LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантична структура російських та англійських дієслів мовлення

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кероп'ян Анжела РоманівнаУДК 81'37:81'367.625ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА

РОСІЙСЬКИХ ТА АНГЛІЙСЬКИХ ДІЄСЛІВ МОВЛЕННЯСпеціальність 10.02.17 – порівняльно-історичне і

типологічне мовознавство

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук

Донецьк – 2003

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі російської мови та мовознавства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор,

заслужений діяч науки та техніки України

Отін Євген Степанович,

завідувач кафедри загального мовознавства та історії мови

Донецького національного університету


Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор

Денисова Світлана Павлівна,

професор кафедри історії і теорії журналістики

Київського міжнародного університету


кандидат філологічних наук, доцент

Дроздов Володимир Олександрович,

доцент кафедри теорії і практики перекладу

Донецького національного університету


Провідна установа: Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

Міністерства освіти і науки України, кафедра германського,

загального та порівняльного мовознавства, м. Чернівці


Захист відбудеться "21" жовтня 2003 р. об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.051.04 із захисту дисертацій Донецького національного університету за адресою 83055, м. Донецьк; вул. Університетська, 24, конференцзал.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного університету за адресою: 83055, м. Донецьк; вул. Університетська, 24.


Автореферат розісланий 19.09.2003 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради д. філол. н., проф. М.Г. Сенів

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Сучасна епоха є "епохою семантики" (Ю.Д. Апресян), центральне місце якої серед інших лінгвістичних дисциплін зумовлюється основною функцією мови – бути засобом кодування та декодування певної інформації. Починаючи з 60-х років значення дієслів мовлення докладно розглянуто та проаналізовано в роботах Дж.Л. Остіна (1962), В.П. Бахтіної (1963), Л.М. Васильєва (1971), Т.П. Ломтєва (1972), А. Вежбицької (1972), Дж.Р. Серля (1976), З.В. Нічман (1980), І.М. Кобозєвої (1985), М.Я. Гловинської (1993) та ін. Семантика дієслів мовлення викликає значний інтерес тому, що денотатом є найважливіша складова мовленнєвої діяльності – акт вимовляння. Крім того, значення дієслова містить інформацію про суб'єкт говоріння, його комунікативний намір, про адресата, спосіб здійснення та інші характеристики мовленнєвого акту.

У цьому дослідженні розглядається розвиток теорій мовленнєвих жанрів і мовленнєвих актів та пов'язані з ними питання класифікації дієслів мовлення. Найбільш вдалими, на наш погляд, є класифікації російських дієслів мовлення, що пропонуються в дисертаційному дослідженні З.В. Нічман "Дієслова говоріння (усного мовлення) в сучасній російській мові" (1980) та навчальному словнику-довіднику "Лексико-семантичні групи російських дієслів" (1988). Однак в існуючих роботах відсутні чіткі критерії виділення підгруп лексико-семантичної групи (ЛСГ) дієслів мовлення. Дослідження лексико-семантичної структури дієслів мовлення, питання класифікації їх ЛСГ потребує подальшого розвитку й удосконалення.

Зіставлення значення слів у межах ЛСГ однієї мови та неспоріднених мов дозволяє виявити особливості семантики кожного окремого слова та групи близьких за значенням слів у мовах, що досліджуються. Типологічні дослідження в галузі семантики є актуальним напрямком сучасної лінгвістики. Велика кількість робіт присвячується зіставному аналізу різних аспектів споріднених і неспоріднених мов, але вчені відзначають труднощі, пов'язані з порівняльним аналізом лексики. Одна з них полягає в тому, що лексика складається з великої кількості неорганізованих елементів. Друга проблема стосується неоднаковості граматичних систем різних мов, що впливає на притаманні їм засоби номінації. Це головні труднощі порівняльного та порівняльно-зіставного вивчення семантики мовних одиниць. Тому в цьому дослідженні приділяється значна увага семантиці граматичних і лексико-граматичних категорій та засобам її передачі в російській та англійській мовах. Порівняльний аналіз російської та англійської ЛСГ дієслів мовлення вимагає звернення до питань лексичної семантики, теорії мовленнєвих жанрів, теорії комунікації, прагматики, лексикографії та порівняльного мовознавства.

Зіставний аналіз лексико-семантичної структури дієслів мовлення в російській та англійській мовах є ефективним засобом визначення особливостей семантики дієслів кожної з цих мов. Значення слова є структурою, що складається з денотативного, комбінаторного, граматичного, стилістичного та конотативного елементів. Хоча найважливішим є денотативний компонент значення, слід ураховувати граматичні особливості та семантико-синтаксичну сполучуваність слів. Отже, необхідність продовження порівняльного вивчення дієслів мовлення в російській та англійській мовах, проведення зіставного дослідження категорій перехідності та зворотності, глибшого аналізу засобів передачі в англійській мові видових та кількісно-часових значень дієслів очевидна.

Зв'язок роботи з науковими планами. Робота виконана в руслі наукового дослідження кафедри російської мови та мовознавства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов "Порівняльний аналіз лексики споріднених та неспоріднених мов". Державний реєстраційний номер роботи 0103U003468.

Метою дослідження є аналіз лексико-семантичної структури дієслів мовлення і виявлення подібних та відмінних рис у структурі значення цих дієслів у російській та англійській мовах. Для досягнення поставленої мети необхідно розв'язати такі завдання:

 • визначити структурні елементи значення дієслів мовлення на основі вчення про мовленнєві акти;

 • здійснити класифікацію дієслів мовлення;

 • проаналізувати структуру ЛСГ дієслів мовлення;

 • зіставити семантику російських та англійських дієслів мовлення;

 • визначити вплив особливостей граматичної будови мови на структуру значення дієслів загалом та дієслів мовлення зокрема.

  Об'єктом дослідження є ЛСГ дієслів мовлення в російській та англійській мовах. Вибір об'єкта дослідження зумовлюється такими факторами:

 • значним інтересом до мовленнєвого акту та його структури;

 • необхідністю комплексного вивчення структури значення дієслів мовлення та удосконалення існуючих класифікацій ЛСГ цих дієслів;

 • активною розробкою методики порівняльного аналізу лексики споріднених та неспоріднених мов;

 • потребою подальшого дослідження значень дієслів


 •