LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Філологічні науки → Лексико-семантичне поле "Інтелектуальна діяльність": досвід концептуального аналізу (на матеріалі іменників сучасної англійської мови)

КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТНІЖЕГОРОДЦЕВА-КИРИЧЕНКО

Лариса ОлексіївнаУДК 801.773 + 802.0ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ

''ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ'':

ДОСВІД КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ

(на матеріалі іменників сучасної англійської мови)
Спеціальність 10.02.04 – германські мови

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук


Київ – 2000

Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Київському державному лінгвістичному університеті, Міністерство освіти і науки України.Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор

ЖАБОТИНСЬКА Світлана Анатоліївна,

Черкаський державний університет

імені Богдана Хмельницького,

кафедра практики англійської мови,

професор


Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор

СКИБІНА Валентина Іванівна,

Запорізький державний університет,

факультет іноземної філології, декан,

кафедра теорії англійської мови,

завідувач кафедри


кандидат філологічних наук, доцент

МАЛИНОВСЬКА Ірина Віталіївна,

Київський інститут перекладачів НАН України

кафедра післявузівської підготовки перекладачів,

завідувач кафедри


Провідна установа: Одеський державний університет

ім. І.І. Мечникова, кафедра лексикології та

стилістики англійської мови, м. ОдесаЗахист відбудеться 6 жовтня 2000 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.054.02 Київського державного лінгвістичного університету (03650 МПС, Київ-150, вул. Червоноармійська, 73).


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського державного лінгвістичного університету


Автореферат розісланий 5 вересня 2000 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради А.А. КАЛИТА


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

У реферованій дисертації представлено результати аналізу лексико-семантичного поля з позицій когнітивної лінгвістики.

Роботи, де розглядалися різні типи полів, у тому числі лексико-семантичне поле (В.В. Акуленко, О.В. Бондарко, О.В.Гулига та Є.І. Шендельс, Г.А.Уфімцева, Ж.П. Соколовська, В.П. Станкевич, Г.С. Щур тощо), посідають провідне місце в традиційній семантиці. У них дано визначення поля як об'єкта лінгвістичного аналізу, сформульовано критерії виділення поля, викладено загальні принципи його структурації. Водночас, незважаючи на досить глибоку висвітленість цих проблем, ряд питань у теорії поля залишаються відкритими для обговорення. До них належить насамперед питання про принципи структу-рації польових утворень (Ch.Fillmore & B. Atkins, E.F. Kittay, A. Lehrer), тобто про те, як значення одиниць поля узгоджені між собою на його різних понят-тєвих ділянках, і яким чином останні об'єднуються в межах окремої поняттєвої категорії, що існує в мисленні як "відбиток структурованого знання про відповідний фрагмент дійсності" (О.П.Воробйова).

Структури знань, представлені у мові та мовленні, досліджуються в когнітивній лінгвістиці – галузі мовознавства, що вивчає способи отримання, обробки, зберігання та використання вербалізованої інформації. З метою з'ясу-вання цих питань пропонуються нові підходи до розгляду мовного матеріалу. При цьому попередні доробки традиційної семантики узагальнюються та реінтерпретуються з огляду на нові досягнення як мовознавства, так і суміжних із ним наук. Відповідь на питання про те, як структуровано категорії мислення, представлені в мові, є необхідною не лише для більш глибокого розуміння характеру зв'язку між мовою та мисленням, а й для створення тематичних словників-тезаурусів нового – фреймового – типу, які мають першочергове значення для вдосконалення сучасних інформаційних технологій (Ch.Fillmore & B. Atkins, А.Wierzbicka).

Актуальність роботи зумовлена її спрямованістю на розв'язання проблеми моделювання вербалізованих знань, що об'єктивовані в лексичній системі, зокрема в одній з її підсистем; цю підсистему, яка донині не отримала докладного опису, утворено назвами ментальних феноменів – ключовими словами в метамові когнітивної науки. Відтак їх семантичний аналіз стає необхідним для більш чіткого розуміння суті названих явищ.

Зв'язок роботи з науковими темами. Дисертацію виконано в межах держбюджетної теми Міністерства освіти і науки України ''Типологія та функціонування мовних одиниць фонетичної, граматичної та лексичної систем сучасних германських і романських мов: когнітивний, комунікативний та прагматичний аспекти'', робота над якою здійснюється у Київському держав-ному лінгвістичному університеті (тему затверджено вченою радою КДЛУ, про-

токол № 5 від 27 січня 1997 року).

Об'єктом дослідження в дисертації є лексико-семантичне поле (ЛСП) іменників сучасної англійської мови, значення яких можуть бути підведеними під поняттєву категорію ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

Предметом дослідження є концептуальна модель названої поняттєвої категорії – модель, що зумовлює принципи стратифікації лексики у відповід-ному ЛСП та дає змогу мотивувати наявність різних семантичних відношень між його одиницями.

Мета дослідження полягає в реконструкції концептуальної моделі понят-тєвої категорії ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ шляхом аналізу значень слів, які утворюють ЛСП, а також у застосуванні цієї моделі як для пояснення ряду семантичних явищ, що відстежуються в аналізованій лексичній групі, так і для систематизації її одиниць у тематичному словнику-тезаурусі фреймового типу. Досягнення цієї мети передбачає розв'язання таких конкретних завдань:

  • розробка теоретичного апарату дослідження, який поєднує основні положен-ня традиційної теорії поля з положеннями когнітивної лінгвістики;

  • побудова загальної концептуальної моделі поняттєвої категорії ІНТЕЛЕКТУ-АЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ідентифікація окремих тематичних парцел (понят-тєвих фрагментів, або підкатегорій) та встановлення зв'язків між ними; опис кожного з понять, репрезентованих парцелами;

  • реконструкція концептуальної моделі, яка забезпечує організацію лексики в межах парцел;

  • об'єднання загальної концептуальної моделі поняттєвої категорії та моделей тематичних парцел, що входять до її складу; розгляд інтегративної моделі як концептуального підґрунтя лексико-семантичного поля;

  • аналіз поняттєвої категорії ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ як прототип-ного утворення, де центральна (прототипна) та периферійна зони мають свої принципи структурації;

  • застосування інтегративної концептуальної моделі поняттєвої категорії ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА