LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантична і морфологічна структура форм минулого часу дієслів дійсного способу в сучасній кримськотатарській мові

 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

 • ІНСТИТУТ СХОДОЗНАВСТВА ім. А. КРИМСЬКОГО

 • Караєва Левіза Ісмаілівна


  УДК 811.512.145`33/37 • Лексико-семантична і морфологічна структура форм минулого часу дієслів дійсного способу в сучасній кримськотатарській мові

  10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних

  народів Америки та Австралії


  Автореферат

  дисертації на здобуття наукового ступеня

  кандидата філологічних наук


 • Київ – 2006


  Дисертацією є рукопис

  Роботу виконано на кафедрі кримськотатарського мовознавства Таврійського національного університету ім. В.I. Вернадського МОН України.


  Науковий керівник:

  доктор філологічних наук, професор

  Меметов Айдер Меметович,

  Таврійський національний університет

  імені В.I. Вернадського,

  декан факультету кримськотатарської

  та східної філології (м. Сімферополь)


  Офіційні опоненти:

  академік АН Казахстану,

  доктор філологічних наук, професор

  Мусаєв Кенесбай Мусайович,

  головний науковий співробітник

  Інституту мовознавства РАН (м. Москва)


  кандидат філологічних наук

  Мазінов Ахтем Сеїд-Аметович,

  викладач латинської мови в Кримському

  державному медичному університеті

  ім. С.І. Георгіївського МОЗ України

  (м. Сімферополь)  Провідна установа:

  Інститут філології Київського національного

  університету імені Тараса Шевченка  Захист відбудеться "13" жовтня 2006 року о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.174.02 в Інституті сходознавства ім. А. Кримського НАН України за адресою: 01001, Київ-1, вул. Грушевського, 4.

  З текстом дисертації можна ознайомитись у бібліотеці Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України (м. Київ, вул. Грушевського, 4, к. 207).

  Автореферат розісланий " 12 " вересня 2006 р.
  Вчений секретар

  спеціалізованої вченої ради Д 26.174.02

  кандидат філологічних наук Хамрай О.О.

  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

  Актуальність дослідження. Через відомі причини, багато питань ладу кримськотатарської мови дотепер залишаються недослідженими, численні цікаві з наукової і практичної точки зору явища ще не вивчені. До них належать особливості утворення і вживання форм минулого часу дійсного способу дієслів сучасної кримськотатарської мови.

  Вивченню проблем морфології в тюркському мовознавстві присвячені наукові праці фахівців із загального мовознавства, наукові розвідки перших укладачів сучасних наукових граматик тюркських мов: Н.К. Дмитрієва, А.Н. Кононова, К.М. Мусаєва, Ж. Дені, наукових граматик башкирської, татарської, якутської, казахської, карачаєво-балкарської та інших мов, а також дослідження з проблеми дієслівної частини мови тюркських мов А.А. Юлдашева, Д.Г. Тумашевої, А.П. Ходжієва і багатьох інших тюркологів. Використані також спеціальні дослідження, і особливо – з питань категорії дієслівного часу, минулого часу дійсного способу дієслів тюркських мов у працях тюркологів, індоєвропеїстів та інших лінгвістів.

  Форми минулого часу у кримськотатарській мові спеціально не досліджувалися. В наукових працях А.Н. Самойловича, Б. Чобан-заде можна зустріти лише окремі зауваження про форму минулого часу на -ды. В науковому дослідженні форм минулого часу кримськотатарської мови, також як і самої мови, після праць Б. Чобан-заде була тривала перерва, пов'язана з депортацією носіїв мови і припиненням її функціонування в багатьох сферах життя народу.

  Вперше комплексно показано минулий час дійсного способу в навчальному посібнику А. Меметова (Татар тили грамматикасынынъ практикумы. Ташкент, 1984). Наступним кроком в науковому вивченні форм минулого часу став навчальний посібник А. Меметова і К. Мусаєва (Крымтатарский язык. Ч. 1. Общие сведения о языке. Ч. 2. Морфология. Учебное пособие. Симферополь, 2003).

  Зв'язок дослідження з науковими програмами, планами і темами. Дисертантом здійснено вибір і обґрунтування теми „Лексико-семантична та морфологічна структура форм минулого часу дієслів дійсного способу в сучасній кримськотатарській мові", прийнятої для дослідження як самостійного актуального наукового напряму кафедрою кримськотатарської та східної мов Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського на період з 2002-го до 2005 року, в межах теми „Дослідження основних проблем фразеології, морфології, синтаксису і стилістики кримськотатарської мови", № держ. реєстрації 0101U005259 (керівник теми – доктор філологічних наук, професор А.М. Меметов).

  Методи дослідження – переважно описовий, з використанням порівняльного і порівняльно-історичного методів, компонентного аналізу.

  Основою для дослідження взято підхід від форми до значення граматичної категорії. Початковою є граматична форма часу, тобто застосовується формальний підхід. У кожної словоформи виявляються і детально описуються її основні варіанти функціонування, потім досліджуються її основні значення (семи) в мові. Такий підхід у теоретичному відношенні дає можливість повніше розкрити функціонуючі форми і парадигматичні семи кожної з форм минулого часу. Розгляд часових форм за їхніми існуючими назвами, що традиційно йде від схем індоєвропейської граматики, не завжди дає можливість всебічно досліджувати кожну з часових форм.

  З поставленої основної мети випливають такі завдання:

  – виявити всі варіанти утворення форм минулого часу дійсного способу дієслів, які існують у сучасній мові, визначити їхні функціональні форми;

  – показати основні семи, характерні для виявлених форм, вживання їх у мові;

  – показати місце форм і семантики даної категорії у граматичній структурі кримськотатарської мови;

  – спробувати встановити відношення форм і семантики минулого часу кримськотатарської мови до відповідних характеристик інших кипчацьких мов, зокрема до західнокипчацьких мов (карачаєво-балкарських, кумицьких, караїмських, урумських) – найближчих родичів кримськотатарської мови, а також до інших кипчацьких мов.

  Наукова новизна отриманих результатів дослідження. Вперше піддається всебічному монографічному вивченню категорія минулого часу дієслова сучасної кримськотатарської мови. В ієрархії структури граматичних категорій кримськотатарської мови ця категорія займає своє


 •