LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантична структура російських та англійських дієслів мовлення

кількість дієслів, значення яких висвітлюють мовленнєву дію з різних боків. Кожне поняття, що стосується мовленнєвого акту в російській мові, має відповідне поняття в англійській мові. Цього не можна сказати про слова, бо не кожне російське дієслово має англійський еквівалент і навпаки. Це пояснюється тим, що народи однаково сприймають явища навколишнього світу, але різне граматичне мислення та різні закони номінації породжують відмінності в матеріальній стороні мови та наборі знаків, які вживаються для відображення екстралінгвістичної реальності.

У дисертації подаються теоретичні узагальнення і нові розв'язання наукового питання, що виявляється в зіставленні лексико-семантичних структур дієслів мовлення в російській та англійській мовах. У висновках підсумовуються основні практичні та теоретичні результати дисертаційного дослідження:

 • Значення кожного окремого слова розкривається через порівняння значень слів, що входять до складу однієї ЛСГ.

 • Компонентний аналіз значення російських та англійських дієслів мовлення є ефективним прийомом знаходження оптимальних тлумачень значення слів. Тлумачення повинні відповідати таким вимогам: у них уживаються слова з простішою лексико-семантичною структурою; кількість дефініційних компонентів є невеликою, але достатньою для розкриття значення слова.

 • Дієслова мовлення належать до певної підгрупи залежно від аспекта мовленнєвої дії, позначення якого є домінуючим у його лексико-семантичній структурі: способу мовлення, місця та ролі репліки в діалозі, змісту висловлення або комунікативного наміру того, хто говорить.

 • Класифікація ЛСГ дієслів мовлення, здійснена за допомогою ретельного вивчення характеристик мовленнєвого акту, демонструє схожість позначення зазначеного явища в обох мовах. Згадана ЛСГ складається з трьох класів: нейтральних (ядерних) лексем, дескриптивних та конкретизуючих, які в свою чергу поділяються на дієсловаспілкування, повідомлення, волевиявлення, емоційноговпливу та мовленнєвогоетикету. Дескриптивні лексеми означають ті сторони мовленнєвої дії, що стосуються зовнішнього боку діалогу: мовної поведінки суб'єкта (грубить, ехидничать), способу здійснення мовленнєвої дії (конкретизуючи деякі артикуляційні характеристики – бормотать, частить, картавить, mumble, prattle, lisp, роль та місце реплік у діалозі – переспросить, отозваться, return, echo). Іноді дієслова цього класу передають модальні та експресивні відтінки значення (ворчать, стонать, mutter, moan). Призначенням третього класу дієслів (найбільш численного та різноманітного) є конкретизація комунікативного наміру суб'єкта мовлення і, в деяких випадках, зміст репліки.

 • Порівняльний аналіз семантики російських та англійських дієслів мовлення, здійснений з урахуванням особливостей граматичної будови кожної мови, свідчить про наявність якщо не абсолютних, то часткових універсалій. Значення російських та англійських дієслів мовлення співвідносяться таким чином:

  а) в обох мовах для позначення мовленнєвого акту вживається велика кількість дієслів (як однозначних, так і багатозначних), компоненти значення яких конкретизують усі аспекти цього складного явища;

  б) кількість абсолютних еквівалентів в обох мовах невелика; більше поширені випадки, коли дієслова мають одне спільне значення;

  в) у російській мові, на відміну від англійської, вживається невелика кількість багатозначних дієслів мовлення та багато однозначних дієслів, що передають різноманітні характеристики мовленнєвої дії;

  г) значна кількість англійських багатозначних дієслів свідчить не про брак "конкретності" в означенні мовленнєвої дії, а про таку рису, як здатність одного англійського дієслова бути перехідним та неперехідним;

  ґ) здатності російських дієслів передавати різноманітні відтінки значення (зокрема кількісно-часові) завдяки афіксації протистоїть наявність в англійській мові великої кількості фразових дієслів та ідіоматичних виразів;

  д) у російській мові значно більше стилістично забарвлених лексем, ніж в англійській.

 • ЛСГ дієслів мовлення в російській та англійській мовах є численним та різноманітним класом, який відбиває мовленнєвий акт в усій його багатогранності. Відмінності в матеріальній стороні мови та наборі знаків, що вживаються для відображення екстралінгвістичної реальності, пояснюються різним граматичним мисленням народів та різними законами номінації.


  Основні теоретичні положення та висновки дисертації відображені у 5 публікаціях автора.

 • Особенности лексико-семантической структуры глаголов речи (на материале английского языка) // Вісник Донецького університету. – №1. – 2000. – С.101-106.

 • Ядро лексико-семантической группы глаголов речи (на материале русского и английского языков) // Восточноукраинский лингвистический сборник. Выпуск шестой. – Донецк, 2000. – С. 239-245.

 • Принципы анализа и толкования значения слова (на материале глаголов речи) // Вісник Дніпропетровського університету. Мовознавство. Випуск 5. 2000. – С. 43-47.

 • О семантическом статусе английских фразовых глаголов (на материале глаголов речи) // Вісник Донецького університету. – №2. – 2000. – С. 115-119.

 • Системные отношения в лексике (на материале английского языка) // Нариси досліджень у галузі гуманітарних наук в педвузі (Мовознавство та літературознавство). Збірник наукових і науково-методичних праць. Випуск VI, том ІІ. Горлівка, ГДПІІМ, 1998. – С. 125-129.

  Анотації

  Кероп'ян А.Р. Лексико-семантична структура російських та англійських дієслів мовлення.– Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство. – Донецький національний університет. – Донецьк, 2003.

  Дисертація присвячена порівняльному аналізу лексико-семантичної структури російських та англійських дієслів мовлення. У ході дослідження виділяються елементарні одиниці значення (семи) дієслів мовлення за допомогою компонентного аналізу та здійснюється їх класифікація. Дієслова мовлення поділяються на 3 класи: нейтральні (ядерні, наприклад, говорить, произносить), дескриптивні (які характеризують зовнішний аспект мовлення, тобто особливості артикуляції, наприклад, заикаться, шепелявить) та конкретизуючі (що описують внутрішні аспекти мовленнєвих актів, одним з найважливіших є комунікативна мета того, хто говорить), до складу яких входять дієслова спілкування (беседовать), повідомлення (сообщать), волевиявлення (приказывать), емоційного впливу (ругать) і мовленнєвого етикету (приветствовать).

  Структура значення цих дієслів вивчається комплексно з урахуванням особливостей граматичної будови кожної з мов. Для цього аналізується та порівнюється семантика категорій граматичного виду, перехідності, зворотності, та засоби передачі в обох мовах кількісно-часових значень.

  У російській та англійській мовах зазначена ЛСГ є численним класом. Більшість сем характерна для обох мов, можуть відрізнятися лише варіанти їх комбінування.

  Ключові слова: лексико-семантична структура слова, дієслово мовлення, мовленнєвий акт, лексико-семантична група, компонентний аналіз, сема.


  Керопьян А.Р. Лексико-семантическая структура русских


 •