LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантична група дієслів переміщення в сучасній німецькій мові (парадигматичні та синтагматичні властивості)

radeln, strampeln та ін.; -ier(en) (9 ЛО), напр., defelieren, flanieren тощо; -er(n) (4 ЛО), напр., klappern, schlittern, stolpern та ін.; -s(en) (4 ЛО), напр., hopsen, staksen, tapsen, trapsen. Порівняно з усіма дієсловами сучасної німецької мови досліджуваним лексичним одиницям більше притаманна суфіксація з -eln (відповідно 7,27% – 10,82%) і менше з -ern (відповідно 6,33% – 2,55%), що зумовлено їх семантикою.

На відміну від суфіксації, словоскладання та префіксація у словотворі дієслів переміщення відіграють більш помітну роль, що є характерним і для всієї дієслівної системи сучасної німецької мови.

Дієслова ЛСГ переміщення зафіксовано в таких групах складних лексичних одиниць:

І. Cкладні дієслова, що утворені за схемами:

1. S+V (іменник + дієслово). Усього зафіксовано 14 моделей з такими іменниками, як berg-, lust-, sack- тощо. У них трапляється лише 10 дієслів переміщення, з яких найбільше моделей у wandeln (4), fahren (3), laufen (3). Усі похідні складні дієслова зберігають семантичний зв'язок з твірними.

2. Adj+V (прикметник + дієслово). Усього зафіксовано 25 моделей з такими прикметниками, як gut-, leer-, schwarz- тощо. Тут трапляється 16 дієслів переміщення, з них найбільш частотними є gehen (12), treten (9), laufen (8). Не всі похідні складні слова зберігають семантичний зв'язок з ЛСГ дієслів переміщення.

3. Adv+V (прислівник + дієслово). Усього зафіксовано 78 моделей з такими прислівниками, як empor-, fort-, weiter- тощо. Тут трапляються майже всі дієслова ЛСГ переміщення, з них найчастотнішими є gehen (60), kommem (55), laufen (47). У більшості випадків простежується семантичний зв'язок похідних дієслів з твірними.

4. V+V (дієслово + дієслово). Усього зафіксовано 7 моделей таких дієслів переміщення, як gehen, fahren, reiten з дієсловами stiften-, verloren- тощо. Не в усіх випадках зберігається семантичний зв'язок з дієсловами ЛСГ переміщення.

5. K+V (конструкція + дієслово). Усього виявлено 2 моделі (zustande- та zustatten-) з дієсловoм kommen, які втрачають семантичний зв'язок з ЛСГ дієслів переміщення.

ІІ. Префікси (традиційні, невідокремлювані): be-, er-, ent-, ver-, zer-.

З префіксом be- зафіксовано 27 дієслів, з яких 10 (37%) переходять в інші семантичні поля. З префіксом er- виявлено 18 дієслів, з яких 9 (50%) втрачають семантичний зв'язок з досліджуваною групою слів. З префіксом ent- зафіксовано 17 дієслів, з яких лише одне (0,06%) втрачає семантичний зв'язок з ЛСГ дієслів переміщення. З префіксом ver- виявлено 36 дієслів, з яких 21 (58%) переходить в інші семантичні поля. З префіксом zer- зафіксовано 7 дієслів, які не зберігають семантичного зв'язку з ЛСГ дієслів переміщення.

Не виявлено дериваційних утворень ЛСГ дієслів переміщення з префіксами ge-, emp-, mi-, які є в сучасній німецькій мові непродуктивними.

ІІІ. Напівпрефікси, які, у свою чергу, поділяються залежно від наголосу в складному дієслові на дві підгрупи:

1. З постійним наголосом (наголошені префікси, що при відмінюванні дієслова пишуться окремо): ab-, an-, auf-, aus-, bei- та ін. Усього зафіксовано 14 моделей, у яких задіяна більшість дієслів інвентаризованої групи.

