LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантична структура російських та англійських дієслів мовлення

Лінгвісти виявляли інтерес до значень дієслів мовлення ще на початку XX століття. Однією з перших спроб проаналізувати їх значення є дисертація Е.П. Девіса "Семасіологія дієслів мовлення в верхньонімецьких діалектах" (Університет Чікаго, 1923). У більшості робіт, присвячених семантичним особливостям дієслів мовлення (говоріння), визнається необхідність аналізу мовленнєвої ситуації, тобто того, хто говорить, його комунікативного наміру, того, хто слухає, та змісту висловлювання. Компонентний аналіз як найефективніший засіб виділення елементарних складників значення дієслова дозволяє знайти його оптимальні тлумачення.

Отже, при вивченні лексико-семантичної структури дієслів мовлення слід у першу чергу за допомогою прийому компонентного аналізу визначити формули їх семного складу.

Підрозділ 1.3.2 "Значення слова з позиції семантичної типології" формулює проблему універсальних, спільних для різних мов, компонентів значення. Лінгвісти висловлюють сумнів щодо існування абсолютних еквівалентів (Дж. Лайонз, Ф. Палмер та ін.), але припускають можливість дослідження часткових універсалій. Підкреслюється важливість урахування граматичних характеристик та особливостей комбінаторики (У. Вайнрайх, О.В. Бондарко, В.М. Ярцева, Б.Ю. Городецький, Р.О. Будагов та ін.).

Згідно з семантичною типологією питання про універсальні значення та компоненти значень актуальне в сучасному мовознавстві. Для створення семантичної класифікації мов слід зіставляти лексичні та граматичні рівні мов (тобто типи взіємодії денотативного значення, граматичних характеристик, структури фраз і речень), особливості полісемії, характер взіємовідношень слів у класах тощо.

Підрозділ 1.3.3 "Проблеми зіставного аналізу російських та англійських дієслів мовлення" наголошує на тому, що зіставний аналіз семантики дієслів двох мов полегшує визначання семантичних характеристик кожної з мов, що досліджуються. Учені відзначають більшу конкретність російської мови, однією з причин якої є афіксація (Д. Коллар, М.І. Кролль, Г.В. Коптьолова, І. Абдукадиров). У мовах інших типів відсутність похідних форм компенсується лексичними, фразеологічними та іншими засобами.

У небагатьох роботах, присвячених порівняльно-зіставному аналізу російських та англійських дієслів мовлення, основна увага приділяється морфемній структурі дієслів та засобам словотворення. Існує необхідність комплексного зіставлення значень російських та англійських дієслів з урахуванням їх структурних характеристик.

Другий розділ "Семантична структура дієслів мовлення в російській таанглійській мовах" присвячений аналізу структури значення дієслів мовлення як численного та своєрідного класу лексики. У цьому розділі розглядаються особливості семантики російських та англійських дієслів, що входять до складу зазначеної ЛСГ.

У підрозділі 2.1 "Взаємодія граматичного та лексичного значень російських та англійських дієслів" розглядається саме відбиття семантики дієслова як частини мови та його граматичних категорій у структурі значення класу слів, що вивчається. Оскільки до складу семантичної структури слова входить не тільки денотативний, а й граматичний та комбінаторний елементи, то, аналізуючи її, треба враховувати семантику частини мови, до якої слово належить, та притаманні їй граматичні категорії. Основну особливість дієслова вчені вбачають у його синтаксичному статусі, тому що дієслово є потенційною синтагмою. Розгляд його вимагає особливої уваги до синтаксичного оточення, лексичної сполучуваності (валентності), а також типів керування. До номінації дієслів звичайно включені загальна сема процесуальності (бо будь-яке дієслово описує процес здійснення певної дії), а також зумовлені нею семи, які відбивають такі фактори (семантичні ознаки): 1) суб'єкт дії; 2) об'єкт; 3) результат; 4) спрямованість; 5) спосіб та 6) мету.

На значення російських дієслів впливає зміст певних афіксів. Префікси та суфікси надають дієслову додаткового значення початковості, обмеження, багаторазовості та інші кількісно-часові значення, а також спеціальні ознаки досягнення результату дії. Ці значення дозволяють об'єднати дієслова в особливі семантико-словотворчі угруповання за засобом дієслівної дії. Префікси вз- та за-, наприклад, надають дієслову значення починальності (взмолиться, заговорить, закричать, заспорить).

В англійській мові подібні значення часто передаються фразовими дієсловами. Англійське фразове дієслово є неподільне з погляду граматики та семантики. Прислівник чи прийменник як невід'ємна частина дієслова надає його значенню певного відтінку (speak 'говорити', speak up 'говорити голосно') або повністю його змінює (tell 'казати', tell apart 'відрізняти'). Вони здатні передавати різноманітні значення, у тому числі й ті, які надаються відповідним російським дієсловам афіксами. Дієслово говорить, наприклад, має численне та в семантичному плані неоднорідне словотворче гніздо. Такі дієслова як проговорить, выговорить, заговорить 'почати говорити' лише деякою мірою модифікують його значення, в той час як уговорить, отговорить, оговорить, оговариваться та ін. означають більш "вузьку" дію, ніж акт вимовляння репліки. Англійськими еквівалентами багатьох похідних від говорить, є такі фразові дієслова:

 • выговориться, высказаться – say out 'to express (something); finish speaking (something fully or honestly)';

 • проговорить 'провести час за розмовою'– speak for 'to go on talking for a certain length of time' або talk away 'to spend time in talking';

 • оговариваться 'огризатися' – talk back (answer back, argue back) 'to reply, often rudely or to express one's opinion';

 • уговорить – talk into 'to persuade (someone) into (action or doing something) by talking';

 • отговорить 'переконати' – talk out of 'to persuade (someone) against (an action or doing something)';

 • заговорить 'стомити розмовою' – talk off (talk one's head off) 'to speak at great length';

 • обговорить – talk over 'to consider (a matter) at length (with someone else)';

 • проговориться – breathe of 'to speak (something) when one should not'.

  Англійські фразові дієслова близькі за своєю семантичною функцією до російських дієслів зі складною морфемною структурою. Вони мають "вузьке" значення, конкретизуючи характер дії, манеру її здійснення, а також протяжність у часі та відношення до інших дій та своєї межі.

  Наступні частини розділу "Засоби передачі семантики доконаного та недоконаного видів в англійській мові" та "Відображення значень перехідності та зворотності в семантиці російських та англійських дієслів" присвячені аналізу семантики лексико-граматичних категорій виду, зворотності та перехідності. Категорія виду демонструє зв'язок морфології та лексичної семантики. У російській мові для вираження видового значення існує система морфологічних засобів. В англійській мові категорії виду як такої не існує, тому що відсутні її особливі формальні показники. Видові відтінки значення дієслова виражаються спеціальними морфологічними та лексичними засобами. Так, часові форми continuous, сполучення дієслів чуттєвого сприймання з дієприкметником теперішнього часу (see, watch, hear somebody doing something), модальних дієслів would/used to з інфінітивом, дієслів keep/go on з герундієм


 •