LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантична група слів, які позначають колір у німецькій мові (діахронічне дослідження)

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. І.І. МЕЧНИКОВАКОЗАК ТЕТЯНА БОРИСІВНА
УДК: 811.112.2'373'0


ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ГРУПА СЛІВ, ЯКІ

ПОЗНАЧАЮТЬ КОЛІР У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

(діахронічне дослідження)Спеціальність 10.02.04 – германські мови

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук
Одеса - 2002Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному університеті ім. І.І.Мечникова,

Міністерство освіти і науки України.


Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор

Таранець Валентин Григорович,

Одеський регіональний інститут державного

управління Української Академії державного управління

при Президентові України,

професор кафедри української та іноземних мов


Офіційні опоненти:

доктор філологічних наук, професор

Каліущенко Володимир Дмитрович,

Донецький національний університет,

завідувач кафедри германської філології, декан факультету РГФкандидат філологічних наук, доцент

Каравашкін Віктор Іванович,

Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна,

завідувач кафедри німецької філології


Провідна установа:

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра германського, загального та порівняльного мовознавства, Міністерство освіти і науки України, м. Чернівці


Захист відбудеться 22березня 2002 року о 13.30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.051.02 в Одеському національному університеті ім. І.І.Мечникова (65058, м. Одеса, Французький бульвар, 24/26, ауд. 91)

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова (65026, м.Одеса, вул. Преображенська, 24).


Автореферат розіслано 15 лютого 2002 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Черноіваненко Є.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність роботи. При безперервному розвитку мови та її тісній взаємодії з мисленням людини в ній постійно виникають нові явища, які потребують розгляду та вивчення. На думку О.Я.Алексєєва, це, перш за все, лексико-семантичні проблеми, оскільки структурно-системні зміни в мові відбуваються повільно і, як правило, на тлі глибоких історичних перетворень. В останні десятиліття увагу лінгвістів привертає вивчення смислової сторони мови, зокрема лексичної семантики. Про це свідчить ціла низка фундаментальних досліджень у цій галузі, що знайшли відображення в роботах вітчизняних та зарубіжних учених.

Особливістю сучасних мовознавчих досліджень є також принципове розмежування синхронії і діахронії. Після панування синхронії, яке дало суттєві результати, у лінгвістичній науці все частіше підкреслюється необхідність вивчення розвитку мови як системи; наголошується потреба у науково вивірених даних про походження і функціонування лексичних одиниць, про взаємодію всіх рівнів мови. Стосовно німецької мови О.М.Назаренко відзначає, що дослідження в галузі діахронії мають фрагментарний характер і відсутність праць, у яких словотвірний і семантичний аспекти мови були б представлені на діахронному зрізі як цілісна система, пояснюється в першу чергу складністю об'єкта спостереження. У зв'язку з цим діахронічні дослідження Т.В.Гамкрелідзе, Вяч.Вс.Іванова, В.В.Левицького, М.М.Маковського, В.Д.Каліущенка, О.Д.Огуй, В.Г.Таранця, Т.В.Топорової мають особливу наукову перспективу.

Діахронічний аналіз слів, які позначають колір, дає змогу зазирнути в історичне минуле відповідних лексем німецької мови, проаналізувати їх становлення й розвиток, а на підставі одержаних даних реконструювати найдавніші форми та значення. Незважаючи на значну кількість робіт, присвячених вивченню проблеми позначення кольору в різних мовах, у них майже не зачіпаються питання зародження словоформ і розвитку їх семантики в різні періоди німецької мови. Все зазначене дозволяє вважати тему даного дисертаційного дослідження як актуальну, що знаходиться в центрі сучасної проблематики робіт зі семантики.

Об'єктом дисертаційного дослідження були прикметники на позначення кольору, розглянуті на трьох діахронічних зрізах німецької мови – давньоверхньонімецькому (двн.), середньоверхньонімецькому (свн.) і нововерхньонімецькому (нвн.).

Предметом вивчення є лексико-семантична група німецьких слів з основним значенням schwarz 'чорний', weiЯ 'білий', rot 'червоний', grьn 'зелений', gelb 'жовтий', blau 'синій, блакитний', braun 'коричневий', розглянутих на матеріалі давніх пам'яток і словників.

Метоюроботи є визначення особливостей розвитку семантики слів, які позначають колір, у двн., свн. і сучасній німецькій мові, реконструкція давніх форм і значень. Реалізація мети дисертаційного дослідження здійснювалася шляхом вирішення таких завдань:

1) розглянути символіку позначень кольору в давнину у германських та інших народів;

2) проаналізувати семантику позначень кольору schwarz, weiЯ, rot, grьn, gelb, blau, braun у різні періоди розвитку німецької мови на матеріалі давньо- і середньоверхньонімецьких текстів і даних двн., свн., нвн. словників;

3) визначити частоту вживання і тенденції розвитку розглядуваних лексем у німецькій мові;

4) виконати реконструкцію значень і форм основних позначень кольору в німецькій мові на основі отриманих властивостей (діахронічних ознак);

5) визначити первинну мотивацію досліджуваних позначень кольору.

Методологічноюосновою дослідження є системно-функціональний підхід до вивчення лексичних одиниць, які відображають за допомогою певних мовних засобів навколишню дійсність людини. Цей шлях дослідження визначає органічну цілісність спостережуваних лексем і свідчить про певну взаємодію мови і мислення, форми і змісту, які мають місце в еволюції мови та її одиниць.

Матеріалдослідження складають давньо- і середньоверхньонімецькі тексти, а також словникові статті, в яких розглянуто різні значення й форми основних позначень кольору (schwarz, weiЯ, rot, grьn, gelb, blau, braun) у різні періоди існування німецької мови. Загальний обсяг давніх текстів складає близько 1 140 000 лексичних одиниць (двн. період – 550 000, свн. – 590 000). При розгляді функціонування і семантики вказаних позначень кольору в німецькій мові були використані міфологічні, етимологічні, тлумачні, двомовні й частотні