LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантична група слів, які позначають колір у німецькій мові (діахронічне дослідження)

й у вимові. Пізніше в результаті ранньоверхньонімецької дифтонгізації довгий голосний у wоz- перейшов у дифтонг еі і утворив форму weis-, яка у вигляді weiЯ представлена у сучасній німецькій мові.

На відміну від schwarz словоформа weiЯ позначає світлий, віддзеркалюючий сонячні промені колір предметів, явищ. Словоформа weiЯ має у сучасній німецькій мові такі значення: позначає колір (нейтральне значення); має переносні некольорові значення, пов'язані з поняттями "цнотливість", "безгрішність", "душевна чистота", "невинність"; позначає негативний емоційний стан людини, її негативні думки та вчинки; оригінальність і рідкісність людини (часто з негативним відтінком). Загальна частота поширеності в мові складає 4,30% (Н. Meier).

У цілому аналіз weiЯ показує розширення його семантики, починаючи від двн. періоду, і збільшення його функціонального навантаження.

Німецькі форми дають можливість реконструювати корінь (h)wоz, у якому початкові приголосні представляють прагерманський *hw. Згідно з законом Грімма ("перший пересув приголосних") *hw- вийшов з іє. *kw-. У результаті германський матеріал дозволяє реконструювати іє. форму *kweit 'блищати, білий', в якій основну смислову функцію виконує початкове *kwa- зі значенням 'всесвіт' (В.Г.Таранець). Подібну значущість отримали рефлекси *kwata в окремих сучасних мовах (англ. white, шв. vit, рос. свет, укр. світ).

Таким чином, німецьке слово weiЯ 'білий' передбачає таку смислову деривацію: 'всесвіт, світ (видимий)' > 'блищати, сяяти' > 'білий'.

Розвиток німецької мови свідчить про розширення семантики schwarz і weiЯ, що підтверджується матеріалом давніх текстів. Це підтверджують і статистичні показники, значення яких зростає до сучасного стану мови.

Третійрозділ,"Семантика слів rot 'червоний', grьn 'зелений', gelb 'жовтий' у різні періоди розвитку німецької мови", присвячений опису символіки, зародження й розвитку семантики в різні періоди німецької мови прикметників на позначення кольору rot, grьn, gelb.

За своїм символічним значенням червоний колір перевищує всі інші. З найдавніших часів людина виявляла особливу пристрасть до цього кольору. У міфології зустрічаються приклади, коли слова rot і Blut 'кров' вживаються як синоніми або одне одного визначає. збуджує спостерігачів, він зігріває, оживляє, і ця збуджуюча дія є тим сильнішою, чим ближчим є кольоровий нюанс до яскраво червоного.

У двн. мові слово rфt мало основне значення 'червоний', виступало як прикметник. Іменник rфta означав 'червоність', 'рум'янець', 'заграва'; дієслово rotзn позначало 'почервоніти', 'мерехтіти червоним кольором'. Останнє значення могло виражатися також іншою дієслівною формою rфtзn або прикметником rutemhafte.

У свн. період слово rфt має значення 'червоний', 'рудоволосий' (rothaarig), а також могло вживатися у значенні 'неправдивий', 'хитрий' (falsch, listig). Очевидним є розширення первинної семантики rфt. Помітним є також розширення дериваційного ряду з rфt.

Аналіз свн. текстів показав, що слово rфt вживається в основному в значенні кольору 'червоний', іноді передає відтінки цього кольору. Граматично це розвинена форма, яка, як правило, узгоджується в роді, числі й відмінку з іменем, з яким вона вживається. Коренева форма в усіх випадках представлена з довгим голосним і має вигляд rфt-. Ця лексема часто використовується для опису зовнішніх рис людини і в ліричних текстах Середньовіччя має велику частоту реалізації. В свн. текстах rфt- зустрілося в 0,011% випадків (у двн. – 0,004%).

У кожному періоді розвитку німецької мови слово rot набувало нових значень, про що свідчить також новонімецька мова. Словниковий матеріал дав змогу визначити семантику rot, яка представлена у сучасній німецькій мові у такому вигляді: позначення кольору предметів, явищ і т.п. у порівнянні з кольором крові; некольорова якість, ознака предмета, наприклад, "червоношкіра раса"; характеризує негативний емоційний стан людини, її переживання, емоції; у політичному жаргоні це позначення кольору поєднане, як правило, також з негативним відтінком; вживається у різних термінологіях; є символом любові та милосердя. Частота реалізаціі rot у текстах сучасної німецької мови – 8,48% (H.Meier).

У перебігу аналізу відзначалося, що rot має в текстах смислову спорідненість із іменниками 'кров', 'вогонь' (Blut, Feuer). Можна припустити й формальну спорідненість із вказаними іменами.

У германських мовах назва 'кров' має різне формальне вираження. Корінь зі значенням 'кров' зустрічається у мовах: двн., свн.bluot, нім. Blut, гот. bloю, англ. blood, шв. blod, дат. bloed, які походять від прагерманської форми *blo-dуm, де припускається значення FlieЯendes 'тe, що протікає' (давні люди розглядали кров як субстанцію, де міститься життя). Наявність у праформі *blo-dуm у її кореневій частині -lo- свідчить про віддалену спорідненість із -ro-. Вважається, що в ранньоіндоєвропейській прамові звуки [r] та [l] були однією фонемою. У давньосаксонській має місце форма drфr зі значенням 'кров'. Розглянуті германські лексеми показують, що для слів зі значенням 'червоний' і 'кров' спорідненою і спільною є коренева частина -ro-, яку можна вивести від іє. *ra. Подібна формальна й смислова спорідненість відзначається і в інших індоєвропейських мовах. Пор.: дінд. rudhirбs 'червоний' і rudhirбm 'кров', лат. ruber 'червоний' і cruor 'загустіла кров', лит. raudуnas 'червоний' і kraujas 'кров', ст.-сл. красьнъ и кръвь.

Для ранньоіндоєвропейської прамови можна реконструювати форму *kwara зі значенням 'сире м'ясо, загустіла кров' і розвиток семантики у напрямку: 'сире м'ясо, кров' > 'червоний колір' (W.Skeat, H.Paul).

Основна сема 'червоний' представлена в *ra-, яке має місце також у словах Farbe 'колір', Feuer 'вогонь', -rцte 'зоря' (Morgen-, Abendrцte).

Індоєвропейська праформа *kwara формально схожа на такий же корінь, що мав значення 'чорний'. Очевидно, звідси бере початок протиставлення символів 'чорний'/ 'червоний', яке мало місце в давнину. Можна припустити, що у своєму зародженні червоний колір протиставлявся хроматичній гамі 'чорний/білий' і тому був одним з перших найменувань кольору.

У символіці кольорів 'зелений' – це колір свіжої молодої зелені, виростаючих пагонів, колір життя і одночасно колір нестиглості, незрілості.

Аналіз міфологічного і фольклорного матеріалу давніх германців показав вияв двох ліній, пов'язаних із поняттям кольору 'зелений'. З одного боку, це був колір дyхів, демонів, які приносять людині шкоду; з іншого – зелень захищала її від невдачі, поганого впливу і це помічалось в основі розпочатих дій людини.

Треба відзначити ще одну особливість, пов'язану з кольорjv grьn, – це розуміння під цим поняттям початку зародження того чи іншого об'єкта або явища.

У двн. мові словоформа gruoni мала значення 'рости, пускати паростки, розвиватися, виростати'. У текстах зустрічаються також такі