LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантична група дієслів переміщення в сучасній німецькій мові (парадигматичні та синтагматичні властивості)

іменниками, прислівниками, дієсловами, займенниками та прийменниками.

Типовими значеннями дистрибутивних формул дієслів переміщення є сам факт зміни положення у просторі, вказівка на напрямок, місце, швидкість тощо.

Найбільш частотним дієсловам переміщення притаманна найбільша широта синтагматичних зв'язків, у яких проявляються основні семантичні компоненти процесу зміни положення у просторі: суб'єкт, напрямок, місце, час тощо.

Теоретичні й практичні здобутки проведеного дослідження можуть бути використані для подальшої наукової розробки проблем системності на прикладі інших лексико-семантичних груп не лише сучасної німецької мови, а й інших мов. Подальші дослідження доцільно проводити з урахуванням сучасних положень психолінгвістики, зокрема в когнітивному аспекті, де вивчення функціональних особливостей дієслів ЛСГ переміщення допоможе запобігти комунікативним непорозумінням.

Перспективним можна вважати дослідження дієслів переміщення в аксіологічному плані як реалізації семантичного розвитку способів вираження мисленнєвих процесів, говоріння і т.ін. на основі значення руху, а також вивчення системних зв'язків поля переміщення з полями оцінки, погоди, часу, розумової діяльності, почуттів тощо.

Основні положення дисертації викладені в таких публікаціях:

 • Квантитативне дослідження полісемії дієслів сучасної німецької мови // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. – Чернівці: ЧДУ. – 1996. – Вип. 1: Германська філологія. – С. 32-38. (у співавторстві з С.В.Кійко)

 • Quantitative Analysis of Verb Polysemy in Modern German // Journal of Quantitative Linguistics. – 1996. – Vol. 3, Nо. 2. – P. 132-135. (у співавторстві з В.В.Левицьким і С.В.Сполницькою)

 • Зв'язок між фонетичним та лексичним значеннями ЛСГ дієслів пересування сучасної німецької мови // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. – Чернівці: ЧДУ. – 1998. – Вип. 27: Германська філологія. – С. 18-26.

 • Деякі кількісні характеристики дієслів руху в сучасній німецькій мові // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. – Чернівці: ЧДУ. – 1999. – Вип. 60: Германська філологія. – С. 68-73.

 • Про дослідження дієслів руху в сучасній німецькій мові // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. – Чернівці: ЧДУ. – 2000. – Вип. 71: Германська філологія. – С. 14-24.

 • Інвентаризація лексико-семантичної групи дієслів пересування в сучасній німецькій мові // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. – Чернівці: ЧНУ. – 2000. – Вип. 98: Германська філологія. – С. 51-59.

 • Фонетическое и лексическое значения глаголов в современном немецком языке // Материалы Всерос. конф. "Актуальные проблемы психологии, этнопсихологии и фоносемантики". – Москва: Ин-т психологии и Ин-т языкознания РАН. – 1999. – C. 144-145.

 • Структура поля глаголов движения в современном немецком языке // Материалы междунар. конф. "Единство системного и функционального анализа языковых единиц". – Белгород: БГУ. – 1999. – Вып. 4. – С. 42-43.

 • Глаголы движения в квантитативном аспекте (на материале современного немецкого языка) // Материалы Всероссийской Школы молодых лингвистов "Актуальные проблемы психологии и лингвистики". – Москва, Пенза: Ин-т психологии РАН; Ин-т языкознания РАН; ПГПУ им. В.Г.Белинского. – 2000. – C. 69-70.

  Особистий внесок дисертанта в статтях (1) і (2) полягає у виділенні дієслів руху/переміщення в дієслівному складі та визначенні коефіцієнта полісемічності цієї групи слів у двох репрезентативних словниках сучасної німецької мови.

  АНОТАЦІЯ

  Кійко Ю.Є. Лексико-семантична група дієслів переміщення в сучасній німецькій мові (парадигматичні та синтагматичні властивості). – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Київський державний лінгвістичний університет, Київ, 2001.

  У дисертації проведено комплексне дослідження лексико-семантичної групи дієслів переміщення в сучасній німецькій мові в парадигматичному (квантитативному, словотвірному, фоносемантичному) та синтагматичному аспектах.

  Визначено середню кількість значень дієслів переміщення в сучасній німецькій мові. Встановлено зв'язок полісемічності з частотою дієслів переміщення у словниках та тип їх розподілу за словником Duden. Проведено інвентаризацію ЛСГ дієслів переміщення та досліджено парадигматичні й синтагматичні характеристики дієслів переміщення за допомогою формальних і неформальних методів. Описано дистрибутивні формули дієслів переміщення та сполучувальні властивості найбільш частотних з них. Встановлено словотвірні особливості дієслів переміщення та їх дериваційну продуктивність. Визначено фонетичне значення дієслів переміщення в сучасній німецькій мові.

  Ключові слова: дієслово, переміщення, лексико-семантична група, синтаксична сполучуваність, лексична сполучуваність, словотвір, фонетичне значення, лексичне значення, німецька мова.

  АНОТАЦІЯ

  Кійко Ю.Є. Лексико-семантична група дієслів переміщення в сучасній німецькій мові (парадигматичні та синтагматичні властивості). – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Київський державний лінгвістичний університет, Київ, 2001.

  У дисертації проведено комплексне дослідження лексико-семантичної групи дієслів переміщення в сучасній німецькій мові в парадигматичному (квантитативному, словотвірному, фоносемантичному) та синтагматичному аспектах.

  Визначено середню кількість значень дієслів переміщення в сучасній німецькій мові. Встановлено зв'язок полісемічності з частотою дієслів переміщення у словниках та тип їх розподілу за словником Duden. Проведено інвентаризацію ЛСГ дієслів переміщення та досліджено їх парадигматичні й синтагматичні характеристики за допомогою формальних і неформальних методів. Описано дистрибутивні формули дієслів переміщення та сполучувальні властивості найбільш частотних з них. Встановлено словотвірні особливості дієслів переміщення та їх дериваційну продуктивність. Визначено фонетичне значення дієслів переміщення в сучасній німецькій мові.

  Ключові слова: дієслово, переміщення, лексико-семантична група, синтаксична сполучуваність, лексична сполучуваність, словотвір, фонетичне значення, лексичне значення, німецька мова.

  АННОТАЦИЯ

  Кийко Ю.Е. Лексико-семантическая группа глаголов перемещения в современном немецком языке (парадигматические и синтагматические свойства). – Рукопись.

  Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Киевский государственный лингвистический университет, Киев, 2001.

  Диссертация посвящена изучению парадигматических и синтагматических особенностей глаголов перемещения в современном немецком языке.

  Исследование проведено на материале немецкоязычной художественной прозы общим объемом 2 млн. словоупотреблений. В работе


 •