LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантична і морфологічна структура форм минулого часу дієслів дійсного способу в сучасній кримськотатарській мові

исключением огузской. Во всех языках, где форма на -гъан функционирует как глагольно-временная, она активна также в качестве причастия и имени действия" (Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Морфология. М., 1998. – С. 420), це однаковою мірою стосується і кримськотатарської мови.

Форма на -гъан у сучасній кримськотатарській мові є багатофункціональною і має ті ж функції, що і близькоспоріднена кипчацькій мові казахська (К. Мусаев. Форма на -гъан в современном казахском языке. Алма-Ата. – 1961. – 36 с.; А. Меметов, К. Мусаев. Крымтатарский язык. Ч. 1. Общие сведения о языке. Ч. 2. Морфология. Учебное пособие. Симферополь. – 2003. – С. 212–213, 240–245).

1) По-перше, вона позначає те, що в індоєвропейських мовах називається "дієприкметником", який нагадує віддієслівний прикметник, що виконує в реченні функції прикметника, – як активне, так пасивне. У цій функції вона не набирає словозмінних форм: алгъан кишилер, алгъан дефтерлерни і т.д., де дієслово з афіксом -гъан залишається незмінним.

2) По-друге, вона виражає те, що називається в тюркології "дієслівним ім'ям", "ім'ям дії". За своєю синтаксичною функцією ім'я дії нагадує представника іменної частини мови, який набирає відповідні словозмінні форми іменника (відмінок, число, приналежність) і виконує в реченні функції об'єкта і суб'єкта. Приклади: алгъан+ым 'той процес, що я узяв, брав' в словозмінних формах імені: алгъан+лар+ы+ны, алгъан+лар+ы+ндан і т.д.

3) По-третє, вона утворює особову – "фінітну" форму дієслова і вживається в значенні самої дії, приймаючи при цьому особові афікси дієслова, а не іменні словозмінні афікси. В цій третій функції форма на -гъан утворює минулий час дієслова дійсного способу.

Афікс умовно-скорочено називається нами -гъан – за початковим дзвінким варіантом. Проте, мабуть, його давнішою фонетичною формою є варіант -къан.

Для відмінювання за особами і числами до форми на -гъан додаються афікси особи першої групи: Дамлардан акъкъан сувлар сюйрю таячыкълар шекилинде сачакъларда салынып къалгъанлар [А.О.Т. с. 43]. 'Води, які стікали з дахів, у вигляді загострених паличок повисли під карнизом'.

Ця форма має аспекти заперечення, можливості, неможливості і питальний, що утворені за допомогою спеціальних моделей.

Семантика форми на -гъан багатоманітна. В дисертації нами встановлені її парадигматичні – головні семи, які виражаються постійно, незалежно від контексту, і синтагматичні семи, що залежать від умов контексту. Парадигматичні семи:

1. Вказівка на дію, подію, що сталася до моменту мовлення. Форма на -гъан позначає минулий здійснений час, результат якого, на думку того, хто говорить, імпліцитно відчувається у момент мовлення. Вона виражає дію, що відбувалася у невизначеному минулому до якоїсь події, давно/недавно – конкретизація подібного значення залежить від контексту: Темет омюрге ачыкъ козьнен бакъмагъа алышкъан. 'Темет (тоді, у минулому до якоїсь події) прагнув (боровся) дивитися на життя з відкритими очима'. В даному прикладі показана подія, що відбувалася у минулому – до моменту мовлення, час дії невизначений. Той, хто говорив, не був свідком події.

У різних тюркських мовах основна сема цієї форми дещо варіюється.

2. Завершеність дії до моменту мовлення, форма на -гъан позначає минулу результативну дію, результативність припускає вичерпаність дії до даного моменту мовлення.

Сема "результат дії" особливо чітко виражається в першій особі: Мен Умер кельгенини эшиткеним, лякин оны корьмегеним. 'Я чув (у той час), що приїхав Умер, але його не бачив' [Л.т.].

Форму на -гъан А.А. Коклянова і Д.Г. Тумашева (Д.Г. Тумашева. Татарский глагол. Казань, 1986. – С. 38), вслід за Н.К. Дмитрієвим і Б.А. Серебрениковим, вважають за доцільне назвати формою минулого результативного часу.

Семантичний потенціал форми на -гъан у кримськотатарській мові дещо ширший, ніж у ряді кипчацьких тюркських мов, що мають разом з минулим на -гъан також минулий суб'єктивний час на -ып.

Результативність дії форми на -гъан може супроводжуватися модальними значеннями, що привносяться контекстом і певними лексичними одиницями або синтаксичними зворотами. Онынъ къардашы исе оськен, гузеллешкен. 'А його молодша сестра виросла і стала вродливою'.

3. Перехід дії в стан – як результат вичерпаності дії – це найбільш поширена сема. Більшість прикладів, вибраних із творів художньої літератури, виражає цю сему. Бу эвде чокъ ший ешиль атта ятакъханенинъ диварлары биле ачыкъ ешиль ренкнен сылангъан. 'В цьому будинку багато зелених речей, навіть стіни спальні пофарбовані в яскраво-зелений колір'.

4. Неочевидність дії характерна для даної форми в основному при вживанні дієслова у третій особі. Онынъ лафына бакъсанъ, факультеттеки къызларнынъ аман-аман эписи онъа ашыкъ олгъан. 'Якщо прислухатися до його розмови, то виходить, що майже всі дівчата факультету були закохані в нього'.

5. Контактність (зв'язок) з теперішнім часом або моментом мовлення у минулому. Узакътан йылан изи киби бурулып кельген ёл, дагъ дживарларына етип токъталгъан. 'Дорога, що здалеку, звивається, як зміїний слід, закінчувалася в передгірних долинах'.

При вживанні в реченні дієслів з формою на -гъан відбувається характерна для неї складна взаємодія різних сем.

Встановлено 7 основних синтагматичних сем форми на -гъан. Головні з них:

1. Очевидність дії не входить до числа парадигматичних сем форми на -гъан. Проте синтагматично вона може виражати й очевидність.

2. Форма на -гъан у ряді випадків може не мати значення минулого очевидного або неочевидного значення, наприклад коли вона позначає дію, з якої випливає висновок, як у приказках: Чокъ корьген – чокъ бильген. 'Хто багато бачив, той багато знає'.

3. Залежно від певних умов характерне для форми на -гъан значення може бути ускладнене окремими відтінками основної семантики.

4. Може виражати і незавершену дію – цим вона відрізняється від форми на -ды. Къыш айлары ягъмурсыз ве къарсыз кечти, февральде де кок юзю ич бир тамчи тамызмады. 'Зимові місяці минули без дощів і снігу, навіть у лютому небеса не зронили ні краплі дощу'.

Минуле на -гъан вживається в значенні передминулого неочевидного часу. Це звичайно відбувається в казках, при цьому дія не актуалізована до моменту мовлення. Бир заманда эки къарт яшагъан. Оларда учь огълан олгъан. 'Колись жили старий зі старою. У них було три сини...'

5. Має значення передминулої дії, актуальної для певного моменту у минулому. Звичайно це спостерігається у складному реченні: Юсуф Лениеге бакъты: къызнынъ бети агъаргъан. 'Юсуф подивився на Леніє: обличчя дівчини було бліде'.

У кримськотатарській мові наявність двох форм синтетичних минулих часів, з одного боку, зближує її з татарською, башкирською, разом