків; 5) визначення за допомогою коефіцієнта взаємної спряженості міри зв'язку між одиницями, що сполучаються; 6) обробка й інтерпретація отриманих даних.

Розділ 2. Парадигматичні властивості

лексико-семантичної групи дієслів переміщення в сучасній німецькій мові

2.1. Кількісні характеристики дієслів переміщення

Під дієсловами переміщення розуміються дієслова, які позначають переміщення істоти чи предмета в просторі за певний час за допомогою (або без) засобів переміщення.

До цієї групи були віднесені дієслова за їх першим (основним) значенням у лексикографічному джерелі. Аналіз дієслів у квантитативному плані проводився на матеріалі суцільної вибірки з двох сучасних тлумачних словників німецької мови Duden-Universal та Wahrig.