LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантичне поле "засоби пересування" у світлі когнітивної лінгвістики

ПЕРЕСУВАННЯ. На першому етапі дослідження нами встановлюється загальна модель категорії, або її схема, що має вид ієрархічної міжфреймової сітки. На другому етапі аналізується концептуальна модель вузлів цієї сітки. Далі, сітка, що розглядається з урахуванням структурації її вузлів, одержує опис як концептуальна схема – модель, де представлені можливі варіанти реалізації загальної схеми. На останньому етапі дослідження концептуальна схема аналізується як структуруюча основа прототипової категорії: ідентифікується та частина моделі, яка формує центральну, або прототипову зону категорії, а також ті частини моделі, які відносяться до категоріальної периферії.

Для вирішення питання стосовно загальної концептуальної схеми понятійної категорії ЗАСОБИ ПЕРЕСУВАННЯ, необхідно представити схему у вигляді фрейма, що відноситься до одного з згаданих вище типів – предметно-центричного, акціонального, партонімічного, гіпонімічного, компаративного та асоціативного фреймів. Аналіз значень лексичних одиниць, що іменують категорію, дозволяє припустити, що загальною концептуальною схемою, яка об'єднує понятійні парцели поля, є гіпонімічний фрейм.

Отже, категорія ЗАСОБИ ПЕРЕСУВАННЯ поділяється на понятійні парцели: НАЗЕМНІ, ВОДНІ, ПОВІТРЯНІ ЗАСОБИ ПЕРЕСУВАННЯ, що лежать в основі відповідних мікрополів, що входять до складу ЛСП. З цих понять провідна роль належить НАЗЕМНИМ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБАМ (напр., автомобіль). Саме воно перш за все спадає на думку при згадці засобів пересування. Крім того, це поняття представлене найбільшою кількістю одиниць та їхніх лексико-семантичних варіантів, що свідчить про інтенсивність його вербалізації. У периферійній зоні, представленій специфікованими понятійними парцелами, знаходяться такі поняття, наприклад, як МІСЬКИЙ ТРАНСПОРТ, ТРАКТОРИ, ВАНТАЖІВКИ, ПАСАЖИРСЬКІ АВТОМОБІЛІ та ін. Можливий подальший поділ парцел. Наприклад, до понятійної категорії НАЗЕМНІ ЗАСОБИ ПЕРЕСУВАННЯ входять наступні парцели: ДВОКОЛІСНІ ЗАСОБИ ПЕРЕСУВАННЯ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ, ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ ОСОБЛИВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ГУЖОВИЙ ТРАНСПОРТ, АВТОМОБІЛІ, ВІЙСЬКОВИЙ ТРАНСПОРТ.

Той факт, що в межах кожної парцели, яка входить до складу категорії ЗАСОБИ ПЕРЕСУВАННЯ, має місце стратифікация вербалізованих концептів між декількома слотами фреймової моделі, дозволяє припустити, що об'єктивуюча ними суть наділена неоднаковою здатністю представляти кожну конкретну парцелу окремо. Наприклад, поняття автомобіль асоціюється перш за все із функцією перевезення, а під поняттям трактор, у першу чергу, розуміється функція виконання певних робіт, сфера його використання.

Концептуальна модель категорії ЗАСОБИ ПЕРЕСУВАННЯ, яка формує інфраструктуру ЛСП, дозволяє чіткіше з'ясувати принцип організації відповідних лексичних одиниць в єдиній системі. Крім того, наведена модель може бути використана для пояснення феноменів полісемії і синонімії в межах поля. Таким чином, методи концептуального аналізу органічно узгоджуються з попереднім доробком у галузі семантичних досліджень. Завдяки застосуванню методів концептуального аналізу, що уможливлюють побудову моделі поняттєвої категорії, яка є підґрунтям ЛСП, ці доробки можуть дістати більшу чіткість і конкретність.

Список використаних джерел та літератури

 • Соссюр Ф. Труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1977. – 695 с.

 • Гумбольдт В. Язык и философия культуры: Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1985. – 320 с.

 • Ipsen G. Der alte Orient und die Indogermanen. "Stand und Aufgaben der Sprachwissenschaft". – Heidelberg, 1924. – 233 S.

 • Trier J. Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes. – Heidelberg: Winter, 1931. – Bd. 1. – 347 S.

 • Щур Г.С. Теория поля в лингвистике. – М.: Наука. 1974. – 256 c.

