LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантична група слів, які позначають колір у німецькій мові (діахронічне дослідження)

словники.

Методидослідження. При аналізі давніх форм і значень прикметників кольору використовувався порівняльно-історичний метод, застосований в роботі при порівнянні лексичних форм позначень кольору, при визначенні динаміки їх змін на матеріалі двн,. свн. і нвн. мови. Застосований у роботі метод реконструкції дав змогу відтворити прагерманські та індоєвропейські форми розглянутих позначень кольору і висловити припущення щодо їх первинної мотивації.

Метод ймовірнісно-статистичного аналізу дав можливість розглянути статистичні характеристики функціонування досліджуваних мовних одиниць у різні періоди розвитку німецької мови. Представлено середньоарифметичні дані реалізації лексем у двн. і свн. текстах. Значення дисперсії, оскільки вони є малими, не наводяться в роботі. Достатність вибірок двн. і свн. текстів визначалася за допомогою відомої у лінгвістиці формули (Р.Г.Піотровський, К.Б.Бектаєв, А.А.Піотровська).

Науковановизна дисертаційної роботи визначається метою, поставленими лінгвістичними завданнями і результатами дослідження. Новим у роботі є:

1) одержання лексико-семантичних варіантів німецьких лексем на позначення кольору на великому текстовому матеріалі;

2) визначення особливостей розвитку семантики основних позначень кольору в різні періоди існування німецької мови та їх діахронічних ознак;

3) реконструкція праформ і первинних значень розглянутих лексико-семантичних одиниць;

4) визначення первинної мотивації основних позначень кольору в німецькій мові.

Особистий внесок дисертанта полягає у встановленні особливостей розвитку семантики спостережуваних позначень кольору і реконструкції їх давніх форм і значень. Дисертація є самостійним дослідженням, виконаним на основі великого фактичного матеріалу із застосуванням відповідних методів наукового дослідження.

Теоретичне значення дисертаційної роботи полягає у детальному аналізі та визначенні особливостей розвитку семантики позначень кольору в різні періоди існування німецької мови. В результаті дослідження визначено діахронічні ознаки лексем кольору, які були використані при реконструкції праформ і первинних значень.

Практичназначущість роботи визначається можливістю використання її результатів у лекційних курсах з історії та лексикології німецької мови, у лексикографічних довідниках, у науково-дослідній роботі аспірантів і студентів. Результати роботи знайдуть застосування у практиці навчання німецькій мові як іноземній.

Зв'язокроботиз науковими темами. Дане дисертаційне дослідження виконане в межах загальнокафедральної теми (номер держреєстрації 733) "Одиниці мови, їх структура і розвиток (на матеріалі германських та слов'янських мов)", затвердженої Вченою Радою Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова 5.05.1997 р. (протокол № 9).

Апробаціяроботи. Матеріали дослідження обговорювалися на засіданні кафедри німецької філології Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова (ОНУ), на науково-теоретичних конференціях і семінарах професорсько-викладацького складу ОНУ (1998-2001), на міжнародній науковій конференції "Проблеми зіставної семантики" в Київському державному лінгвістичному університеті (1999). Основні положення дисертаційного дослідження викладені у шести публікаціях: чотирьох наукових статтях (з них три у фахових збірниках) і двох тезах. Усі публікації виконані без співавторів.

Структурароботи. Робота загальним обсягом 197 сторінок (з них 169 сторінoк тексту) складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків. Перелік використаних джерел складає 214 праць вітчизняних та зарубіжних авторів; перелік лексикографічних робот складає 41 міфологічний, етимологічний, двомовний і частотний словник, у переліку джерел досліджуваного матеріалу 40 давніх текстів. Дисертація містить сім таблиць і один рисунок.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, визначається ступінь наукової новизни, теоретичної та практичної значущості, представлені об'єкт, мета й завдання дослідження, вказано матеріал і методи дослідження, апробацію результатів роботи.

Першийрозділ,"Позначення кольору в мовах і шляхи його вивчення", присвячений оглядові існуючих у вітчизняному й зарубіжному мовознавстві досліджень, які стосуються проблеми позначень кольору. В ньому розглядаються основні результати вивчення лексичної, психолінгвістичної, лексико-семантичної сторони системи позначень кольору в германських та інших мовах. В існуючих лінгвістичних роботах на цю тему представлені, як правило, різні форми слів з різним значенням, що позначають колір; зроблено спроби психолінгвістичного вивчення семантичних відношень у групі позначень кольору, розглядається можливість системного опису семантики слів на позначення кольору, їх класифікації, але відносно рідко вивчаються питання походження й розвитку лексем, відсутня глибока реконструкція цих слів і, відповідно, первинна їх мотивація.

Вважається, що вихідним у народів на ранніх етапах розвитку було протиставлення "темний/світлий", і на його базі виникли позначення кольору. Однак межі між кольорами ще довгий час залишалися розмитими, що стало причиною широкого синонімічного вживання слів, що позначають кольори. Діахронічний підхід до вивчення цієї групи лексики дає змогу виділити більш давні позначення кольору і визначити слова основної системи у називанні кольору.

У другомурозділі,"Семантика німецьких слів, які виражають поняття 'чорний', 'білий' ", розглядаються символіка й бінарність найдавніших позначень кольору 'чорний' і 'білий', зроблено спробу прослідкувати виникнення і розвиток лексем schwarz i weiЯ у двн., свн. і нвн. мові й на основі одержаних даних реконструювати праформи та визначити мотивацію цих позначень кольору.

Існує думка вчених (В.І.Шерцль, С.Д.Кацнельсон, В.Г.Таранець), що кольори 'чорний' і 'білий' були не тільки первісними кольорами, які людина виділила з навколишнього світу, але що вони походять з одного кореня і деякий час позначалися одним словом. Корені й похідні від них слова мали спільні і гранично невизначені значення, з яких згодом, при поступовому виникненні численних відтінків шляхом розгалужування їх на самостійні категорії, утворилися значення, які при більш точному визначенні їх у мові часто стали навіть виражати протилежні одне одному значення.

Це підтверджує припущення про цілісність і бінарність сприйняття давньою людиною навколишнього світу.

У двн. текстах словоформа swarz вживалася для позначення темного кольору при протиставленні білому, світлому. Корінь swarz зустрічається і в дієслові слабкої дієвідміни swarzen 'ставати темними, темніти'. Аналіз показав, що слово swarz 'чорний' вживалося у двн. текстах у значеннях: 1) позначення кольору (нейтральний сенс); 2) позначення негативного сенсу. У словниках не дається