LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантична і морфологічна структура форм минулого часу дієслів дійсного способу в сучасній кримськотатарській мові

синтагматичні семи цієї форми. Онынъ айткъанына коре, айдутлар якъалангъанлар, тезден макеме оладжакъ экен. 'За його словами, розбійники покарані, начебто незабаром буде суд'. У цьому прикладі мовець не був свідком події, про неї він довідався з іншого джерела.

Вживання форми на -гъан экен у позитивному аспекті: Про бундан эки кунь эвель Мустафаны корьген ве къадынынен корюштирмеге сёз берген экен. 'Два дні тому він бачився з Мустафою й, виявляється, обіцяв познайомити його зі своєю дружиною'. У даному прикладі экен має зв'язок з перерахованими двома дієсловами у формі на -гъан, але приєднується до останнього. Встановлено дві парадигматичні й дві синтагматичні семи.

У дисертації докладно досліджені всі зазначені форми, утворені за допомогою службового дієслова экен.

Дослідження показало, що в сучасній кримськотатарській мові, незважаючи на велике поширення форми минулого часу зэкен,у порівнянні з формами, утвореними допоміжним дієсловом эди, частота вживання конструкцій з экен значно нижча.

У висновках подається короткий виклад основних висновків дисертації. Категорія минулого часу дійсного способу дієслів у кримськотатарській мові є складною та багатоманітною, за граматичною структурою і семантикою, системою. Вона виникла в пратюркський період і розвивалася в пракипчацький, західнокипчацький періоди становлення кримськотатарської мови та остаточно сформувалася, власне, у кримськотатарський період. Таким чином, ця система зазнала процесу тривалого самостійного становлення у контакті з іншими тюркськими мовами і складає специфіку кримськотатарської мови. Вона, з одного боку, зближує кримськотатарську мову з іншими тюркськими мовами, з другого – відрізняє її від інших тюркських мов.

Форми минулого часу утворюють дві групи, об'єднані формою і загальною семою – позначення минулого часу: дві синтетичні і дев'ятнадцять аналітичних форм. Таким чином, у сучасній кримськотатарській мові налічується 21 форма минулого часу. Всі вони з різним ступенем вживаності функціонують у мові.

При вільній вибірці прикладів з текстів виявилося, що найуживанішою формою минулого часу є форма на -ды.

Дослідження показує, що аналітичні форми минулого часу з экен – це повноцінні члени парадигми форм минулого часу, а не стилістичні варіанти якихось інших форм дієслова.

У кримськотатарській мові існують як найстародавніші тюркські форми минулого часу і їхні значення, так і більш пізні утворення кипчацьких мов.

Порівняльне вивчення форм минулого часу у кримськотатарській мові дозволило виділити загальнотюркські, міжтюркські, загальнокипчацькі і міжкипчацькі форми.

У кримськотатарській мові існують ті ж форми минулого часу, які властиві тюркським мовам і кипчацьким тюркським мовам. Таким чином, кримськотатарська мова є повноправним членом тюркської сім'ї і кипчацької групи. Будучи членом кипчакської групи, вона відобразила також деякі риси огузьких мов.СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Статті

1. Караева Л.И. Образование и семантика прошедшего категорического и прошедшего неочевидного времени глагола в крымскотатарском языке // "Культура народов Причерноморья", № 48. Т. 1. – С. 108, апрель 2004.

2. Караева Л.И. Прошедшее время на -гъан в современном крымскотатарском языке // "Культура Народов Причерноморья", № 63. – С. 172, май 2005.

3. Караева Л.И. Прошедшее время на-аджакъ эди в современном крымскотатарском языке // "Культура Народов Причерноморья", № 68. – С. 51, сентябрь 2005.

4. Караева Л.И. Земаневий къырымтатар тилинде кечкен заман фииллерининъ: икяе фиильнинъ муреккеп кечкен заманы ве чокътан кечкен заман фиильнинъ вастасиз шекиллери. "Ученые записки ТНУ им. В.И. Вернадского. Серия "Филология", Т. 18 (57) № 3 – 2005.


АНОТАЦІЯ

Караєва Л.І. Лексико-семантична і морфологічна структура форм минулого часу дієслів дійсного способу в сучасній кримськотатарській мові. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за фахом 10.02.13. – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки й Австралії. – Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України, Київ, 2006.

Дисертація присвячена вивченню лексико-семантичної і морфологічної структури форм минулого часу дієслів дійсного способу в сучасній кримськотатарській мові.

У ході дослідження встановлено, що категорія минулого часу дійсного способу дієслів у кримськотатарській мові являє собою складну і різноманітну за граматичною структурою і семантикою систему. Вона виникла в пратюркський період і розвивалася у пракипчацький, західнокипчацький періоди становлення предків кримськотатарської мови й остаточно сформувалася у власне кримськотатарський період. Таким чином, ця система зазнала процесу тривалого самостійного становлення, при цьому мова розвивалася в контакті з іншими тюркськими мовами. Вона становить специфіку кримськотатарської мови, у деяких формах зближуючи її з іншими тюркськими мовами, а в деяких формах –відрізняючи її від них.

Встановлено, що форми минулого часу утворюють дві групи, об'єднані формою і спільною семою – позначення минулого часу: дві синтетичні і дев'ятнадцять аналітичних форм. Таким чином, у сучасній кримськотатарській мові нараховується 21 форма минулого часу. Усі вони з різним ступенем вживання функціонують у сучасній мові.

Для вираження відповідних осіб при формах минулого часу застосовуються обидві групи афіксів особи. Афікси особи першої групи вживаються при синтетичній формі на -гъан і при всіх аналітичних формах зі службовим дієсловом экен. Афікси особи другої групи вживаються при синтетичній формі на -ды і при всіх аналітичних формах, утворених за допомогою допоміжного дієслова эди.

Не всі форми минулого часу в сучасній мові мають усі форми аспектів. Найбільш вживаними є форми позитивного і негативного аспектів. Форми можливості і неможливості найчастіше уживаються при синтетичних формах минулого часу і рідше – в аналітичних формах. Для деяких форм вживання форм аспектів можливості і неможливості зовсім не характерне.

Форми минулого часу мають певний семантичний зв'язок з іншими часами: теперішнім та майбутнім.

У ході роботи при порівняльному вивченні форм минулого часу в кримськотатарській мові були відзначені загальнотюркські, міжтюркські, загальнокипчацькі, міжкипчацькі форми.

У кримськотатарській мові існують ті ж форми минулого часу, що властиві тюркським, кипчацьким та тюркським мовам. Таким чином, кримськотатарська мова є повноправним членом тюркської родини і кипчацькой групи. Будучи членом кипчацької групи, вона відобразила також деякі риси огузьких мов.

Ключові