LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантичне поле "жестикуляція" в мові та мовленні (на матеріалі англомовних словників і текстів)

Одеський національний університет

ім. І.І. МечниковаПопік Ірина Петрівна

УДК 811.111'37:159.925.8

Лексико-семантичне поле „жестикуляція"

в мові та мовленні

(на матеріалі англомовних словників і текстів)


Спеціальність 10.02.04. – германські мовиАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук


Одеса – 2004

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі лексикології та стилістики англійської мови Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова


Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор

Колегаєва Ірина Михайлівна,

завідувач кафедри лексикології та стилістики англійської мови Одеського національного університету ім..І.І.Мечникова;


Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор

Бєлєхова Лариса Іванівна,

професор кафедри романо-германських мов Херсонського державного університету;


кандидат філологічних наук, доцент

Шама Ірина Миколаївна,

завідувач кафедри англійської філології Запорізького державного університету;

Провідна установа: Львівський національний університет ім. І. Франка, кафедра іноземних мов гуманітарних факультетів Міністерства освіти і науки України, м. Львів


Захист відбудеться 24 червня 2004 року о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр К 41.051.02 в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова за адресою 65058, м. Одеса, Французький бульвар, 24/26, ауд. 91.

З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (65026, м. Одеса, вул. Преображенська, 24).

Автореферат розіслано 24 травня 2004 року.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Черноіваненко Є.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Згідно з твердженням Ч. Морріса, „людська цивілізація неможлива без знаків та знакових систем, людський розум невіддільний від функціонування знаків" [Морріс Ч. 2001]. Взаємодія членів соціуму передбачає інформаційний обмін між ними, при якому використовуються різні канали зв'язку: зоровий та акустичний, різні коди, в тому числі вербальний та невербальний, або паралінгвістичний.

З середини ХХ ст. паралінгвістика привертає до себе велику увагу дослідників у сфері людської комунікації. Основними в паралінгвістиці як науці стали теоретичні побудови та спостереження, викладені в публікаціях Є.М. Верещагіна та В.Г. Костомарова, І.Н. Горєлова, Г.В. Колшанського, Г.Є.Крейдліна, Т.М. Ніколаєвої, А.А. Акишиної. Серед англомовних авторів широко відомі імена R.L. Birdwhistell, D. Crystal, D. Quirk, A. Kendon, D. McNeill та багатьох інших. Паравербальна комунікація досліджувалася з точки зору її семантики, етнокультурної, етикетно-комунікативної, соціопсихологічної специфіки. Існують численні дослідження естетичної функції зображеної паравербальної комунікації: див. роботи останнього десятиліття Л.Г. Вікулової, Є.А. Калугіної, F. Poyatos та ін.

Наше дослідження звертається до маловивченої до цього часу семіотичної проблеми співвідношення вербального та паравербального кодів людського спілкування. Оперативною одиницею паравербального, а саме кінетичного коду виступає кінема, тобто знаковий рух тіла людини, який може бути описаний та означений засобами природної, у нашому випадку англійської мови. Слово або словосполучення, яке називає кінему, передає інформацію про її пластичну форму та смисловий зміст, називаємо вербалізованою кінемою (ВК).

Вивчення та опис одиниць кінетичного коду в їх вербально означеній формі проводиться з метою виявлення польової структури, яку утворюють ВК англійської мови та мовлення. Як відомо, теоретичне осмислення принципів організації окремих слів в семантичні поля бере свій початок від публікації Г. Іпсена та Й. Тріра, згодом цю проблему широко та всебічно досліджували Г.С. Щур, З.Д. Попова та І.А. Стернін, Ю.Н. Караулов та Н.І. Молчанов, І.М. Кобозєва, В.А. Бондарко та багато інших. Польовий підхід до вивчення вербалізованих кінем як лексичних одиниць мови робить можливим проникнення в глибину семантичних взаємозв'язків лексем, з'ясування ієрархічних взаємозалежностей концептів, що вони виражають. Польове дослідження вербалізованих кінем як мовленнєвих одиниць робить можливим встановлення закономірностей їх використання в процесі вербального спілкування, яке, в свою чергу, зображає паравербальне спілкування. Ядерно-периферійне ранжування мовленнєвих ВК відображає ступінь комунікативного попиту як самих кінем, так і їх вербалізованих номінацій.

Актуальність дисертаційної роботи полягає в подальшому поглибленні питань семіозису, теорії комунікації, а також проблем співвідношення вербального та паравербального кодів в парадигматичному та синтагматичному аспектах. Виконане дослідження доповнює вчення про польову організацію лексичних одиниць в мові та мовленні, а також розширює погляди на лексичну семантику сучасної англійської мови.

Зв'язок роботи з науковими темами. Дисертаційна робота виконана самостійно в рамках міжкафедральної наукової теми „Варіативність англійської мови та мовлення в когнітологічних аспектах" (номер державної реєстрації 02071091), яка розробляється на факультеті романо-германської філології Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. Тема дисертації затверджена Вченою радою факультету РГФ ОНУ ____.

Основна мета дисертації – комплексне дослідження лексико-семантичного поля „жестикуляція" в англійській мові та мовленні з позицій вербального семіозису. Для досягнення даної мети необхідно вирішити наступні завдання:

  • обґрунтувати трактовку кінеми як білатеральної знакової одиниці жестового спілкування людей, яка, стаючи референтом вербалізованої номінації тлумачиться нами як протознак;

  • визначити співвідношення знаку (вербалізованої кінеми) та протознаку (кінеми) в мові як в системі та в мовленнєвій діяльності;

  • виділити та охарактеризувати облігаторні сигнифікативні вузли в означуваному вербалізованої кінеми;

  • описати мовне поле „жестикуляція" як ядерно-периферійно структуровану множинність ВК, організованих за гіперо-гіпонімічним принципом експлікації їх семантичних компонентів;

  • описати мовленнєве поле „жестикуляція", що об'єднує вербальні номінації знакових жестів в зображуваній комунікації, виділити його ядерно-периферійну структурованість згідно принципу комунікативної активності/попиту номінованих