LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантична структура російських та англійських дієслів мовлення

відповідають російським дієсловам недоконаного виду.

Звертаючись до питання про особливості категорій перехідності та зворотності в російській та англійській мовах, робимо висновок про те, що однією з причин багатозначності англійських дієслів є здатність одного слова до перехідних та неперехідних уживань. Дієслова talk та speak у неперехідному вживанні позначають мовлення взагалі або акт обміну репліками: talk 'converse or communicate ideas by spoken words; gossip', speak 'make articulate verbal utterances in an ordinary (not singing) voice; hold a conversation'. Наприклад: Noel's wife talked excitedly with her father and mother about the business she was going to start (M. Binchy. Christmas Timing); "I? But, commander, it was you who expressed a desire to speak with me (J. Tarr. Lord of the Two Lands). Якщо ці дієслова перехідні, вони означають дію промовляння, здійснення конкретного мовного акту з уточненням змісту реплік або характеристик мови, яку вживає той, хто говорить: talk 'express or utter in words; use (a language) in speech', speak 'utter (words), make known or communicate (one's opinion etc.)'. Наприклад: "...You wouldn't have to learn lines. You'd be reading a script." She was talking fast. (L.J. Braun. The Cat Who Went Into the Closet); The man spoke German with a pronounced but unfamiliar accent (J. Jakes. Homeland).

Деякі дієслова у неперехідному значенні відповідають російським зворотним дієсловам, а в перехідному – незворотним перехідним: communicate intr. 'be in communication; succeed in conveying information, evoke understanding' – общаться, tr. 'transmit or pass on by speaking' – сообщать; confess intr. 'admit to' – признаться, сознаться, tr. 'acknowledge or admit (a fault, wrongdoing, etc.)' – признать; dispute intr. 'debate, argue, quarrel' – ссориться, tr. 'discuss, esp. heatedly' – спорить, обсуждать, 'question the truth or correctness or validity of' – оспаривать; jeer intr. (at) 'scoff derisively' – насмехаться (над), tr. 'scoff at, deride' – высмеивать; scold intr. 'find fault noisily; complain; rail' – ругаться, придираться, tr. 'rebuke or chide' – ругать.

Отже, більшість англійських неперехідних дієслів означають двобічну мовленнєву дію з уточненням особливостей мовлення, конкретизують зміст репліки та відповідають російським неперехідним дієсловам (зворотним та незворотним). Перехідні дієслова означають манеру здійснення окремого мовленнєвого акту та сполучаються зі словом, що позначає предмет, про який ідеться у мовленні.

В англійській мові більшість дієслів або перехідні, або мають одне чи кілька перехідних значень. Прямим додатком є імена, які означають адресата, характер вислову чи його тему. Російські дієслова керують лише іменами зі значенням адресата чи предмета мовлення. Слова та фрази, що конкретизують тему репліки, звичайно вводяться прийменниками.

Категорії перехідності та зворотності пов'язані між собою. У російській мові більше 100 зворотних дієслів, які передають різноманітні мовленнєві дії. В англійській мові категорія зворотності формально виражена сполученням дієслів із зворотними займенниками. У тлумачних словниках дієслова, що здатні вживатися із зворотними займенниками, мають позначку reflexive. Деякі з них у сполученні з займенником відповідають російському зворотному дієслову, а без нього – його еквівалентові без афікса -ся: praise – хвалить, praise oneself – хвалиться; express – выражать, express oneself – выражаться; introduce – представлять, introduce oneself – представляться; explain – объяснять, explain oneself – объясняться; confess – исповедовать, confess oneself – исповедоваться; excuse – извинять, оправдывать, excuse oneself – извиняться, оправдываться, unbosom – раскрыть (секрет), unbosom oneself – раскрыться. Наприклад: He boasted. He praised himself (W.S. Maugham. Mackintosh); '...Why, only a few years ago I went up and introduced meself to Lady de Bathe' (W.S. Maugham. Gigolo and Gigolette); 'At all events it is something,' he said, 'that you have not the effrontery to attempt to excuse yourself' (W.S. Maugham. Appearance and Reality).

Крім того, російським зворотним дієсловам відповідають англійські описові звороти, фразові дієслова та звичайні дієслова (перехідні та неперехідні): здороваться – say how-do-you-do, разразиться – burst into, извиняться – apologize (intr.). Наприклад: Mr. Galloway came in to say how-do-you-do to my aunt, and she asked him to stay to tea (W.S. Maugham. Cakes and Ale); She burst into a torrent of insult, foul and insolent (W.S. Maugham. Rain); 'I apologize, Pritchard' (W.S. Maugham. The Treasure).

Деякі англійські дієслова відповідають обом російським формам: swear – ругать та (вы)ругаться; whisper – шептать та шептаться; refuse – отказывать та отказываться; confess – исповедовать та исповедоваться. Наприклад: His father had particularly advised him not to lend anyone money. What a silly thing to do! And to somebody he'd never seen in his life. But the fact was, he felt at that moment such a love for the human race that it had never occurred to him to refuse (W.S. Maugham. The Facts of Life); ...when I had offered him a cocktail he refused with indignation (W.S. Maugham. The Happy Couple).

Наведена в цьому розділі інформація ілюструє думку, що денотативний компонент тісно повязаний з граматичними характеристиками слова. Те, що англійські дієслова можуть бути перехідними та неперехідними, що зворотні займенники, прийменники та прислівники надають дієслову нових відтінків значення, забезпечує можливість гнучкішого вживання їх у мові. Англійське дієслово є менш "зв'язаним" семантично та синтаксично, ніж російське.

У підрозділі 2.2 "Компоненти значення дієслів мовлення" формулюються принципи віднесення слів до зазначеної ЛСГ, а також у результаті аналізу денотата, семантико-синтаксичної сполучуваності та стилістичних особливостей дієслів мовлення визначаються компоненти їх значення.

Думка про те, що дієслова мовлення означають акт вимовляння членороздільних звуків, дозволяє зробити такі висновки:

 • для того, щоб належати до класу дієслів мовлення, слово повинно містити у своїй лексико-семантичній структурі компонент "вимова людиною членороздільних звуків";

 • оскільки мовне спілкування є взаємодією людей за допомогою мовлення, то, аналізуючи мовленнєву ситуацію, слід звернути особливу увагу на того, хто говорить, і того, хто слухає;

 • існує ще один компонент ситуації – слова та фрази, що вимовляються. Крім суб'єкта та адресата, слід брати до уваги і зміст повідомлення;

 • оскільки будь-яка взаємодія людей має певну мету, то очевидно, що суб'єкт мовлення прагне досягти певного результату, вимовляючи репліку.

  Фактор мовного наміру є найважливішим, тому що, за теорією мовленнєвих актів, їх головною ознакою є цілеспрямованість.

  Аналізуючи значення дієслова, необхідно брати до уваги його семантико-синтаксичну сполучуваність. Наведені в цьому підрозділі синтаксичні моделі свідчать, що дієслова мовлення сполучаються зі словами, які називають адресата (адресатів) мовлення або обох/усіх учасників мовної ситуації, а також поясняють зміст вислову.

  У підрозділі 2.2.4 "Стилістична забарвленість дієслів мовлення" наводяться приклади дієслів, що мають у словнику


 •