LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантична і морфологічна структура форм минулого часу дієслів дійсного способу в сучасній кримськотатарській мові

особливе місце в дійсному способі дієслівної частини мови.

Вперше системно описуються існуючі форми минулого часу. Зроблена спроба проаналізувати і встановити основні форми і семантичні компоненти – семи часових форм.

Практичне значення дисертації. Дисертація послужить науковою основою при складанні навчальних посібників, може бути використана в лекціях з теоретичної граматики, а також може скласти частину науково-обґрунтованої теоретичної граматики кримськотатарської мови, яку ще належить розробити фахівцям.

Теоретичне значеннядисертації. Здійснені нами дослідження можуть стати внеском у вивчення граматичної будови тюркських мов, виявлені форми кримськотатарської мови можуть стати у пригоді при складанні порівняльно-історичних та історичних праць з тюркських мов.

Апробація результатів дослідження. Матеріали наукового дослідження обговорювалися на засіданні кафедри кримськотатарського мовознавства ТНУ ім. В.І. Вернадського, на науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу ТНУ ім. В.І. Вернадського з 2002-го по 2005 р., на міжнародній конференції "Актуальні проблеми тюркології". Результати досліджень покладено в основу матеріалу для лекцій, прочитаних студентам факультету кримськотатарської та східної філології ТНУ ім. В.І. Вернадського у 2002–2005 роках, вони були викладені в 4 наукових статтях у виданнях, визнаних фаховими ВАК України.

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота загальним обсягом 193 сторінки складається зі списку умовних скорочень (с. 192–193), вступу (с. 5–31), двох розділів (с. 31–171), висновків (с. 171–176) та списку використаної літератури, що містить 226 найменувань.ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовується тема дослідження, представлені основні матеріали дослідження, розглянуті проблеми граматичних часів і минулого часу в мовознавстві і тюркології. Визначена основна мета і завдання дисертації.

Ще Арістотель виділяв час як характерну особливість дієслова, на відміну від імені. Дієслівний час звичайно визначається лінгвістами як "граматична категорія дієслова, що є специфічним мовним віддзеркаленням об'єктивного часу і служить для темпоральної (часової) локалізації події або стану, про який мовиться у пропозиції.

Як і в деяких мовах світу, форми часу і в кримськотатарській мові можуть вказувати на часову дистанцію: близькість або віддаленість події. При цьому локалізація, що дається категорією часу, може поєднуватися з більш детальним позначенням за допомогою лексичних і синтаксичних засобів: обставин часу, додаткових речень і зворотів, відповідних сполучників і т. д.

 • "Формы глагольных времен в тюркских языках уже с древнейших памятников предстают разветвленной системой, различающей три неотносительных, или абсолютных, времен – настоящее, прошедшее и будущее – и ряд относительных" (Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Морфология. М., 1988. – С. 368).

  У сучасній кримськотатарській мові дієслівні часи при їхньому прямому вживанні визначають дію безпосередньо по відношенню до моменту мовлення, як-от: одночасна – теперішній час, передуюча – минулий час, подальша – майбутній час.

  У кримськотатарській мові існують спеціальні "відносні" словоформи, що мають складну, східчасту орієнтацію, тобто орієнтують подію по відношенню до якої-небудь точки відліку, що локалізується в часі, у свою чергу, щодо моменту мовлення. Такі, наприклад, форми на -гъан эди – "час передування", форма на -ды, – "перфект", – яка займає в системі відносних часів особливе місце; "часи проходження" – наприклад, майбутнє в тому, що пройшло, – і часи, що поєднують проходження і передування. Можна також виділити "часи одночасності", наприклад, як "минуле одночасності" (теперішній у минулому) з дієсловами стану ол, тур, юр і т.д.

  У кримськотатарській мові категорія часу не має залежного зв'язку з категорією виду, оскільки її в такому вигляді, як в індоєвропейських мовах, не існує. Способи передання перебігу дії, широко розповсюджені у кримськотатарській мові, які деякі тюркологи відносять до категорії виду, не обмежені певними формами часу: о ишлеп башла-ды 'він почав працювати', о ишлеп башлай-джакъ 'він почне працювати', о ишлеп башлай 'він починає, почне' і т.д.

  Кримськотатарська мова належить до типу мов, у яких існує декілька окремих словоформ у рамках минулого, а іноді також у рамках теперішнього часу і майбутнього.

  В даному дослідженні ми користуємося традиційним, перевіреним часом розумінням категорії часу.

  Минулий час (у лінгвістиці для його позначення часто використовується латинський термін "претерит – Praeteritum") звичайно визначається як "форма фінітного дієслова, котра вказує, що ситуація, про яку говориться в реченні, передує моменту мовлення або іншому моменту, який у думках прирівнюється до моменту мовлення" (Лингвистический энциклопедический словарь. М.; 1990. – С. 403).

  Кримськотатарська мова належить до тих мов, у яких існує по декілька розрізнених форм минулого часу, що використовуються одним і тим самим дієсловом. Значення форм минулого часу буває різним.

  У кримськотатарській мові, як і в інших сучасних тюркських мовах, система минулого часу розвивалася протягом століть, наприклад "перфект" на -ды перетворюється на універсальний минулий час, функціонально відповідаючи аористу, перфекту і плюсквамперфекту. Час, який зазвичай називають плюсквамперфектом, у кипчацьких мовах – вельми продуктивна форма минулого часу.

  При утворенні форм минулого часу у кримськотатарській мові використовуються різні засоби: разом з афіксами широко використовуються аналітичні форми.

  У кримськотатарській мові, на відміну від деяких кипчацьких мов, ще не відбувається "синтетизація" аналітичних форм за рахунок втрати допоміжного дієслова або за рахунок перетворення допоміжного дієслова в свого роду афікс, наприклад первинна аналітична форма -гъан эди збереглася, порівн. башк. -гъайны < -гъай ине < -гъан эди.

  Форми і значення минулого часу у кримськотатарській мові відрізняються від інших часів дієслова різноманіттям функціонуючих форм і парадигматичних та синтагматичних сем. Події минулого часу мають велику кількість граматичних форм вираження. При вільному виборі прикладів з літератури найбільша кількість припадає саме на минулий час.

  У сучасній кримськотатарській мові за способом утворення виділяються дві групи форм минулого часу: 1) синтетичні форми, 2) аналітичні форми.

  Група минулих синтетичних часів включає дві форми: на: 1. -ды, 2. -гъан. Ці форми, що утворені за допомогою афіксів, прийнято називати простими формами.

  У сучасній кримськотатарській мові широко розвинулися аналітичні форми минулого часу


 •