LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантична група слів з просторовим значенням у німецькій мові (діахронічне дослідження)

hier одержуємо від форми *kwara або *kwіra зі значенням 'дитина' і передбачаємо таку смислову деривацію: 'дитина'→ 'чоловік / жінка' → 'син' → 'він' → 'той' → 'тут, сюди, ось'. Частота реалізації слова hier у текстах складає: двн. 0,13%, свн. 0,074%, рнвн. 0,033%, нвн. 0,075%. У семантичному ланцюзі лексеми da в ході розвитку німецької мови виявлено такі особливості: 'Всесвіт народжується' → 'тут, там; ось'. Частота поширення da у текстах становить: двн. 0,21%, свн. 0,27%, рнвн. 0,58%, нвн. 0,22%. Зменшення обсягу вживання слова da у нвн. текстах пояснюємо появою синоніма dort. Виявлено розширення семантики слів hin / her зі збільшенням частоти реалізації у текстах: hin двн. 0,03%, свн. 0,05%, рнвн. 0,14%, нвн. 0,198%; her двн. 0,02%, свн. 0,03%, рнвн. 0,12%, нвн. 0,13%. В основі найменування hin 'туди' перебувають, можливо, значення іє. праформи *kwana 'всесвіт не цілісний'. Розвиток семантики hin 'туди', за космогонічною моделлю, ймовірно, йшов у напрямку: 'всесвіт не цілісний' → 'туди, геть, удалину (іншого першопростору)'. Зародження в мові словоформи 'сюди' співвідносимо з іє. праформою *kwatara / *kwadara 'всесвіт триєдиний'. Розвиток смислової деривації слова her передбачаємо в напрямку: 'першопростори' → 'всесвіт триєдиний' → 'людина / чоловік' → 'сюди' (напрямок до місця злиття енергій першопростору, до людини).

За морфологічними складниками, новоутворення із просторовим значенням у сучасній німецькій мові поділяємо на: 1) одноморфемні й 2) багатоморфемні. Визначено, що багатоморфемні містять від двох до трьох коренів й активно сполучуються з афіксами. Установлено, що у формуванні й осмисленні багатоморфемних інновацій простежуються два основних напрямки:1) новизна зумовлена прирощенням значення в номінативних одиницях та 2) новизна зумовлена розосередженням змісту номінативних одиниць.

Механізми створення нових слів із просторовим значенням базуються на низці лінгвокогнітивних процесів, зумовлених конвергентним (односпрямованим) і дивергентним (урізнобіч) типами мислення людини й пов'язаних переважно з лінгвокогнітивними операціями аналогового мапування ознак і властивостей сутностей царини джерела на онтологічно споріднені сутності царини мети.

Подальшою перспективою наукового пошуку може бути дослідження особливостей вербалізації просторовості в різних дискурсах типу академічного, рекламного, економічного, юридичного, медичного, побутового тощо. Науковий інтерес до реконструкції денотативної співвіднесеності слів відкриває широкі можливості для подальшого дослідження проблем первісної номінації складних, ускладнених слів, словосполучень, ідіом та фразеологізмів.


Основні положення дисертації висвітлено в таких одноосібних публікаціях авторки:

 • Денотативне значення слів hіп / her в індоєвропейських мовах (діахронічне дослідження) // Південний архів: Філологічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. X-ХІ: За підсумками Всеукраїнської конференції "Культурологічні аспекти вивчення мов". – Херсон: OLDI, 2000. – С. 136-141.

 • Про опозицію "паhе" "близько" - "fеrп" "далеко", її семантику та походження в німецькій мові // Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія. Проблеми сучасної світової літератури. Проблеми сучасної лінгвістики: Всеукр. зб. наук. пр. – Черкаси: ЧДТУ, 2002. – Число 6. – С. 186-189.

 • Семантика німецького слова rаит "простір" та його мотивація (на матеріалі давніх пам'яток) // Південний архів: Філологічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. ХV: За матеріалами конференції "Функціонування мовних одиниць у художньому і публіцистичному мовленні". – Херсон: ХДПУ, 2002. – С. 80-84.

 • Семантична характеристика прийменників аb / ап із просторовим значенням у німецькій мові // Південний архів: Філологічні науки: Зб. наук. пр. – Вип. ХІV: За підсумками Всеукраїнської наукової конференції "Лексико-граматичні категорії у функціональному аспекті". – Херсон: Айлант, 2002. – С.182-186.

 • ber Semantik des Wortes Mark im Deutschen // Нова філологія. – 2002. – №1(12). – Запоріжжя: ЗДУ. – 2002. – С. 51-60.

 • Про морфологічну структуру німецьких слів з просторовим значенням // Наук. вісник Чернівецького університету. Германська філологія: Зб. наук. пр. – Чернівці: "Рута", 2003. – Вип. 155. – С. 143-152.

 • Когнитивные и номинативные аспекты лексико-семантической группы слов с понятием пространства в немецком языке // Материалы международной научной конференции "Форма, значение и функции единиц языка и речи". – Минск: МГЛУ, 2002. – Ч.2. – С. 75-77.

 • Смислове навантаження прислівників hіеr 'тут' / dа 'там' у німецькій мові (на матеріалах давніх текстів) // Матеріали V-ої Всеукраїнської конференції "Нові підходи до філології у вищій школ". – Нова філологія. – Запоріжжя: ЗДУ, 2002. – №2(13). – С. 306-308.

 • Особенности семантики тittĭ в двн. языке // Матеріали Міжнародної наукової конференції " Наука і освіта '2003". Філологія. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – Т. 13. – С. 96-97.

  АНОТАЦІЯ

  Романова Н.В.Лексико-семантична група слів з просторовим значенням у німецькій мові (діахронічне дослідження). –Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, Одеса, 2004.

  У дисертації пропонується комплексний підхід до вивчення розвитку семантики і форм німецьких слів із просторовим значенням, спрямований на виявлення їх первісної мотивації.

  Дослідження зосереджено на семантичних характеристиках та функціонуванні словоформ: Raum 'простір', Mark 'межа, кордон', Mitte 'середина, центр', nahe 'близько', fern 'далеко', hier 'тут', da 'там', hin 'туди', her 'сюди', ab 'із, з, від', an 'біля, поряд, у,на, до, по' у різні періоди розвитку німецької мови. Аналіз виконано на матеріалі давньо-, середньо-, ранньо- та нововерхньонімецьких текстів (загальний обсяг складає близько 900 000 слововживань) та даних лексикографічних праць німецької мови. Встановлено, що позначення простору виникли на основі усвідомлення вихідного протиставлення в давніх народів понять 'свій / чужий, інший'. З'ясовано хронологію зародження позначень простору в давньоверхньонімецькій мові. Визначено й розкрито особливості розвитку семантики досліджуваних одиниць на діахронічному зрізі. Проведено лінгвістичну реконструкцію праформ і виявлено первісну мотивацію номінативних одиниць. Визначено, що механізмами словотворення сучасних німецьких слів із просторовим значенням слугують лінгвокогнітивні операції розгортання денотативного первісного значення лексем і модифікації характеру зчеплення афіксальних морфем.

  Ключові слова: простір, словоформа, первісна мотивація, семантичні характеристики, реконструкція праформ, розвиток семантики, механізми словотворення, афіксальні морфеми.


  АННОТАЦИЯ

  Романова Н.В.Лексико-семантическая группа слов с пространственным значением в немецком языке (диахроническое исследование). – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова, Одесса, 2004.

  В диссертации предлагается комплексный подход к изучению развития семантики и форм немецких слов с


 •