LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантична і морфологічна структура форм минулого часу дієслів дійсного способу в сучасній кримськотатарській мові

з тим це відрізняє її від деяких інших кипчацьких мов, наприклад казахської і каракалпацької, де є три синтетичні форми минулого часу.

У другому розділі дисертації піддані детальному дослідженню аналітичні форми дієслова минулого часу, які утворюються за допомогою приєднання до синтетичних форм теперішнього, минулого й майбутнього часів двох службових дієслів, точніше, двох форм, утворених у давнину від одного службового дієслова эр- 'быть': эди й экен...

У кримськотатарській мові, як й у більшості кипчацьких мов і їхніх діалектів, эди, як і службове дієслово экен, не зазнало асиміляції за законами гармонії звуків (порівн. у татарських діалектах -аджакъ эди >асый – Юсупов. Изучение татарського глагола. Казань. – С. 218).

Службове (інакше – допоміжне) дієслово эди, що в якійсь мірі відокремилося від первісної семантики й парадигматики як самостійне дієслово, у сучасних тюркських мовах виконує в основному допоміжні функції при дієсловах з повною семантикою, будуючи аналітичні форми граматичних часів. Дієслово эди являє собою сучасну форму, що виникла ще в давньотюркських мовах за допомогою додавання до самостійного дієслова эр- 'бути' афікса минулого категоричного часу -ди: эр+ди.

При сполученні з іменами, у тому числі зі словами бар, ёкъ, відновлюється його первинне лексичне значення 'бути, перебувати'. Анда Айше бар эди. 'Там (у той час) була (перебувала) й Айше'.

Іменна форма з эди також позначає минуле, що відбувалося раніше іншої дії. При цьому ув складі речення може бути присутнє інше речення або синтаксична конструкція, що позначає другу дію. Йигит одагъа киргенде дивар тюбюндеки кроваттаки адам энди чокътантатлы юкъуда эди. 'Коли парубок увійшов у кімнату, людина на ліжку біля стіни давно була в солодкому сні'.

Эди як службовий елемент, беручи участь у формуванні форм минулого часу дієслова в дійсному способі, на відміну від ряду тюркських мов, не піддається змінам за законом гармонії голосних та асиміляції, зберігаючи тим самим свою відносну незалежність від основного дієслова, з яким він сполучається.

У кримськотатарській мові виявлено 3 групи з 10 формами минулого часу, утворені за допомогою службового дієслова эди: дієслівні: 1) -а+эди, 2) -аджакъ эди, 3) -гъан+эди, 4) -макъта+эди, 5) -р+эди; іменні: 6) іменник в основному відмінку+эди, 7) іменник у місцевому відмінку+эди, 8) прикметник+эди; предикативні: 9) бар+эди, 10) ёкъ+эди.

До всіх цих форм при їхній дієвідміні додаються афікси особи другої групи.

Показники форм аспектів заперечення, можливості й неможливості додаються до дієслова перед допоміжним дієсловом эди, таким чином, додавання афіксів особи до эди здійснюється однаково для всіх аналітичних форм.

 • Минулий час на -гъан эди в ієрархії форм минулого часу являє собою: 1) аналітичну форму, 2) форму, що сполучає з эди (а не з экен), 3) сполучення двох елементів: -гъан з эди. Ця форма у кримськотатарській мові є найбільш уживаною серед аналітичних форм минулого часу зі службовим дієсловом эди.

  Форма на -гъан эди в пам'ятках давньотюркської писемності не виявлена. Вона не зустрічається також у найбільш древніх пам'ятниках карлуцьких мов: узбецької й уйгурської мов.

  Форма минулого часу на -гъан эди досить поширена в кипчацьких мовах, її цілком обґрунтовано можна вважати характерною кипчацькою формою минулого часу.

  Як вважає А.А. Юлдашев, дані тюркських мов наштовхують на припущення про її порівняно пізнє становлення на основі кипчацької мови-основи (А.А. Юлдашев, аналитические формы глаголов в тюркских языках. М., 1965. – С. 184).

  Форма утворюється за моделлю: дієслово+гъан+эди. Ця модель, сама по собі, вказує на основну – позитивну форму, від якої утворюються аспекти інших форм.

  Для вживання в мовленні форми на -гъан эди в головному реченні або в сусідньому з ним реченні, як правило, має бути вказівка на іншу дію, що має відношення до дії, яка передається даною формою.

  Найбільш уживаною є позитивна форма: Онынъ институткъа кирюв талийини шу досту чизген эди. 'Долю її вступу до інституту тоді вирішив цей його друг'.

  У формі негативного аспекту: Олар эртеси куню не вакъыт корюшеджеклерини анълашмагъан эдилер. 'Вони не домовлялися про час зустрічі на наступний день'.

  Дія, яка позначається дієсловом у формі на -гъан эди, на думку автора, мовлення відбулося/ не відбулося/ можливо було зробити/ неможливо було зробити задовго до моменту мовлення або раніше іншої минулої дії.

  Семантика форми на -гъан эди відзначається різноманіттям. У дисертації виявлені чотири парадигматичні й дві синтагматичні семи.

  Форма на -гъан эди зближує кримськотатарську мову з північними (татарською і башкирською) і центральними кипчацькими мовами (казахською, каракалпацькою і ногайською).

  У такому ж плані описані інші форми минулого часу, утворені за допомогою службового дієслова эди.

  Аналітичні форми минулого часу, утворені допоміжним дієсловом экен, зазвичай у граматиках тюркських мов не розглядаються у складі структури часів, а переносяться в розділ про модальні значення часів. Це відбувається тому, що в існуючих граматиках в основному переважає семантичний принцип розгляду форм граматичних категорій, а не принцип дослідження форм значень, що призводить до випадання із системи часів деяких форм.

  Етимологічно экен походить від форми дієприкметника кипчацького типу, утвореного від древнього дієслова эр- 'бути, ставати' за допомогою відомого афікса -кен, у результаті слово экен у сучасних мовах набуває значення 'був', 'виявляється, був'. Экен надає минулому часу значення модальності: недостовірність, можливість, припущення. Це модальне значення властиве всім формам з экен. У цьому полягає головна відмінність семантики форм із экен від форм, утворених за допомогою эди, які виражають достовірність, очевидність, завершеність здійснення дії.

  Іншою особливістю допоміжного дієслова экен є те, що він не утворює форми минулого часу від усіх форм, від яких утворює эди.

  Виявлено три групи моделей форм минулого часу з экен: дієслівні: дієслово+афікс ряду форм часів: 1) -аджакъ+экен, 2) -гъан+экен, 3) -р+экен, 4) -а+экен; іменні: 5) іменник в основному відмінку + экен, 6) іменник у місцевому відмінку + экен, 7) прикметник+экен; предикативні: 8) бар+экен, 9) ёкъ+экен.

  Модель форми на -аджакъ экен являє собою структуру: дієслово+аджакъ+экен. Це – одна з найбільш уживаних форм, у якій бере участь экен. Слід зазначити, що афікс -аджакъ більше поєднується з экен, ніж з эди.У книзі А.М. Меметова і К.М. Мусаєва (Крымтатарский язык. Ч. 1. Общие сведения о языке. Ч. 2. Морфология. Учебное пособие. – Симферополь, 2003. – С. 211) ця форма не відзначена. Установлено дві основні парадигматичні й три


 •