LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантична група дієслів переміщення в сучасній німецькій мові (парадигматичні та синтагматичні властивості)

властива широта сполучуваності від 0,17 до 0,33.

Найбільший ступінь вибірковості, що визначався у сполученнях з виділеними підкласами займенників, мають дієслова fahren, fliegen, gehen1, gehen2, kommen2, tanzen.

Усі прислівники, що сполучаються з досліджуваними дієсловами, були розподілені за сімома підгрупами: 1) місця (напр., dort, hier, unten та ін.); 2) напрямку (напр., bergab, gerade, weiter та ін.); 3) способу дії (напр., energisch, leise, vorsichtig та ін.); 4) часу (напр., dann, heute, immer та ін.); 5) модальні (напр., bestimmt, eigentlich, hoffentlich та ін.); 6) міри, ступеня (напр., ein bichen, kaum, ein wenig, viel та ін.); 7) причини, умови, поступки (напр., dazu, dennoch, extra, folglich, trotzdem та ін.).

Найбільші показники широти сполучуваності з виділеними підкласами прислівників мають kommen2 (1; 1), fahren (0,86; 1), gehen2 (0,86; 1), kommen1 (0,57; 0,57), laufen2 (0,57; 0,57), wandern1 (0,57; 0,43), tanzen (0,43; 0,43) та ін.

Найбільшою вибірковістю сполучуваності з підкласами приcлівників характеризуються такі дієслова, як gehen1, gehen2, gehen3, kommen2 та treten.

Дієслова, що сполучаються з дієсловами переміщення, були поділені на вісім підгруп: 1) модальні (напр., knnen, sollen, wollen тощо), 2) такі, що вказують на початок дії (напр., anfangen, beginnen та ін.), 3) рух (напр., spazieren, tanzen, laufen та ін.), 4) сприйняття (напр., sehen, hren та ін.), 5) назви конкретної дії (напр., faxen, lernen, klauen тощо), 6) такі, що вказують на бажання, намір тощо (напр., denken, beschlieen, wnschen та ін.), 7) такі, що вказують на біологічні потреби (напр., essen, trinken та ін.), 8) решта дієслів (напр., hausieren, weigern та ін.).

Найбільш широкий діапазон лексичних зв'язків з іншими дієсловами в позиціях ліворуч та праворуч характерний для частотних лексичних одиниць gehen2 (0,38; 0,50), kommen2 (0,38; 0,25), тобто для дієслів, які найбільш узагальнено передають процес зміни положення в просторі. Широта сполучуваності дієслів переміщення з іншими дієсловами досить обмежена, більшість з них сполучаються тільки з підкласом модальних дієслів.

Найбільшою вибірковістю у сполученнях з іншими дієсловами характеризуються gehen2, gehen3, kommen1, kommen2 та schwimmen.

При аналізі лексичної сполучуваності дієслів переміщення з прийменниками було виділено такі підкласи останніх: 1) місця (напр., an, auf, in та ін.); 2) напрямку (напр., auf, durch, in, nach, zu та ін.); 3) модальні (або способу дії, напр., an, auf, in, mit, nach, per та ін.); 4) часу (напр., ab, an, in, seit, vor, um та ін.); 5) каузативні (напр., anllich, in, ohne, statt, wegen та ін.).

Найбільші показники широти сполучуваності з виділеними підкласами прийменників у позиції ліворуч і праворуч мають дієслова gehen2 (1; 1), kommen2 (1; 1), fahren (0,8; 1), laufen2 (0,6; 0,8), steigen (0,4; 1). У решти досліджуваних дієслів спостерігається широта сполучуваності від 0,2 до 0,4.

Найбільший ступінь вибірковості у сполученнях з прийменниками мають дієслова fahren, gehen1, gehen2, kommen2, reisen, schwimmen, strmen, tanzen.

