LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантична структура російських та англійських дієслів мовлення

мовлення в російській та англійській мовах.

Матеріал дослідження. Джерелом фактичного матеріалу послугували тлумачні словники російської та англійської мов (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка, 1984, 1999; Толковый словарь русского языка под ред. Д.Н. Ушакова, 1935; The Concise Oxford Dictionary of Current English, 1995, Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, 1974 та ін.), словники синонімів (Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка, 1986, Chambers Dictionary of Synonyms and Antonyms, 1996 та ін.) та тезауруси (Longman Lexicon of Comtemporary English by Tom McArthur, 1981, Roget's II: The New Thesaurus, 1988).

Приклади вживання дієслів взяті з 50 творів сучасної російської та з 58 творів сучасної англійської й американської літератури. Проаналізовано понад 20 тисяч слововживань.

Методи дослідження. У цій роботі елементи значення слів виявлені за допомогою компонентного аналізу. Метод опозиції дозволяє зіставити лексеми двох мов та виявити подібність та відмінність у засобах дієслівної номінації. Зіставлення дієслів мовлення російської та англійської мов дає змогу виявити закономірності номінації в кожній з цих мов та глибше проникнути в особливості лексико-семантичної структури цього класу слів.

Названі завдання визначають новизну роботи. У лінгвістичній літературі недостатньо висвітлено питання про співвідношення семантики російських та англійських дієслів мовлення. Порівняльний аналіз лексико-семантичної структури дієслів мовлення з урахуванням усього комплексу компонентів значення та особливостей граматичної будови мов є важливим кроком у розробці методики порівняльного аналізу лексики різних мов.

Теоретична значущість дослідження полягає в подальшій розробці питання про структуру значення дієслів мовлення в російській та англійській мовах і в удосконаленні методики порівняльного аналізу лексики різних мов.

Практична цінність цього дослідження в тому, що воно є зразком компонентного аналізу значення слова та зіставлення лексики неспоріднених мов. Ідеї щодо техніки тлумачення слова та укладання словникових статей можна використати в лексикографічній практиці. Висновки про характерні риси номінації російської та англійської мов, особливості англійських категорій зворотності та перехідності в порівнянні з російськими, засоби передачі семантики російської категорії виду в англійській мові можуть бути корисними для розробки теоретичного курсу типології зазначених мов або створення посібників з цього курсу. Результати аналізу семантики англійських фразових дієслів та відповідностей російській афіксації в англійській мові можна використати на семінарських заняттях з лексикології та практичних заняттях з англійської мови.

Апробація роботи. Результати дослідження обговорювалися на засіданні кафедри російської мови та мовознавства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов і науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу ГДПІІМ (1998, 1999, 2000) та ДонНУ (2000, 2001).

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, списку умовних позначень, трьох розділів, висновків, списку словників, списку наукових джерел (176 найменувань) та списку цитованої літератури (108 позицій). Дисертація містить 17 таблиць. Обсяг тексту дисертації становить 171 сторінка. Загальний обсяг 197 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтовується необхідність проведення дослідження та його актуальність, формулюється мета дослідження та завдання, визначаються методи та об'єкт дослідження, розглядається наукова новизна та практична цінність роботи.

Перший розділ "Проблема аналізу семантики дієслів мовлення (говоріння)" являє собою огляд проблеми зіставного вивчення значень російських та англійських дієслів мовлення. У ньому наводяться принципи тлумачення слів, аналізується попередній досвід дослідження лексико-семантичної структуридієслів мовлення, результати зіставлення значень зазначених дієслів у російській та англійській мовах, а також визначаються основні напрямки подальшого дослідження семантики цих дієслів.

У підрозділі 1.2 "Принципи аналізу та тлумачення значення слова" розглядається значення дієслів мовлення як класу лексики та особливості значення російських та англійських дієслів, а також дається тлумачення поняття "значення слова". Значення слова складається з денотативного, комбінаторного, граматичного, конотативного та контекстуального елементів. Останній елемент є факультативним, бо контекст, як явище минуле, являє собою додаткове джерело інформації про значення та вживання слова. Структура значення наводиться у вигляді такої таблиці:

Таблиця 1

Компонент значення

Характеристика лінгвістичної та екстралінгвістичної реальності, що відображається

Денотативний

Властивості, притаманні денотатові

Комбінаторний

Семантико-синтаксична сполучуваність

Граматичний

Семантика морфологічних категорій

Конотативний

Експресивність висловлювання

Контекстуальний

Додатковий відтінок значення, що вноситься контекстом


Семи, тобто елементарні семантичні одиниці, виділяються за допомогою компонентного аналізу. Кількість сем повинна бути невеликою, але достатньою для вичерпного опису всіх лексичних значень у межах певного класу слів. У розділі пропонується така послідовність дій щодо формулювання компонентів значення слова:

 • Визначити архісему, тобто головну сему, яка об'єднує всі лексеми у складі ЛСГ.

 • Знайти ознаку, що відіграє вирішальну роль у диференціації значень конституентів ЛСГ.

 • Виділити інші семи, які відображають менш важливі ознаки денотата.

 • Підтвердити правильність висновків, звернувшись до конкретних випадків уживання слів у мовленні, перш за все у писемному мовленні як найбільш доступному джерелі прикладів уживання слів.

  Ця методика узгоджується з теорією польової семантики, принципами якої є чітке визначення семантичної галузі, яка підлягає структурному опису, вичерпний опис семантичних об'єктів цієї галузі, а також універсальність методики. Отже, умовою ефективності аналізу семантики слова є рух від значення групи слів до значення окремого слова.

  Наступна частина присвячена особливостям та засобам тлумачення слова. Аналіз статей російських та англійських тлумачних словників дає можливість зробити висновок про вимоги, яких треба дотримуватися під час складання статей. Значення слова необхідно тлумачити за допомогою простіших значень; у формулюваннях слід уживати слова з прямим значенням або однозначні слова. Крім того, словникова стаття повинна нести інформацію про граматичні та стилістичні характеристики слова, вона має містити всі контекстуально незалежні значення, а також основні комбінаторні моделі дієслів з прикладами вживання.

  У підрозділі 1.3 "Основні напрямки порівняльного дослідження семантики російських та англійських дієслів мовлення" розглядаються проблеми зіставлення семантики дієслів.


 •