LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантична рецепція іншомовної лексики в українській мовній картині світу

Семантика и прагматика. Языковые единства: Сб. науч. тр. – Харьков: ХГПИ, 1991. – С.18–23.

5. Французькі запозичення в українській мовній картині світу // Лінгвістичні дослідження. – Харків: ХДПІ, 1992. – Вип.2. – С.89–93.

6. Французькі запозичення у лексичній системі української мови // Пробл. контрастивної лінгвістики. – Кіровоград: КДПІ, 1993. – С.230–234.

7. К вопросу об усвоении французских заимствований // Филологический анализ (теория, методика, практика): Межрегион. сб. науч. ст. – Киев – Днепропетровск – Херсон: АПН Украины, ДГУ, ХГПУ, 1995. – Вып.7. – С.122–128.

8. Термінологія судочинства у лексиці української мови // Лінгвістичні дослідження. – Харків: ХДПУ, 1997. – Вип.3. – С.59–64.

9. Французькі запозичення як засіб взаємодії мов при контрастивному вивченні // Зб. наук. праць. – Харків: ХДПУ, 1998. – Вип.5. – С.82–91.

10. Взаємодія мов // Вісн. Харків. держ. ун-ту. Пробл. мови, мовленнєвої діяльності та викладання іноземних мов: Харків: Константа, 1998. – №406. – С.185–189.

11. Семантичні зв'язки французьких найменувань осіб в українській літературі // Лінгвістичні дослідження. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: Зб. наук. праць. – Харків: ХДПУ, 1998. – С. 35–42.

12. Мовні контакти // Вісн. Харк. держ. ун-ту: Серія: Романо-германська філологія. – Харків: Константа, 1999. – №430. – С.182–188.

13. К проблеме развития и функционирования словарного состава английского языка // Вісн. Харків. нац. ун-ту: Серія: Романо-германська філологія. – Харків: Константа, 1999. – № 461. – С.255–260.

14. Мова – це світ зовнішніх і внутрішніх виражень людини // Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. праць. – Харків: ХДПУ, 2000. – Вип.4. – С.43–48.

15. Шляхи розвитку і збагачення словникового складу мови // Наук. зап. Серія: Мовознавство. – Тернопіль: ТДПУ, 2000. – С.146–148.

16. Иноязычные элементы в словарном составе современного английского языка // Викладання мов у вузі на сучасному етапі: Міжпредметні зв'язки: Зб. наук. праць. – Харків: ХНУ, 2000. – Вип.4. – С.294–298.

17. Закони мови і процес запозичування // Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. праць. – Харків: ХДПУ, 2000. – Вип.5. – С.85–90.

18. Синонімія запозичених слів // Система і структура східнослов'янських мов: Зб. наук. праць НПУ. – К.: Знання, 2001. – С.193–198.

19. Антонімія іншомовних слів у сучасній українській мові // Лінгвістичні дослідження. – Харків: ХДПУ, 2001. – Вип.6. – С.37–42.

20. Багатозначність у сучасній українській мові // Наук. зап.: Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВЦ КДПУ, 2001. – №35. – С.98–105.

21. Запозичені назви осіб і їх адаптація в сучасній українській мові // Зб. наук. праць НПУ. – К.: Знання, 2001. – С.275–282.

22. Адаптація іншомовних елементів у системі української мови // Вест. междунар. слав. ун-та: Серія: Філологія. – Харків: МСУ, 2001. – Т. ІV. – №1. – С.29–31.

23. Міжмовні контакти на лексико-семантичному грунті // Наук. зап.: Серія: Мовознавство. – Тернопіль: ТДПУ, 2001. – С.63–65.

24. Типи запозичених паронімів і їх особливості // Вісн. Харків. нац. ун-ту.: Серія: Філологія: Філологічні аспекти дослідження дискурса. – Харків: ХНУ, 2001. – №520. – Вип.33. – С.185–188.

25. Розвиток мови й лексичні запозичення // Вісн. Луганськ. держ. пед. ун-ту: Серія: Філологія. – Луганськ: ЛДПУ, 2001. – №4 (36). – С.163–168.