3.3. Сполучувальні властивості найбільш частотних дієслів ЛСГ переміщення

До найбільш частотних дієслів ЛСГ переміщення, які трапляються більше п'ятдесяти разів у нашій виборці, належать fahren, folgen, gehen, kommen, laufen, rennen, springen, steigen, treten та інші. Для прикладу наведемо сполучувальні властивості дієслова fahren.

З погляду синтаксичної сполучуваності з дієсловом fahren зафіксовано найбільше директивних актантів (282), темпоральних (126), селективних (67) та модальних поширювачів (58). Дослідження лексичної сполучуваності дієслова fahren виявило, що воно характеризується серед дієслів виділеної семантичної групи найбільшими показниками широти сполучуваності з іменниками (0,44; 0,64), займенниками (0,33; 0,50), прислівниками (0,81; 1) та прийменниками (0,8; 1).

У позиції ліворуч зафіксовано сильні синтагматичні зв'язки дієслова fahren з іменниками, що позначають засоби переміщення та час, з прислівниками напрямку, прийменниками часу. Праворуч від дієслова fahren "стандартні зв'язки" (термін Л.В.Бистрової), тобто такі зв'язки, в яких емпіричні частоти виявилися вищими за теоретично очікувані величини, зафіксовано з іменниками, що позначають засоби переміщення, місце, час, установи, з модальними та темпоральними прийменниками.

Отже, дієслово fahren активізує в обох позиціях на синтагматичному рівні свої основні семантичні компоненти – засіб переміщення, напрямок і час.

Аналіз сполучувальних властивостей частотних дієслів ЛСГ переміщення показав, що основні семантичні компоненти дієслів переміщення знаходять своє вираження на синтагматичному рівні.

У загальних висновках підбиваються підсумки роботи:

Для ЛСГ дієслів переміщення як однієї з частин дієслівного складу сучасної німецької мови характерні ознаки всієї дієслівної системи. Показники середньої кількості значень ЛСГ дієслів переміщення (2,1 за словником Duden та 1,3 за словником Wahrig) у цілому співпадають з відповідними показниками для всіх дієслів. Зв'язок полісемічності дієслів досліджуваної ЛСГ з їх частотою у словниках є зворотним, тобто зі збільшенням кількості значень дієслів переміщення зменшується їх кількість. Співвідношення між кількістю значень дієслів переміщення та їх частотою у словнику Duden має змішаний характер.

Кількісні характеристики досліджуваних дієслів, доповнені даними компонентного та дефініційного аналізу, роблять інформацію достовірнішою, що уможливлює об'єктивне проведення інвентаризації ЛСГ дієслів переміщення сучасної німецької мови та виділення окремих груп синонімів на основі сили семантичних зв'язків між її елементами.

З погляду морфології дієслова переміщення в цілому відображають суфіксацію, префіксацію та словоскладання всього дієслівного складу сучасної німецької мови. Разом з тим лексичним одиницям окресленої семантичної групи притаманні певні особливості, що зумовлено їх семантикою. Дієслова ЛСГ переміщення активніші у словотвірному плані, ніж решта дієслів сучасної німецької мови, і поділяються за своєю дериваційною продуктивністю на три рівні: високий, середній та низький.

Між розподілами сумарних фонетичних значень дієслів переміщення і всіх простих дієслів сучасної німецької мови за різними шкалами зафіксовано сильний прямий зв'язок. Особливістю цих дієслів є те, що вони більш "сильні", "тверді", "приємні" та менш "активні" й "світлі", ніж усі дієслова, що зумовлено їх лексичним значенням. Між сумарним лексичним і фонетичним значеннями досліджуваних одиниць існує зв'язок.

Синтагматичні зв'язки дієслів ЛСГ переміщення з іншими частинами мови характеризуються низкою кількісних параметрів: об'єм, частота, широта, інтенсивність, вибірковість. За допомогою статистичного аналізу (хі-квадрат, коефіцієнт К) встановлено сильні синтагматичні зв'язки досліджуваних дієслів з