LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантична група дієслів переміщення в сучасній німецькій мові (парадигматичні та синтагматичні властивості)

Середня кількість значень дієслів переміщення за словником Duden складає 2,1, за словником Wahrig – 1,3. Ці результати в цілому збігаються з результатами, які були отримані на матеріалі всіх дієслів за цими словниками, відповідно 1,7 та 1,3 (С.В.Кійко). Це дозволяє зробити припущення, що характеристики цілої лексичної системи проявляються в її частинах.

За допомогою коефіцієнта рангової кореляції (r=-0,91) за словником Duden було встановлено: зі збільшенням числа значень зменшується кількість дієслів переміщення з цим числом значень, що вважається мовною універсалією.

Коефіцієнт лінійної кореляції розподілів дієслів переміщення у двох словниках склав 0,92 і свідчить про те, що між розподілами дієслів за полісемічними зонами в обох словниках є прямий зв'язок. Перевірка типу розподілу частот дієслів переміщення у словнику Duden показала, що дієслова переміщення не розподіляються ні за геометричним законом, ні за законом Пуасона, що притаманне також всьому дієслівному складу сучасної німецької мови.

2.2. Інвентаризація лексико-семантичної групи дієслів переміщення

В основу виділення дієслів переміщення було покладено два взаємодоповнюючі підходи: ономасіологічний та семасіологічний, тобто до уваги бралася як реальність, так і мовне відображення цієї реальності. В результаті було отримано більше 800 лексичних одиниць семантичної сфери руху, з якої були виписані лише дієслова (граматичне обмеження).

Для німецьких дієслів переміщення важливу роль відіграє такий граматичний аспект як перехідність/неперехідність. Ми розглядаємо неперехідні дієслова переміщення.

На основі морфологічного критерію були відібрані прості за формою дієслова, для чого за зразок був використаний словник Матера (Deutsche Verben / Hrsg. von E. Mater. – Leipzig: VEB Bibliographisches Institut, 1967. – Heft 3: Gesamtverzeichnis der Grundwrter). Під простими дієсловами розуміються всі безпрефіксні сильні, неправильні, змішані, претерито-презентні та слабкі дієслова.

При інвентаризації ЛСГ дієслів переміщення також враховувалися: 1) cинхронічний підхід; 2) функціональний підхід (розглядається літературна та нейтрально-розмовна мова); 3) територіальний підхід (матеріалом дослідження є офіційна мова Федеративної Республіки Німеччина).

Ми обмежуємося в дисертаційному дослідженні найчисельнішою групою дієслів переміщення – дієсловами активного переміщення.

З метою визначення ваги компонента "переміщення" у цих дієсловах використовується формула

(1)

де W – вага компонента (рубрики), n – кількість компонентів (рубрик) тлумачення, r – ранг компонента (рубрики).

Оскільки в дослідженні використовуються п'ять робочих словників сучасної німецької мови, то визначається середня вага компонента "переміщення" за формулою

(2)

де Wcp – середня вага компонента, W1, 2, n – вага компонента в першому, другому, n-му словнику, n – кількість словників.

При виділенні ядра та периферії ЛСГ використовуються такі емпіричні критерії, як вага компонента "переміщення" (W) та частота вживання компонента "переміщення" (F) у тлумаченні дієслів.

Пороговою величиною обрано 0,6 для індексу W та величина 3 для індексу F.

Слова, які не ввійшли до ядра, аналізувалися додатково, оскільки вони можуть тлумачитися не прямо через домінанту, а через ядерні слова (напр., gehen, fahren, kriechen тощо). Отже, якщо хоча б один з ядерних компонентів описує семантику слів, які аналізуються, з середньою величиною W0,6 та F3, то відповідне слово вводиться до основного складу групи.

З урахуванням показників обох індексів до основного складу ЛСГ дієслів переміщення увійшло 129 лексико-семантичних варіантів (ЛСВ). Периферійний склад цієї групи (0,6>W0,3, F3) становить 35 ЛСВ. Усі інші лексичні одиниці з вагою компонента меншою, ніж 0,3, або з частотою вживання меншою, ніж 3, відкидалися.

Подальший аналіз парадигматичних зв'язків виділеної групи дієслів переміщення проводився за допомогою компонентного аналізу та статистичних прийомів.

На основі величини семантичного зв'язку в інвентаризованій ЛСГ виділено декілька підгруп з синонімічними рядами:

1. Дієслова переміщення людини на ногах з домінантою gehen, де виділяються такі підрупи: а) дієслова, що позначають прогулянку, блукання, мандрівку і т.п. (напр., bummeln, flanieren,promenieren тощо); б) дієслова, що супроводжуються звуковим ефектом як внаслідок процесу дихання, так і самого процесу ходіння, їзди (напр., keuchen, latschen, poltern, schlappen тощо); в) дієслова нерівномірного, невпевненого, незграбного переміщення, як внаслідок фізичних вад, так і фізичної втоми, сп'яніння, необачності і т.п. (напр., hinken, lahmen, schwanken, wanken тощо); г) дієслова переміщення великої кількості людей (напр., marschieren1, strmen, ziehen); д) дієслова ритмичного переміщення (напр., tanzen, tnzeln); е) дієслова обмеженого переміщення (напр., rcken, treten); ж) дієслова наближення (напр., kommen1, kommen2); з) дієслова хаотичного переміщення (напр., toben, tollen); и) дієслова переміщення по нетвердій поверхні (напр., waten, stapfen).

2. Дієслова швидкого переміщення. У цієї підгрупи дієслів домінує компонент "швидкість". Значення більшості цих лексичних одиниць передбачає можливість використання технічних засобів (напр., brausen, eilen, fegen, flitzen, hasten, hetzen, rasen, sausen, schieen тощо).

3. Дієслова, що позначають переміщення людини за допомогою певних засобів, з домінантою fahren: а) по землі (напр., kutschen, kutschieren, radeln, reiten тощо); б) на воді (напр., gondeln1, rudeln, paddeln, segeln1); в) у повітрі (напр., fliegen, jetten).

4. Дієслова на позначення переміщення в лежачому положенні з використанням рук і ніг (напр., krabbeln, kriechen, robben).

5. Дієслова вертикального переміщення, наприклад, klettern, klimmen тощо.

6. Дієслова переміщення стрибком, наприклад, jumpen, schnellen, springen1.

7. Дієслова ковзання, наприклад, rutschen, schlittern.

2.3. Словотвірні властивості ЛСГ дієслів переміщення

За словотвірною структурою в досліджуваній ЛСГ виділяються дві приблизно однакові за кількістю підгрупи дієслів переміщення: 1. Непохідні дієслова, серед яких розрізняють незапозичені (70 лексичних одиниць (ЛО), напр., gehen, fahren, fliegen тощо) та запозичені (12 ЛО, напр., defilieren, jumpen, trampen тощо); 2. Похідні дієслова: а) відіменникові (41 ЛО), напр., dampfen, gondeln, jetten тощо; б) віддієслівні (28 ЛО), напр., trampen trampeln, trotten trotteln; в) відприкметникові (5 ЛО), напр., irren, schlappen, schwanken тощо; г) відвигукові (1 ЛО), напр., husch huschen.

Суфіксація в лексичних одиницях переміщення істотне не відрізняється від суфіксації всього дієслівного складу сучасної німецької мови. Окрім граматичного суфікса -en, який трапився в 123 дієсловах цієї ЛСГ, для дієслів переміщення характерні суфікси -el(n) (17 ЛО), напр., krabbeln,