26. Джерела збагачення лексичного складу мови // Зап. з загальної лінгвістики: Зб. наук. праць Одеськ. держ. ун-ту. – Одеса: ОДУ, 2001. – Вип.4. – С.57–63.

27. Антонімія – мовне вираження логічної протилежності // Зб. наук. праць. – К.: КНУ, 2001. – С.35-42.

28. Мовні універсалії і процес запозичування слів // Вісн. Харків. нац. ун-ту: Серія: Філологія. – Харків: ХНУ, 2001. – Вип.34. - С.12–18.

Матеріали конференцій

29. Стилістичні функції лексики в ранній поезії П.Г.Тичини: Матер. міжвуз. наук. конф. – Умань: УДПІ, 1991. – С.8.

30. Семантичні зв'язки французьких запозичень у лексичній системі української мови // Програма IV наук. конф. молод. вчених та викладачів за 1990–1991 рр. – Харків, ХДПІ, 1992. – С.20.

31. Французькі запозичення у лексичній системі української мови // Пробл. контрастивної лінгвістики. – Кіровоград, КДПІ, 1993. – С.230, 231.

32. Збагачення термінологічного фонду сучасної української мови іншомовними запозиченнями: Матер. міжнар. конф. з питань унормування укр. правничої термінології. – К.: Укр. Правн. Фундація, 1994. – С.9.

33. Семантичне освоєння французьких запозичень // Мова, культура, література та філософія Франції: Матер. І міжнар. конф. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1994. – С.85.

34. Французькі антропоніми у лексичній системі української мови // Франція та Україна: Наук.-практ. досвід у контексті діалогу нац. культур: Матер. ІІ міжнар. конф. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1995. – С.45.

35. Французькі запозичення на означення термінології мистецтвознавства на початку ХІХ ст. // Франція та Україна: Наук.-практ. досвід у контексті діалогу нац. культур: Матер. ІІІ міжнар. конф. – Дніпропетровськ, ДДУ, 1996. – Т.1. – Ч.2. – С.116.

36. Збагачення лексичного складу української мови торговельною термінологією // Мова, мовлення, єдність системного (функціонального) аналізу мовних одиниць: Матер. IV міжнар. конф. – Дніпропетровськ, ДДУ, 1997. – Т.1. – Ч.1. – С.167.

37. Особливості використання міжмовних зв'язків як засіб інтенсифікації вивчення мови: Матер. обл. наук.-практ. конф. – Харків, 1997. – С.39.

38. До проблеми теорії взаємодії мов // Наук.-практ. досвід у контексті діалогу нац. культур: Матер. V міжнар. конф. – Дніпропетровськ, ДДУ, 1998. – Т.1. – Ч.1. – С.169–171.

39. Антонімія іншомовних слів у сучасній українській мові: Матер. Х міжнар. наук. конф. з актуал. пробл. семантичних досліджень. – Харків: ХДПУ, 2001. – С.7.

40. Явище паронімії в системі мови: Матер. Всеукр. філолог. конф. – Черкаси, ЧІТІ, 2001. – С.129,130.

41. Антонімія – мовне вираження логічної протилежності // Наукова спадщина професора С.В.Семчинського і сучасна філологія: Матер. міжнар. наук. конф. до 70-річчя С.В.Семчинського – К.: КНУ, 2001. – С.13.

42. Типи запозичених паронімів і їх особливості // Дискурс як об'єкт філологічної інтерпретації: Матер. міжнар. конф. –Харків: ХНУ, 2001.–С.9.

43. Юридична термінологія у складі лексики української мови // Лексико-граматичні категорії у функціональному аспекті: Матер. Всеукр. наук. конф. – Херсон: ХДПУ, 2002. – С.6.


АНОТАЦІЇ

Сімонок В. П. Лексико-семантична рецепція іншомовної лексики в українській мовній картині світу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. – Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. Харків, 2002.

Глобалізація лексики сприяє збільшенню