 • Попова З. Д., Стернин И.А. Лексическая система языка. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1985. – 233 с.

 • Панкрац Ю.Г. Когнитивные аспекты номинации разных уровней языка // Языковая категоризация (Части речи, словообразование, теория номинации). – М.: ИЯ РАН, 1997. – С. 69–70.

 • Караулов Ю.Н. Ассоциативные поля и активная грамматика // Функциональная семантика (язык, семиотика знаковых систем и методы их изучения). – М., 1997. – Ч. І. – С. 18 –20.

 • Кобозева И. М. Лингвистическая семантика. – М.: Эдиториал УРСС, 2000. – 352 с.

 • Бондарко А.В. Понятия "семантическая категория", "ФСП" и "категориальная ситуация" в аспекте сопоставительных исследований // Методы сопоставительного изучения языков. – М. – 1988. – С. 12 – 19.

 • Левицький А.Е., Славова Л.Л. Порівняльна типологія російської та англійської мов: Навчальний посібник. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2005. – 204 с.

 • Гулыга Е. В., Шендельс Е. И. Грамматико-лексические поля в современном немецком языке. – М.: Просвещение, 1969. – 182 с.

 • Уфимцева А.А. Слово в лексико-семантической системе языка. – М.: Наука, 1968. – 272 с.

 • Шафиков С Г. Типология лексических систем и лексико-семантические универсалий. – Уфа, 2000. – 260 с.

 • Воробьёва О.П. Текстовые категории и фактор адресата. – К.: Вища школа, 1993. – 200 с.

 • Вердиева З. Н. Семантические поля в современном английском языке. Учеб. пособие для пед. ин-тов. – М.: Высшая школа, 1986. – 120 с.

 • Долгих Н.Г. Теория семантического поля на современном этапе развития семасиологии // Филол. науки. – 1973. – № 1. – С. 89–98.

 • Гайсина Р. М. Диалектика триединства "значение – форма – функция" в сфере частей речи (на материале имени существительного) // Філол. науки. – 1986. – №4. – С. 49–55.

 • Никитин М.В. Лексическое значение слова (структура и комбинаторика). – М.: Высшая школа, 1983. – 127 с.

 • Медникова Э.М. Значение слова и методы его описания. – М.: Высшая школа, 1974. – 202 с.

 • Кузнецов А. М. Когнитология, "антропоцентризм", "языковая картина мира" и проблемы исследования лексической семантики // Этнокультурная специфика речевой деятельности: Сб. Обзоров / Отв. ред. Н. Н. Трошина – М.: ИНИОН РАН, 2000. – С. 8-22.

 • Жаботинская С. А. Когнитивная лингвистика: принципы концептуального моделирования // Лінгвістичні студії. Черкаси: Сіяч, 1997. – Вип. 2. – С. 3–11.

 • Кубрякова Е. С. Части речи с когнитивной точки зрения. – М.: Изд-во ИЯ РАН, 1997. – 328 с.

 • Филлмор Ч. Фреймы и семантика понимания // Новое в зарубежной лингвистике. Когнитивные аспекты языка: Пер. с англ. / Сост., ред., вступ. ст. В. В. Петрова и В. Г. Герасимова. – М.: Погресс, 1988. – Вып. ХХІІІ. – С. 52–92.

 • Лакофф Дж. Мышление в зеркале классификаторов // Новое в зарубежной лингвистике. Когнитивные аспекты языка: Пер. с англ. / Сост., ред., вступ. ст. В. В. Петрова и В. Г. Герасимова. – М.: Погресс, 1988. – Вып. ХХІІ. – С. 12–51.

 • Rosch E. Humam Categorization // Advances in Crosscultural Psychology. – Vol. I. – London, 1978. – P. 1 –71.

 • Wiezbicka A. Semantics, Culture and Cognition. Universal Human Concepts in Culture – Specific Configurations. – Oxford: Oxford University Press, 1992. – 487 р.


  Матеріал надійшов до редакції 15.04.2006 р.

  Тарасова В.В. Лексико-семантическое поле "СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ" в свете когнитивной лингвистики.

  В статье анализируется полевой подход к явлениям языка с позиций когнитивной лингвистики на примере лексико-семантического поля "СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ".

  Tarasova V.V. The lexical semantic field "VEHICLE" from the standpoint of cognitive linguistics.

  The article analyzes the field approach to the study of the principles of language organization from the standpoint of cognitive linguistics with the lexical semantic field "VEHICLE" taken as an example.


 •