2. З непостійним наголосом (наголошені або ненаголошені префікси): durch-, hinter-, ber-, unter-, um-, voll-, wider-. Усього виявлено 7 моделей, у яких трапляється більшість дієслів ЛСГ переміщення.

Дієслова переміщення виступають членами всіх існуючих схем словотвору складних слів і утворюють похідні слова за допомогою переважної більшості префіксів і напівпрефіксів. Проте префіксація та словоскладання дієслів ЛСГ переміщення має свої особливості, що зумовлено їх лексичним значенням.

Дієслова ЛСГ переміщення активніші в словотвірному плані (прості дієслова переміщення складають 7,52% від загальної суми дериватів), ніж усі дієслова сучасної німецької мови (30,6% простих дієслів).

У результаті підрахунків словотвірних можливостей дієслів ЛСГ переміщення було виділено три рівні дериваційної продуктивності: 1) високий рівень (більше 31% від усіх дериваційно реалізованих можливостей ЛСГ дієслів переміщення), напр., gehen (99 моделей), fahren (86), kommen (81), laufen (81) та ін.; 2) середній (30% -11%), напр., eilen (46), schieen (45), strzen (43) та ін.; 3) низький (менше 10%), напр., rasen (15), rudern (15), streichen (15) та ін.

2.4. ЛСГ дієслів переміщення у фоносемантичному аспекті

Останнім часом усе більша кількість досліджень присвячується виявленню чисто психологічних кореляцій між звучанням та значенням слова. При цьому звучання слова розглядається як низка звуків, більшість з яких має свій символічний потенціал, а сумарна оцінка цього потенціалу складає фонетичне значення (далі – ФЗ) слова.

Завданням цього підрозділу є виявлення кореляції між ФЗ та лексичним значеннм (ЛЗ) ЛСГ дієслів переміщення. При цьому мова йде про ФЗ не окремого слова, а про сумарне ФЗ цілої ЛСГ.

Дослідження проводилося в декілька етапів. Спочатку всі лексичні одиниці були затранскрибовані на основі словника німецької вимови (Wrterbuch der deutschen Standardaussprache: Der Duden in 12 Bnden. – 3. Aufl. – Mannheim: Duden-Verlag, 1990. – Bd. 6). Потім була підрахована частота кожної фонеми у виборці та її частота відносно решти фонем вибірки. З 39 досліджуваних звуків 24 виявили значущі відхилення від нормальної частоти (дані по нормальній частоті див. [В.В.Левицький, В.І.Кушнерик]). Ці звуки було проаналізовано за сімома шкалами: сили, активності, оцінки, розміру, твердості, світла, теплоти.

Фонетичне значення ЛСГ дієслів переміщення в сучасній мові складається з таких компонентів: "дуже сильний", "дуже твердий", "дуже неприємний", "темний" та "швидкий".

З метою встановлення співвідношення ФЗ цієї ЛСГ та її ЛЗ використовувався метод компонентного аналізу на основі словникових дефініцій.

У досліджуваній ЛСГ переважають дієслова з семантичними компонентами "сильний", "швидкий" та "неприємний". Отже, лексичне значення лексико-семантичної групи дієслів переміщення в цілому збігається з її фонетичним значенням.

Коефіцієнт лінійної кореляції r, що вказує на залежність між величинами ФЗ дієслів переміщення та всіх простих дієслів (дані по всім простим дієсловам взято в [С.В.Кійко]), дорівнює 0,94. Це свідчить про те, що між досліджуваними явищами існує сильний прямий зв'язок. Коефіцієнт варіації фонетичних значень дієслів переміщення складає 40,1% і не сильно відрізняється від відповідного результату у всіх простих дієслів (38,2%).

Розбіжність, що має місце, зумовлюється насамперед тим, що дієслова переміщення є більш "сильними", "твердими", "приємними" та менш "активними" й "світлими", ніж всі прості дієслова сучасної німецької мови. Нерелевантними для дієслів переміщення є шкали розміру та теплоти, що зумовлюється впливом оточуючого середовища на людське мислення (рух не визначається в поняттях "холодний" чи "великий").

Розділ